NHO Service og Handel

Innhold

Norges får sitt første nasjonale ombud for eldre

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

mannmedstokk

Videreføring og styrking av tidligere satsing er hovedgrepene i Statsbudsjettet innen helse og omsorg. Nytt er etableringen av et eget eldreombud.

-Det er bra at regjeringen styrker kommunenes muligheter til å sikre nok kapasitet fremover innen omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Her trengs det også insentiver for mer offentlig/privat samarbeid for å løse de store omsorgsutfordringene fremover. Positivt at det etableres et eldreombud, med et nasjonalt mandat og som kan være en uavhengig stemme for eldre i hele landet, sier Torbjørn Furulund som er direktør for Helse og velferd i NHO SH.

-I Granavold-erklæringen er det foreslått å legge til rette for økt brukervalg innen hjemmebaserte tjenester for eldre og andre med behov.  Brukervalg innen hjemmebaserte tjenester er god forbrukerpolitikk og vil under gitte forutsetninger bidra til økt kvalitet og kapasitet i hjemmebaserte tjenester. Statsbudsjettet gir ingen signaler om hvordan dette punktet skal følges opp, så vi har forventinger til at det skjer noe på dette området fremover.

Øker tilskuddet til omsorgsplasser omsorgsboliger

For å bygge flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig foreslår regjeringen å legge til rette for tilskudd til om lag 2000 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i 2020. Tilsagnsrammen er på 3,6 milliarder kroner.
Mer om saken

Fritt behandlingsvalg

I 2015 innførte regjeringen reformen fritt behandlingsvalg. Målet er å redusere ventetidene, øke valgfriheten og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Samtidig har offentlige sykehus fått større frihet til å behandle flere pasienter. To rehabiliteringstjenester ble inkludert i fritt behandlingsvalg i 2019. Det tas sikte på å inkludere flere slike tjenester i godkjenningsordningen fra 2020.
Mer om saken

Eldreombud

Regjeringen vil sette av 7 millioner kroner til det nye Eldreombudet. Dette blir Norges første nasjonale ombud for eldre. Regjeringen har bestemt at Eldreombudet skal lokaliseres i Ålesund.
Mer om saken

Utvidet forsøk med statlig finansiering av eldreomsorg

Regjeringen vil utvide forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenesten. Seks nye kommuner vil bli invitert til å delta i forsøket med oppstart i 2020. Mer om saken

Ideell favorisering

Regjeringen bekrefter i dagens fremlagte budsjett at den har satt seg som mål å doble de ideelles andel av den samlede helse- og omsorgssektoren til 10 pst. målt i kostnader. Regjeringen vil også utrede handlingsrommet for, og hensiktsmessigheten, av i større grad å tilskuddsfinansiere offentlige tjenester i stedet for å gjennomføre anskaffelser. Regjeringen vil også vurdere om andre former for bruk av tilskudd kan være virkemiddel for å fremme ideell sektor. (Prop. 1 S 2019–2020, side 105-106) 
Mer om saken

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!