Beredskap for regnflom i by

Publisert

Risikoanalysen «Regnflom i by» er utarbeidet for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Analysen beskriver hva det norske samfunnet bør planlegge for, i følge Justis- og beredskapsdepartementet.

Rapporten ble klar i slutten av desember 2016.

I arbeidet med krisescenarioer, analyserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap svært alvorlige hendelser samfunnet bør kunne forebygge og håndtere konsekvensene av. Den nye delrapporten gir, sammen med tidligere versjon av Nasjonalt risikobilde, en oversikt over totalt 23 ulike scenarioer.

Scenariet « Regnflom i by» foretar en risikoanalyse av flom og skred i Drammen som følge av et voldsomt styrtregn. Analysen peker på følger for kritiske samfunnsfunksjoner og vurderer samfunnskonsekvensene. Den redegjør også for mulige tiltak som kommuner, fylkeskommuner og sentrale myndigheter kan iverksette for å redusere risikoen.

Krisescenarioer 2016 inneholder også en oppdatert risikoanalyse av varslet fjellskred i Åknes. Rapportene vil bli sendt til relevante departementer og underliggende virksomheter, heter det i en pressemelding.
Risikoanalyse av regnflom i by (pdf)
Risikoanalyse av varslet fjellskred i Åknes (pdf)