Positiv til fritt behandlingsvalg

Nyhet, Sykehus og klinikker

Publisert

Aftenposten kommenterer i dag hva som har kommet ut av høringssvarene til regjeringens foreslåtte reform "Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten". Her blir NHO Service høringssvar misvisende gjengitt.

 I Aftenpostens oppslag blir det hevdet at NHO Service er lunkne til reformen i likhet med mange andre høringsinstanser. Til det er det å si at NHO Service er grunnleggende positive til reformen.

Det er likevel naturlig at man påpeker noen punkter som må tas med i vurderingen når reformen evt. skal iverksettes. Det er disse innvendingene/kommentarene Aftenposten oppfatter som lunkne hvilket de som nevnt ikke er. Det sentrale for våre medlemmer er at pasientene skal få en reell mulighet til å velge det tilbudet han/hun mener er det beste uavhengig av om tilbudet gis av privat eller offentlig aktør.

Dette betyr
av at ordningen må bli fleksibel og lett tilgjengelig for brukerne. Når vi påpeker viktigheten av at prosedyrene for godkjenning ikke må bli for kompliserte, er det fordi vi tidligere har sett at kompliserte godkjenningsordninger kan bli svært kostbare både for aktørene og oppdragsgiverne.

Høringssvaret fra NHO Service
peker på at utfordringene i Norge i dag er at ventelistene for behandling i det offentlige er lange, og privat sektor har stor ledig kapasitet. Fritt brukervalg gir myndighetene mulighet til å benytte seg av private aktørers kompetanse og kapasitet på en måte som gagner både pasientene og samfunnet for øvrig.

Å snakke om økt privat kapasitet blir ikke naturlig i første omgang da utnyttelse av eksisterende kapasitet må komme først.  

Vi er som nevnt grunnleggende positive til regjeringens forslag og ser med forventning frem til den videre fremdriften på dette viktige området.

Hele høringssvaret finner du her