Analyse av fagfeltet

Nyhet, Rehabilitering

Publisert

Rapporten "Habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 2013" analyser fagfeltene habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.

Rapporten er laget i mai 2015 av Helsedirektoratet. Formålet er:

♦ Utvikle god statistikk innen fagområdene habilitering og rehabilitering, hvor habilitering for første gang blir skilt ut fra rehabiliteringstallene

♦ Framstille volumet av habilitering- og rehabiliteringsaktivitet registrert i NPR-data fra helseforetak og private rehabiliteringsinstitusjoner

♦ Framstille geografiske variasjoner i omfang og sammensetning av aktivitet

♦ Framstille ventelistestatistikk og rettighetstildeling innen fagområdet fysikalsk medisin og rehabilitering 

NHO Service organiserer private rehabiliteringbedrifter, Rapporten analyseres blant annet omfang og type rehabilitering ved de private rehabiliteringsinstitusjonene som har avtaler med de regionale helseforetakene og rapporterte aktivitetsdata til NPR i 2013. I 2013 omfattet dette 47 institusjoner. Ved disse institusjonene var det totalt 51 527 opphold og konsultasjoner fordelt på 25 273 pasienter.

2013 ble det rapportert 51 527 opphold og konsultasjoner (episoder) til NPR fra de private rehabiliteringsinstitusjonene. Episodene er fordelt omtrent 50/50 på døgn og dag og poliklinisk behandlingsnivå. Et døgnopphold kan imidlertid bestå av flere liggedager. Totalt er 28,5 prosent gitt rett til nødvendig helsehjelp. Andelen med rettighetstildeling er størst for de eldste aldersgruppene, mens de yngste i mindre grad har fått rett til nødvendig helsehjelp. Når det gjelder andelen som har fått utarbeidet individuell plan, er imidlertid trenden motsatt. Det er de yngste aldersgruppene som i størst grad har fått utarbeidet individuell plan, mens de eldre har det i mindre grad.

Det er flest døgnpasienter i aldersgruppen 50-66 år ved de private rehabiliteringsinstitusjonene. De yngre blir i mindre grad behandlet ved private rehabiliteringsinstitusjoner. I de aller eldste aldersgruppene er andelen som blir henvist fra sykehus større (over 60 prosent), mens de yngre i større grad blir henvist fra kommunehelsetjenesten og andre.

Rapporten