NHO Service og Handel

Innhold

Sosial bærekraft som forretningsmål

FNs mål

Coor går i år ut offentlig med tidligere interne bærekraftmål, hvorav 8 mål er Coors forpliktelse opp mot FN’s 17 bærekraftsmål.

Hva er sosial bærekraft og hvordan kan du og din bedrift jobbe med dette som forretningsmål? Vår medlemsbedrift Coor har satset og deler sine erfaringer.

Sosial bærekraft

Bærekraftig utvikling ble for første gang brukt i rapporten «Vår felles framtid» i 1987, utgitt av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, under ledelse av Gro Harlem Brundtland. Du tenker kanskje at begrepet bærekraft kun har med slike ting som plastgjennvinning, økologisk produksjon og fornybar energi å gjøre? Den sosiale siden får nå økende oppmerksomhet. Coor er et godt eksempel. 

Mer

Fokus:  Alle mennesker skal ha like sjanser til et stabilt helsefremmende liv, til å få utdanning, jobbe og leve uten diskriminering av noe slag. Ikke alle opplever dette, heller ikke i Norge. Stabile og inkluderende samfunns- og arbeidslivsforhold er en viktig brikke for at et menneske skal ha et trygt og stabilt liv. Når enkelte faller utenfor arbeidslivet, grunnet sykefravær, dårlige kvalifikasjoner, språkutfordringer eller funksjonshemming, så vil det forringe livskvalitet, mangfold, sosial utjevning, samfunnsutvikling og personlig utvikling, som gir negative konsekvenser for fellesskapet.

Hvordan oversetter man sosial bærekraft til forretningsmål?

Hvordan kan et selskap påvirke sosiale forhold som varierer i veldig stor grad verden over? Ved først å identifisere de områdene vi kan påvirke, internt i selskapet og i lokalmiljø Coor har kunder og virksomhet. Og deretter håpe at tiltakene  skaper ringvirkninger for andre.

Coor har forpliktet seg til å skape verdi i tre dimensjoner: forretningsmessig, miljømessig og sosialt. De sosiale og miljømessige målene er derfor like vesentlige for ledelsen som de forretningsmessige og finansielle målene. Coor har valgt å forplikte seg til 8 av 17 globale mål FN har identifisert for å kunne nå en bærekraftig utvikling:

Krav om sosial bærekraft - hva måles vi på?
  • Coor har en nullvisjon for skader eller ulykker som medfører medisinsk behandling eller sykefravær for våre ansatte. Målet er å senke selskapets TRIF (Total Recorded Injury Frequency) med 20 % de neste 2 årene.
  • Coor skal være et selskap med like muligheter. Målet er 50/50 kjønnsfordeling på sjefsnivå.
  • Coor er stolte av sine engasjerte og motiverte medarbeidere. For å ta vare på dem har Coor satt et mål om minst 75 % medarbeidertilfredshet de neste 2 årene.
  • Miljøet vi oppholder oss i betyr alt for trivsel og vekst. På konsernnivå skal Coor minske sitt utslipp av CO2 med 50 % innen 2025.

Vi ser allerede økende etterspørsel fra våre kunder og deres medarbeidere etter bærekraftige serviceløsninger.

 

Mikael Stöhr (VD i Coor)
Hvordan ta ansvar, helt konkret?

Som utgangspunkt for kompetanseutvikling får hver Coor-medarbeider en individuell utviklingsplan årlig under utviklingssamtalen med nærmeste sjef. Coor ansetter også arbeidstakere med veldig ulike bakgrunner. Selskapet har tegnet en nasjonal samarbeidsavtale med Ringer i Vannet, der vi blir koblet til jobbkandidater med nedsatt funksjonsevne eller hull i cv’en når vi har stillinger ledig. I år har Coor startet opp et prosjekt sammen med opplæringsbedriften Fønix, for å gi ufaglærte sjansen til å ta fagbrev i sitt yrke med Coor-jobben som praksisplass.

For at alle skal føle seg sikre på jobben og forstå risikosituasjoner gjøres kommunikasjonen rundt HMS internt mer visuell og ikon-basert. Innad i organisasjonen er det i ferd med å rulles ut et HMS-opplæringsprogram i et visuelt 3D-miljø, med gjenkjennelige situasjons-scenarioer og mindre tekst. I 2018 var Coor det første store selskapet i Norden som tok sertifisering innen en ny ISO-standard for arbeidsmiljø. Sertifiseringen sikrer at selskapet systematisk må lede, styre og utvikle arbeidsmiljøet. Vurderingene og forbedring gjelder våde det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet.

Hos Coor kommer ca. 50 % av omsetningen gjennom innkjøp av tjenester og produkter. Og for at selskapet skal kunne ta ansvar, må også Coors leverandører gjøre det. For å sikre ansvarlige innkjøp og ansvarlige partnerskap, gjør innkjøpsavdelingen i Coor en risikovurdering av den forretningsmessige, sosiale og miljømessige konsekvensene av hver anskaffelses-avtale. Coor forventer at leverandørene driver en ansvarsfull virksomhet, og dette sikrer selskapet gjennom en gjensidig forpliktende etisk kodeks for leverandør-siden.

Dere holder oss ansvarlige!

I Coor regner vi med at kunder, medarbeidere og interessenter vil holde oss ansvarlige for vår innsats for bærekraft. De skal kunne stole på at Coors virksomhet utvikler seg på en sunn og lønnsom måte over tid. Derfor etterspør og systematiserer Coor tilbakemeldinger blant annet gjennom kunde- og medarbeidertilfredshets-målinger, for at vi som selskap skal kunne gjøre forbedringer etter forventinger. I 2018 gjennomførte vi 7.676 forbedringsforslag, hvorav 5.099 ble implementert hos våre kunder i de nordiske landene.

I august 2018 etablerte Coor et bærekraftsnettverk med våre kunder, Coor Sustainability Network. Nettverket skal være en arena for lære av hverandre, gjennom å dele best practice og metoder for å akselerere bærekraftighetsarbeidet. Samme år opplevde Coor i Norge å nå en «all-time high» medarbeidertilfredshet-indeksen, med en like høy svarprosent. Det gjør oss ydmyke for det ansvaret vi har som arbeidsgiver, overfor hver enkelt medarbeider som går på jobb for oss med en stjerne på brystet.

Som serviceleverandør påvirker Coor hverdagen til over 75. 000 kunder og leverandører hver dag.  Det gir stort rom for å lede bærekraftige utvikling i riktig retning.

Kilder:  Coors årsrapport for 2018

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!