NHO Service og Handel

Innhold

Et godt budsjett for helse og velferd

Nyhet, Næringspolitikk, Helse og velferd

Publisert

Furulund

Torbjørn Furulund

- Det er bra at Regjeringen i Statsbudsjettet for 2021 kommer med betydelige ekstramidler til koronapandemien i kompensasjoner både til Helseforetakene og kommunesektoren. Det gjenstår fortsatt å se hvordan dette slår ut i praksis, sier Torbjørn Furulund, direktør Helse og Velferd i NHO Service og Handel.

- Det er avgjørende viktig og rettferdig at private og ideelle virksomheter som leverer helse og velferdstjenester til helseforetak og kommuner som del av vår felles offentlige finansierte helse og velferdstjeneste, behandles likt med det offentlige, og kompenseres for faktiske merkostnader knyttet til pandemien, sier Torbjørn Furulund.

- Vi merker oss også positivt at det skal legges frem en samlet pårørende strategi og handlingsplan, samt at det jobbes videre med utvikling av gode verktøy for måling av kvalitet og brukerundersøkelser i regi av Helsedirektoratet. Pasienter, brukere og pårørende fortjener tilgang til mer kunnskap om kvaliteten på de tjenestene de mottar som del av det offentlige finansierte helse og velferdstilbudet. Det er god forbrukerpolitikk, og det gir alle som leverer lovpålagte offentlige tjenester enten det er stat, kommune, private eller ideelle aktører isentiver til å ha fokus og innsats på det som betyr noe for pasientene, nemlig innholdet i tjenestene.


Noen punkter fra budsjettet:

• Det foreslås til de regionale helseforetakene, 3 500 mill. kroner i økt bevilgning knyttet til ekstrakostnader og smittevernutstyr i forbindelse med covid-19, inkludert 280 mill. kroner i økt mva-kompensasjon.
• 200 mill. kroner i økt bevilgning til midlertidig ordning for å redusere ventetidene
• Det er bevilget nærmere 16,5 mrd. kroner til kommunesektoren, inkludert både kompensasjon og tiltak for å få fart på økonomien i 2020.
• Utover en generell styrking av kommunenes frie inntekter er det bl.a. bevilget 400 mill. kroner som en engangsbevilgning til en tiltakspakke rettet mot sårbare eldre og 80 mill. kroner for å kompensere kommunene for merutgifter til dekning av inntektstap for fastleger som håndterer covid-19.
• Helsedirektoratet har fått i oppdrag å bidra til arbeidet med å utvikle en egen nasjonal pårørendeundersøkelse, som ledd i regjeringens arbeid med å utarbeide en samlet pårørendestrategi og handlingsplan. Det er bevilget 3,8 mill. kroner til dette formålet i 2020. Bevilgningen foreslås videreført i 2021.
• Helsedirektoratet har tidligere fått i oppdrag å utvikle bruker- og pårørendeundersøkelser som metode for å få kunnskap om brukeropplevd kvalitet i tjenestene. Erfaringer fra dette arbeidet videreføres ved å øke kommunenes bevissthet rundt bruk av brukerundersøkelser og styringsdata til lokalt forbedringsarbeid.
• 170 millioner kroner til Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse
• Regjeringen foreslår å bevilge 24 millioner kroner til kommunene, slik at retten til ettervern i barnevernet kan utvides fra 23 til 25 år fra 1. januar 2021. Utvidelsen vil gjøre det mulig for unge å få hjelp fra barnevernet lenger inn i voksenlivet.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt