Funksjonsvurdering

Nyhet, Bedriftshelsetjeneste

Publisert

Eiker og Modum Bedriftshelsetjeneste laget i 2008 i samarbeid med NHO Service et opplegg for funksjonsvurdering som skjer med bistand fra bedriftshelsetjenesten.

Bedriftshelsetjenesten er en viktig støttespiller i arbeid med oppfølging av sykefravær og tilrettelegging av arbeidsoppgaver ved redusert arbeidsevne.

Arbeidsgiver skal i samråd med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid i forbindelse med ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig. (AML §4-6 ). Arbeidstaker har plikt til å gi informasjon om funksjon i forhold til arbeid. Oppfølgingsplanen skal inneholde en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne ( = funksjonsvurdering). Behandlende lege skal gi en funksjonsvurdering på sykmeldingsattest, men legen kan kun antyde begrensninger i funksjon ut fra sykdom/diagnose og si lite om hvilke arbeidsoppgaver vedkommende kan utføre til tross for sykdom. Dette er noe som bør bestemmes på arbeidsplassen. I ukompliserte tilfeller kreves det ikke spesielle verktøy, men når fraværet varer i flere uker kan det være behov for hjelp utenfra.  I slike tilfeller kan fagperson fra bedriftshelsetjeneste bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å komme fram til en spesifisert vurdering av jobbkrav i forhold til personlig funksjon ved bruk av krav og funksjonsskjema (KOF).

Mer om saken