Om bransjen

Publisert

#205

#120

I denne bransjen har NHO Service og Handel 26 bedrifter med 45 virksomheter som om­satte for 391 millioner kroner og hadde 650 årsverk i 2016.

I en hektisk hverdag bidrar bedriftshelsetjenesten (BHT) med kompetanse innenfor arbeidshelse som forebygger fravær, reduserer sannsynlig­heten for skader og fremmer HMS-arbeidet. Et felles mål er økt arbeidsdeltakelse og hindre utstøting fra arbeidslivet.
Etterspørselen etter bransjens tjenester er avhengig av nærings­livets evne og vilje til endring. Om det er vekst, nedbemanning, salg, oppkjøp, organisatoriske eller produksjonsmessige endringer, så vil det være behov for BHTs kompetanse og bi­stand. Våre medlemsbedrifter leverer BHT til både offentlige og private oppdragsgivere. Våre BHT har kunder i de fleste bransjer, fra bygg/anlegg, hotell og restaurantbransjen til typiske kontorpregede arbeidsoppgaver. Noen bedrifter har stor kompetanse på spesifikke bransjeområder, og har derfor noen næringsområder som er mer representert i kundemassen enn andre.

Nøkkeltall:

• I denne bransjen har NHO Service og Handel 26 store, mellom­store og mindre bedrifter med 45 underavdelinger, som om­satte for 391 millioner kroner og hadde 650 årsverk i 2016.
• Ca 60 % av alle ansatte i Norge, tilsvarende 1,5 millioner an­satte i privat og offentlig sektor, arbeider i en virksomhet med lovpålagt BHT.

Et flerkulturelt Norge har endret lederrollen og gir nye mulig­heter og utfordringer. BHTs kunder opplever nye organisatoriske utfordringer når arbeidsplassen blir flerkulturell. BHTene får henvendelser om bistand i problemstillinger knyttet til dette.

Norge har velferdsordninger som er relativt kostbare både for person, bedrift og samfunn. Mens antall pensjonsberettigede øker (levealder øker, AFP, yngre uføretrygdede øker) ser vi at antall årsverk som finansierer disse ordningene synker. BHTs skal bidra med rask avklaring for arbeid, funksjonsvurderinger, bistand med tilpasning og tilrettelegging. Dette er ofte en lite kostnadsintensiv bistand og den bidrar til at bedriften ikke taper for mye på fravær.
Vi kan ikke se på årsaker til sykefravær utelukkende som enkelt­faktorer, men som et komplekst bilde som hele tiden er i endring. Derfor må også bransjen hele tiden være i endring og utvikling, og myndighetene stille med rammevilkår og krav som svarer på de utfordringer og mål som skal oppnås. 

SINTEF har undersøkt hvordan endringer har påvirket kvalitet og kompetanse i bedriftshelsetjenesten, og ikke minst hvordan virksomheter bruker tjenesten (2015). Mer her

Det er viktig at de offentlige ressursene vris mot det som er offentlige kjerneoppgaver, herunder reduksjon av vente­lister i tiltaket "Raskere tilbake" som vil gi store besparelser på sykefraværskostnader for samfunnet. 

Bedriftshelsetjenester vil trolig få økt betydning fremover. Bransjen merker en økende interesse for et mer inkluderende arbeidsliv. Det gjør at BHT må levere kvalitet og god effekt.
BHT-bransjen i NHO Service og Handel har et overordnet mål om å være og bli oppfattet av følgende stikkord:
• God kvalitet
• Bidrar til å redusere sykefravær og kostnader 
• Bidrar til innovasjon og bedre arbeidsmiljø 
• BHT fullt ut integrert i bedrifters HMS-arbeid 
• Å ha et ubevisst forhold til BHT er gammeldags og avleggs


Sentrale bransjeutfordringer

Blant de mest sentrale bransjeutfordringene er fortsatt vekt­ingen mellom pris og kvalitet i anbud, hvor bransjen ønsker større bevissthet om kvalitet hos innkjøperne. Dette bekreftes i en rapport fra Statens Arbeidsmiljø Institutt (STAMI) som i en undersøkelse med 157 responderende BHTer i 2015 viste at bransjens største utfordring var at anbudssystemet førte til prisdumping (STAMI 2015).
Bransjen mener Arbeidslivssentrene og BHT sammen kan være en sterk ressurs for bedrifter som behøver bistand og kompe­tanse når dette samarbeidet fungerer godt, men det forutsetter at Arbeidslivssentrene/NAV  får arbeidsrammer som er tydelige.
Det er viktig at de offentlige ressursene vris mot det som er offentlige kjerneoppgaver, herunder reduksjon av ventelister
i tiltaket " Raskere tilbake" som vil gi store besparelser på sykefraværskostnader for samfunnet. Det er derfor vanskelig å se gode grunner for at NAV Arbeidslivsentrene skal bruke knappe offentlige midler på å løse oppgaver som BHT/HR og tiltaksleverandører kan gjøre like bra eller bedre med sin faglige spisskompetanse.  En ryddig og avklart grenseoppgang mellom hva som skal være NAVs oppgaver og hva som skal være BHT og øvrige bidragsyteres, vil optimalisere ressursbruken og frigjøre midler til NAVs kjerneoppgaver; sørge for at folk kommer ras­kere tilbake i arbeid. Det er knyttet spenning og forventinger til den pågående BHT-evalueringen som nå gjøres på oppdrag fra Arbeids og sosialdepartementet, hvor utvalget skal komme med sine anbefalinger innen mai 2018. Til dette ble det levert høringsinnspill i mai 2017.

Se Statistikk og trender 2018

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!