NHO Service og Handel

Innhold

Revidert arbeidsgiver

Nyhet, Bemanning og rekruttering

Publisert

Revidert Arbeidsgiver er et kvalitetsstempel for bemanningsbedrifter som ble innført i 2014. Ordningen lar bedrifter dokumentere sin kvalitet som arbeidsgiver gjennom ekstern revisjon av rutiner og praksis når det gjelder sentrale deler av forpliktelser etter arbeidsmiljøloven.

Bemanningsbransjen har besluttet at ordningen er obligatorisk for medlemskap i NHO Service og Handel. Bedriftene må revideres på nytt hvert annet år. 

Ved siden av at bedriften kan dokumentere sin ryddighet som arbeidsgiver er dette også et verktøy til internt bruk hvor man kan kvalitetssikre sine rutiner og bidra til kontinuerlig kvalitetsutvikling. Å være en god arbeidsgiver er en kvalitet som bør være et konkurransefortrinn. Ved å legge til rette for dokumentasjon av dette bidras det til å gjøre slik konkurranse mer praktisk gjennomførbar

NHO Service og Handel har utviklet kriteriene i ordningen i dialog med bransjen og Arbeidstilsynet. NHO Service og Handel har fra tidligere positiv erfaring fra etablering av godkjenningsordninger for renholdsbransjen og vakt- og sikkerhetsbransjen.

En revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem i NHO Service og Handel og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver.

Revidert Arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbedriftens profesjonalitet som arbeidsgiver gjennom revisjon av følgende områder: Ansettelseskontrakter, vurdering av risikoforhold hos innleier, avklart ansvar for HMS, arbeidstid, lønn, overtidsbetaling, lønnsplikt ved avslutning av oppdrag, sykepenger, oppfølgning av langtidssykemeldte samt stillingsvernet. Revisjonen skjer hvert andre år.

Hvordan bli Revidert Arbeidsgiver?

For å kunne bli Revidert Arbeidsgiver må bemanningsbedriften være medlem i NHO Service og Handel, være registrert hos Arbeidstilsynet og være organisert som et norsk aksjeselskap.

  • Ekstern revisor gjør jevnlige revisjoner av bemanningsbedriftens forpliktelser som arbeidsgiver etter arbeidsmiljøloven.
  • Virksomhetens rutiner blir gjennomgått og det foretas stikkprøver på utvalgte områder som er uavhengige av den revidertes preferanser.
  • De avvik som måtte finnes vil måtte bli rettet opp innen en frist for at bedriften skal kunne beholde sin status som Revidert Arbeidsgiver.
  • Revisjonen utføres av selskap eller person som er pålagt profesjonsansvar om taushetsplikt og har tilstrekkelig kompetanse til å utføre kontrollen. Revisor må klareres av NHO Service og Handel.
  • Revidert Arbeidsgiver har rett til å benytte RA-logoen.