NHO Service og Handel

Innhold

Departementet vil utrede mer om fremtidens BHT

Nyhet, Rehabilitering

Publisert

#205

Arbeidsdepartementet har nedsatt en ekspertgruppe som skal se nærmere på bedriftshelsetjenestens rolle og oppgaver.

På bakgrunn av funn i SINTEFs rapport som ble offentligjort i september 2016,  og øvrige tilbakemeldinger og erfaringer med bedriftshelsetjeneste, mener Arbeids- og sosialdepartementet at det kan stilles spørsmål ved i hvilken grad bedriftshelsetjenesten i tilstrekkelig grad fungerer som et målrettet, treffsikkert og godt virkemiddel, sett i forhold til de omfattende og ressurskrevende krav som stilles til bransjer og virksomheter på dette området. Det bør derfor foretas en gjennomgang og vurdering av bedriftshelsetjenesten.

Forslagene fra ekspertgruppen skal danne grunnlag for et videre arbeid om forenklinger og endringer i bedriftshelsetjenesteordningen, bl.a. med partene i arbeidslivet og berørte myndigheter.

Departementet legger til grunn at det fortsatt bør stilles krav om at virksomheter må innhente råd/bistand til HMS-arbeidet når risikoforholdene tilsier det. Ekspertgruppen skal vurdere hvordan en slik ordning i fremtiden kan utformes på en treffsikker og hensiktsmessig måte.

Sentrale problemstillinger for ekspertgruppen:

• Om det fortsatt bør stilles krav om bedriftshelsetjeneste med utgangspunkt i dagens modell, eller ev. rådgiving som målrettet bistand i forebyggende HMS-arbeid?
• I så fall, i hvilket omfang? Bør det for eksempel fortsatt stilles krav på bransjenivå, ev. etter hvilke kriterier og hvilke bransjer, eller med utgangpunkt i en faktisk vurdering av situasjonen i den enkelte virksomhet?
• Og i så fall, på hvilke måte – bør det stilles krav om hvordan tjenestene organiseres, for eksempel gjennom en godkjenningsordning?
• Hvordan forbedre og sikre kvalitet på de tjenester som tilbys?
• Hvordan forbedre og målrette virksomhetenes bruk av tjenestene?
• Hvordan kan det ev. tas hensyn til særskilte utfordringer for små virksomheter?
• Hva bør være myndighetenes rolle og oppfølging gjennom tilsyn og evt. godkjenning?

Ekspertgruppen skal på denne bakgrunn skissere og vurdere ulike modeller som alternativer til kravene i dagens bedriftshelsetjenesteordning, bl.a.:
• En forenklet og målrettet ordning med utgangspunkt i dagens bedriftshelsetjeneste – men slik at kvalitet og virksomhetenes behov ivaretas og ordningen fungerer etter hensikten med en mer effektiv ressursbruk.

Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. mai 2018.

Mer om saken

Sintef-rapporten som kom i høst.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!