NHO Service og Handel

Innhold

"Bortforklaringer om brukervalg i hjemmetjenesten i Tromsø"

#205

Tromsø

Under overskriften "Bortforklaringer om brukervalg i hjemmetjenesten i Tromsø" svarer Torbjørn Furulund på en breiside fra SV i Nordlys.

Furulund er seniorrådgiver Helse og velferd. Innlegget er publisert i dag og er som følger: 

SVs leder av Helse og velferdskomiteen i Tromsø kommune, Gunhild G. Johansen serverer en bredside mot private tilbydere av hjemmetjenester i Nordnorsk debatt 30.10. Ifølge henne er et utvalg saker (til dels upresist gjengitt) fra private tjenesteytere innen pleie og omsorg, bevis for at kommunen må drive alt, siden det er vanskelig å etablere gode kontrollrutiner. Det kunne vært fristende å kommentere flere av disse, samt servere en tilsvarende liste fra kommunal sektor som lett lar seg fremskaffe, for å føre en debatt med motsatt bevisbyrde, men det vil jo bringe debatten videre på enda et nytt lavmål.

Når man av politiske grunner bruker smått og stort av komplekse enkeltsaker for å undergrave mange gode private leverandørers omdømme, fører man både pasienter og pårørende bak lyset

Torbjørn Furulund seniorrådgiver NHO Service og Handel

I stedet for å slå hverandre i hodet med enkeltsaker bør Johansen og SV ta innover seg følgende realiteter:

For det første; Vi har en rekke offentlige kontrollmekanismer, alt fra kommunens egne revisjoner, kontrollutvalg, fylkesmannen/fylkeslegen og Helsetilsynet, som fører tilsyn med alle som skal utføre lovpålagte offentlige finansierte tjenester, eller utføre tjenester som må gjøres gjennom autorisasjon eller annen godkjenning. Private helse og omsorgsbedrifter rapporter avvik, dokumenterer godkjente pasientjournalsystemer og er pålagt å betale inn til Norsk Pasientskadeerstatning, - alt på linje med de helse og omsorgstjenestene det offentlige utfører selv. Kontrollmekanismene fungerer, og tilsyn og oppfølging er påkrevet uavhengig av hvem som utfører tjenestene.

I 2016 gjennomførte fylkesmennene 183 planlagte tilsyn i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Av de gjennomførte tilsynene i 2016 var 126 systemrevisjoner. I tillegg ble 57 tilsyn gjennomført som uanmeldte tilsyn, oppfølging av kommunale egenvurderinger, stikkprøver eller ved andre metoder. Fylkesmennene har rapportert at lovbrudd i til sammen 22 tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester fra 2015 eller tidligere fortsatt ikke var brakt i orden ved utgangen av 2016. (Årsrapport 2016, Statens Helsetilsyn)

Tallene viser at det gjøres feil i helse og omsorgstjenestene. Vi hører mye om de tilfellene der private aktører er involvert, mens man knapt letter øyelokket når det er kommune og stat som svikter. Vi trenger lærende og kontinuerlig forbedringsprosesser i alle virksomheter med godt lederskap uavhengig av eierskap. Avvik vil forekomme, både alvorlige og mindre alvorlige. Det avgjørende er hvordan virksomhetene følger de opp og forbedrer sine rutiner for å forhindre/ forebygge nye hendelser, og hvordan tilsynsmyndighetene følger opp. Avvik og feil i seg selv i tjenestene er ikke et argument for kun kommunal drift. Snarere tvert imot.

For det andre: Etter det NHO Service og Handel kjenner til, leverte private 21.5 prosent av hjemmetjenestene i Tromsø kommune ved utgangen av august. Kommunen har et høyt sykefravær i sin egen tjeneste og et høyt forbruk av helsevikarer. Kommunen har også et betydelig underskudd innenfor pleie og omsorg. De private leverandørene får betalt basert på pris fastsatt av kommunen, basert på selvkostprinsippet (det kommunen ville brukt selv) Det blir altså ikke billigere for kommunen å utelate private leverandører, men snarere er risikoen stor for økte kostnader gjennom lavere produktivitet. Tromsø kommune vil få betydelige økonomiske utfordringer med å overta brukere fra de private leverandørene av hjemmetjenester når avtalene opphører, samtidig som de skal ivareta god kvalitet og høyere etterspørsel etter disse tjenestene fremover. Demografiske endringer, økende forventninger i befolkningen, og økt ansvar tillagt kommunene, bidrar til et stort press som vil fremtvinge nytenkning om organisering av tjenestetilbudet i kommunene. NHO Service og Handel ønsker et forsterket samarbeid mellom offentlig og privat tjenestesektor for å sikre vår felles velferd.

Det er på tide å slutte med bortforklaringene. Når man av politiske grunner bruker smått og stort av komplekse enkeltsaker for å undergrave mange gode private leverandørers omdømme, fører man både pasienter og pårørende bak lyset. Det er en real sak at SV og Johansen i Tromsø kommune av politisk ideologiske grunner ikke ønsker fritt brukervalg i hjemmetjenestene, selv om ansatte, brukere, pasienter og pårørende er fornøyd. Imidlertid har Johansen, SV og det politiske flertallet i Tromsø store utfordringer foran seg. Utfordringer som er langt mer krevende, enn retoriske øvelser om profittfri velferd.

Innlegget er først publisert  03.11.2017 av Nordlys som drifter Nordnorskdebatt.no. Se her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!