NHO Service og Handel

Innhold

Om bransjen

Publisert

NHO Service og Handel organiserer mange bedrifter som inngår i det statlige barnevernet.

Vi har 23 medlemsbedrifter i denne bransjen. De har 320 virksomheter og 2.680 årsverk og 2,3 milliarder kroner.

NHO Service og Handel organiserer mange bedrifter som inngår i det statlige barnevernet. Medlemsbedriftene tilbyr omsorgstjenester med botilbud for barn og unge som av ulike grunner ikke kan bo hjemme. Private tilbyr det statlige barnevernet økt fleksibilitet og kapasitet. De kan hjelpe til å skaffe plass i institusjon eller fosterhjem raskt, slik at barn slipper å vente i midlertidige boløsninger eller i hjemmene de må flytte fra. Barn og unge får færre akutte flyttinger.
Nærhet til hjemmene skaper tilhørighet og varighet over tid. Historisk er det slik at de ulike aktørene; offentlige, private ide­elle og private har bygget seg opp komplementær kompetanse over tid, en miks av aktører innen velferden gir derfor de beste tjenestene til brukerne.


Nøkkeltall:


• Bufdir hadde utgifter til drift (eks. tilskuddsutbetalinger) på 6.5 mrd. kr i 2016. Kjøp av barnevernstjenester var en av de største driftsutgiftene med 2,4 mrd.kr i 2017. Medlems­bedriftene innen barnevern solgte også plasser til Oslo kommune – og andre kommuner.

• 7 av 10 barn plassert utenfor hjemmet bodde i fosterhjem i 2016.

• I gjennomsnitt var driftsutgiftene per oppholdsdag i private barnevernsinstitusjoner 33% rimeligere enn i offentlig egenregi (Kilde: SSB 2017a).

11.759 barn bodde i fosterhjem ved årsslutt 2016. 11.5 % av disse var i statlige familie- eller beredskapshjem, til sammen 1345 barn. Av disse bodde 550 barn i fosterhjem i regi av private (ideelle og andre private). De privates andel tilsvarer 41 % av de statlige  fosterhjemsplasseringene, hvorav ideelle har en andel på 15 % og andre private har en andel på 26 %.
Fordelingen av 623.272 oppholdsdøgn i institusjon i 2016 var som følger:
• 6 av 10 døgn i barnevernsinstitusjoner

• 3,5 av 10 døgn i omsorgssenter for mindreårige

• 0,5 av 10 døgn i sentre for foreldre og barn

Fosterbarn 

Ansattes kompetanse beskrives grundig i anbudsdokumentene, og andelen faglærte er høy. I likhet med andre deler av helse- og velferdssektoren sysselsetter de private barnevernsselskap- ene mange kvinner. 6 av 10 ledere i medlemsbedriftene innen barnevern er kvinner. Det er lite bruk av deltidsstillinger. I en undersøkelse gjennomført av NHO Service og Handel i 2017 var deltidsbruken på under 10% i gjennomsnitt for de innrapport- erende selskapene. Det er en målsetning at barn og unge ikke skal måtte forholde seg til så mange forskjellige ansatte.
Det er krav til bla. driftsmargin for å bli vurdert som en solid aktør ved inngåelse av anbud. Det er fordi man ikke skal risikere at leverandøren går konkurs og brukerne mister tilbudet sitt. Marginer rundt 8 % er blitt tolket som en indikasjon på en sunn økonomi. I 2016 var gjennomsnittlig driftsmargin innen barnevern og psykisk helse og avhengighet rett i underkant av 6 prosent. Historisk har dette ligget mellom fem og åtte prosent (Menon 2018). Barnevern er et område preget av konsolide-ring, og blant de private er det fire store aktører som dominerer: Aberia, Olivia, Aleris Ungplan og Human Care. Disse hadde 87 % av medlemsomsetningen innen barnevern i 2016. Ingen av de fire tok ut utbytte i 2016.

Fordeling av 623.272 oppholdsdøgn etter institusjonstype og eierskap (SSB 2017). De private hadde 35 % av døgnene i barnevern.

Se Statistikk og Trender 2018

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!