NHO Service og Handel

Innhold

Høring om ny barnevernslov

Stortinget

Stortinget

Det ligger an til en betydelig og uheldig innstramning av fosterhjem. Dette var vårt hovedbudskap under høring i dag om ny barnevernslov.

Her er vårt innlegg

Barnevernsfeltet har utviklet seg mye de siste 30 årene, og overordnet støtter vi innføringen av en ny barnevernslov. Forslaget er tydelig på hvor ansvaret for faglige forsvarlige tjenester ligger, - hos offentlige myndigheter stat og kommune. Det er vi grunnleggende helt enige i. Barnets beste og forsvarlighetskravet må være styrende uansett hvem som skal levere tjenestene og det offentlige barnevernet må ha den endelige myndigheten og styringen.

Samtidig ser vi at flere av forslagene samlet snevrer inn mulighetene til å benytte seg av den kompetansen og ressursen private barnevernsaktører kan være for det offentlige.

Fosterhjem

Foreslåtte bestemmelser knyttet til bruk av private knyttet til ordinære fosterhjemstilbud er en betydelig innstramning, som vi mener er svært uheldig. Historisk sett har det vært svært utfordrende å rekruttere fosterhjem, uavhengig av sektor. Hvert enkelt barn har ulike behov og det er ofte store utfordringer med å rekruttere “riktig” familie til det enkelte barns spesielle behov. Det er nær 4 600 flere barn som bor i fosterhjem i 2018 enn i 2003. Et større press på de kommunale barneverntjenestene med oppfølging av antall saker og barn som er plassert i fosterhjem er en realitet og private kan bidra med kompetanse og kapasitet.

Vi er likevel glade for at forslaget ikke legger opp til et fullstendig lovforbud mot at kommuner kan benytte bistand fra private aktører, og at det fortsatt åpnes for å benytte seg av private til nærmere definerte oppgaver (hjelpetiltak, avlastningstiltak) og veiledning til fosterhjem, og spesialiserte fosterhjemstilbud gjennom Bufdir.

Stortinget har bedt regjeringen sikre langsiktige og løpende avtaler med ideelle tilbydere av institusjonsplasser som fører til at andelen ideelle øker til om lag 40 prosent innen 2025, samtidig som den offentlige andelen institusjonsplasser ikke reduseres.

Fra NHO Service og Handel sin side er vi godt kjent med dette vedtaket, men glade for at Departementet understreker samtidig at hensynet til kvalitet i tilbudet til barn med behov for institusjonstiltak må være førende, og endringer bør ikke gå på bekostning av gjeldende faglige vurderinger for bruk og innretting av institusjonstilbudet. Dette er et svært viktig poeng.

Ideelle og øvrige private aktører har over tid bidratt verdifullt til ulike deler av tiltakskjeden med sine ulike fortrinn og kompetanseområder. Det mener vi avgjort også fremover ville være den klokeste tilnærmingen for en best mulig barnevernstjeneste.

Forslag til ny barnevernslov

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt