-Forbud mot innleie: regjeringen baserer seg på grove misforståelser

Anne-Cecilie Kaltenborn er adm. dir. i NHO Service og Handel.

Dramatisk innstramming av muligheten til innleie er foreslått av regjeringen. - Forslaget er basert på løse antakelser og grove misforståelser om hvordan bemanningsbransjen fungerer, sier Anne Cecilie Kaltenborn, adm. dir. NHO Service og Handel. Vårt høringssvar går grundig gjennom saken.

- Høringsnotatet fra regjeringen er oppsiktsvekkende svakt, sier Kaltenborn.
- Konsekvensene av forslagene er mangelfullt utredet, noe mange har pekt på, og det er ikke gjort forsøk på å vurdere virkning på kundebedrifter, arbeidsforhold og den videre eksistensen av bemanningsforetak i Norge.

- Om forslagene settes ut i livet vil det kunne få svært negativ innvirkning på flere bransjer, sier Kaltenborn.

NHO Service og Handels høringsuttalelse - her er de viktigste punktene:

  • Det er ikke nødvendig å begrense bemanningsforetakenes virksomhet og kundens innleie av personell i enda større grad enn det som allerede gjelder. Dagens regulering av bemanningsbransjen og regimet for håndheving er tilstrekkelig for å begrense innleie til de tilfellene hvor det er et reelt og legitimt behov for det.
  • Et forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid i Oslo-området er ikke legitimt og det stilles spørsmål ved om den foreslåtte forskriften har tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag.
  • Forholdet til EØS-avtalen og Vikarbyrådirektivet er ikke godt nok utredet for å sikre at de foreslåtte restriksjonene er lovlige.
  • Konsekvensene av et forbud er ikke tilstrekkelig utredet og bygger på løse antakelser som ikke er forankret hos bedriftene som er avhengige av innleie.
  • Innleie gjennom bemanningsforetak fungerer som et springbrett inn i arbeidslivet. Begrensninger på bemanningsbransjens virksomhet vil kunne lede til større arbeidsledighet.
  • Våre medlemmer melder om at begrensninger på innleie av arbeidskraft bare i liten grad vil føre til flere faste ansettelser i hele stillinger, men snarere vil føre til mer midlertidige ansettelser, deltidsansettelser, permitteringer og nedbemanninger. Dette vil igjen kunne bety at det kan bli vanskeligere å rekruttere nødvendig arbeidskraft direkte til bedrift, da mange nok vil vegre seg for å ta ansettelse på så usikre vilkår i en bedrift der behovet for deres kompetanse kun er midlertidig. I et bemanningsforetak går de videre til nye oppdrag.
Det mest feilslåtte ved regjeringens forslag

- Noe av det mest feilslåtte ved regjeringens forslag, er at dette etter sigende gjøres primært for å få et mer seriøst arbeidsliv i Norge. Men et forbud mot seriøse bemanningsbedrifter, som jobber med et langsiktig perspektiv og driver etter strenge norske lover, vil gi det motsatte. Flere midlertidige ansettelser, hyppigere permitteringer og nedbemanninger, og alternative tilknytningsformer er ingen god erstatning verken for den enkelte ansatte eller for bedriften. Forbudet vil dermed motvirke et seriøst og velfungerende arbeidsmarked, ikke det motsatte, mener Kaltenborn.

Se vår høringsuttalelse her (pdf)
Se også juridisk vurdering fra Advokatfirmaet Wiersholm (pdf)

Også NHO har høringsuttalelse. Se her (pdf)
Også BNL har høringsuttalelse. Se her (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt