NHO Service og Handel

Innhold

Godkjenningsordning for renhold styrkes

#205

1. januar blir det gjort gjeldande endringar i forskrift om godkjenning av reinhaldsverksemder som styrkjer godkjenningsordninga for reinhald.

Dette betyr allmenngjøring

  • Allmenngjøring av en tariffavtale innebærer at alle som arbeider i en bedrift som omfattes av tariffavtalens virkeområde, enten de er organiserte eller uorganiserte, minimum har krav på de lønns- og arbeidsvilkår fra tariffavtalen som er allmenngjort.
  • Hovedformålet med ordningen er å hindre at  arbeidstakere får uakseptable lønns- og arbeidsvilkår, såkalt sosial dumping.
  • Selve allmenngjøringen skjer gjennom fastsettelse av en forskrift.
  • Forskriften fastsettes av Tariffnemnda, som er en uavhengig nemnd.
  • Nemnda er satt sammen av tre nøytrale medlemmer, samt en representant fra LO og en fra NHO.

Reinhaldsregisteret er offentleg tilgjengeleg via Arbeidstilsynets nettsider. Registeret gjer det enkelt for dei som skal kjøpe reinhald å sjekke om reinhaldsverksemda er godkjent.

Ei av forskriftsendringane departementet har fastsett inneber at Arbeidstilsynet kan avvise gjentekne søknadar om godkjenning utan realitetsbehandling, dersom tilsynet meiner verksemda prøver å omgå krava i forskrifta. Lova gir høve til at ein kan tilby reinhaldstenester frå det tidspunktet ein har søkt om godkjenning. Den nye føresegna vil hindra at verksemder kan søkje fleire gonger utan å fylle vilkåra, berre for å få stå i reinhaldsregisteret og dermed kunne selje sine tenester lovleg medan søknaden er til behandling.

Ei ny føresegn slår òg fast at godkjente verksemder kvart tredje år må sende inn dokumentasjon som syner at dei fortsatt oppfyller vilkåra for å være godkjende. Dette for å hindre at verksemder kan halde fram med å vere godkjende utan å oppfylle vilkåra.

Det er òg gjort enkelte andre mindre endringar i forskrifta. Endringane blir gjort gjeldande 1. januar 2018, med unntak av føresegna om dokumentasjonsplikt kvart tredje år, som blir gjort gjeldande frå 1. april 2018.

Forskrift om godkjenning av reinhaldsverksemder
Reinhaldsregisteret

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!