Utvalget "Nye veteraner" vil ha 16 tiltak

Foto: SIOPS.

Rapporten fra utvalget "Nye veteraner" er overlevert til Veteranforbundet SIOPS fra utvalgsleder Robert Mood med krav om 16 tiltak.

Rapporten skal til Helsedirektøren, Forsvarsdepartementet og Forsvarets Veterantjeneste.

Rapporten inneholder 16 konkrete tiltak knyttet til temaene forskning, forsvarets oppfølging, helse, arbeidsliv, yrkesskade, helhetlig oppfølging og erstatningsordninger.

Mandat
Mandatet til utvalget har vært å utarbeide en plan for bedret veteranivaretakelse av "nye veteraner" (tjenestegjort etter 2002) som faller inn under SIOPS' målgruppe. Utvalgets arbeid skal være forankret i organisasjonens formål og ta for seg:
1) Hvilke utfordringer denne gruppen veteraner har og hvordan disse utfordringene blir møtt i dag.
2) Hva som kan forbedres i eksisterende systemer.
3) Hva SIOPS kan bistå med for å bedre ivaretakelsen av denne gruppen.

SAMMENDRAG
Denne rapporten er et resultat av dialog og erfaringsutveksling i et utvalg med bred kompetanse på soldat- og veteranvirkeligheten. Fra ulike posisjoner, med nærhet til problemstillingene i mandatet har militære ledere, yngre veteraner og personer med erfaring fra hjelpe- og støttearbeid for veteraner identifisert utfordringer og muligheter. Anbefalte tiltak vil være viktige bidrag for å sikre dagens og morgendagens veteraner den hjelp og støtte de har behov for – og fortjener.

Med Norges engasjement i Afghanistan har norske soldater stått i de hardeste kampene siden andre verdenskrig. Det er ingen tvil om at soldatene våre i langt større grad enn tidligere er utrustet og trent slik at de kan sendes i kamp og vinne. Nå som kamphandlingene ikke er like påtrengende som før, må vi ikke senke nivået. Soldater og avdelinger må være utrustet og trent for å gå i kamp hjemme eller ute på dagers varsel, som enkeltmann og samtrent avdeling. Forsvaret må sørge for at operativ evne forblir førsteprioritet. Her legges grunnlaget for god veteranivaretagelse.

Forståelse av operativ evne må inkludere familieperspektivet og tilgang på psykologer tilknyttet avdelingene. Mental trening som skal til for å håndtere reaksjoner på stress, og systematiske tiltak for å lette overgangen fra soldatlivet til det sivile, må bli naturlige og viktige elementer i operativ evnetenkning. Dette er kanskje den mest fundamentale veteranivaretagelse.

Sivilsamfunnets ansvar for oppfølging av veteraner som er skadet, eller får helseutfordringer etter tjeneste, må medføre et proaktivt hjelpe- og støttetilbud. Det er ikke rimelig å forvente at alle med hjelpebehov selv oppsøker hjelp og støtte. Det er dokumentert at psykiske belastningskader og helseutfordringer ofte erkjennes og oppdages lenge etter avsluttet oppdrag. Tydelige tilbud om hjelp og støtte i en tidlig fase må derfor forstås i et langsiktig perspektiv. For å lykkes med tidlig innsats, må veien til kompetansemiljøer for veteraner innenfor helse, arbeidsliv og familieverntjenester være kort, og veteranen må møte koordinert innsats fra hjelpeapparatet.

Utvalget har identifisert 16 målrettede tiltak innen forebygging, proaktiv hjelp og støtte samt tiltak for å ta fatt i utfordringene før disse blir alvorlige helseplager og kroniske skader. Tiltakene er kategorisert innenfor områdene: forskning, Forsvarets oppfølging.

Se hele rapporten