Avtale med Fagforbundet om organisering av arbeidstid og bruk av overtid under koronakrisen

tar blodtrykk

Fagforbundet og NHO Service og Handel har inngått en sentral avtale innenfor avtaleområdene; avtale nr. 481 (Pleie og omsorg), avtale nr. 453 og avtale nr. 118 (Ambulanse).

Avtalen er inngått som en konsekvens av den situasjonen koronapandemien har medført, og den er begrenset til å gjelde så lenge den ekstraordinære situasjonen foreligger.

Avtalen gjelder for alle NHOs medlemsbedrifter som er bundet av ovennevnte overenskomster. Det vil si at også bedrifter som er medlem av andre landsforeninger i NHO og som et bundet av ovennevnte tariffavtaler, omfattes av avtalen.

Avtalen gjelder for de organiserte arbeidstakere som er bundet av avtalen. Dersom et flertall av arbeidstakerne er bundet av avtalen, kan arbeidsgiver gjøre avtalens bestemmelser gjeldende for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art avtalen omfatter, jf. arbeidsmiljøloven § 10-12 (5). Hvis ikke flertallskravet er oppfylt, ber vi dere ta kontakt til deres landsforening.

Avtalen gir anledning til å utvide rammene for overtidsarbeid, innføre gjennomsnittsberegning, samt at arbeidsgiver kan endre avtalt arbeidstid med kortere varsel enn normalt. Dette for å sikre tilstrekkelig personell og forsvarlige tjenester under den pågående koronaepidemien.

Partene understreker at det er viktig at arbeidsgiver og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser rundt dette lokalt, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers behov og arbeidstakers behov for forutsigbarhet.

Overtid (avtalens pkt. 2)

Punktene om utvidelse av rammene for overtid forenkler prosessene lokalt fordi arbeidsgiver ikke trenger å inngåsærskilte avtaler med tillitsvalgte etter arbeidsmiljøloven § 10-6. Avtalen gir arbeidsgiver åpning for å benytte de rammer som kunne ha vært avtalt med de tillitsvalgte. For samlet overtid innenfor en periode på 26 uker og 52 uker fra 1. januar 2020 er rammene utvidet utover det som det er anledning til å avtale med tillitsvalgte.

De nærmere forutsetninger for bruk av overtid er regulert i avtalens pkt. 2.1.

Rammene for bruk av overtid er regulert i avtalens pkt. 2.2.

Ved bruk av gjennomsnittsberegning (se nedenfor) kan arbeidstakere jobbe inntil 69 timer samlet arbeidstid en enkelt uke. Dette skal drøftes særskilt med tillitsvalgte, ref. pkt. 2.3

Etter særskilte drøftinger med tillitsvalgte, vil det være mulighet for å utvide samlet overtidsarbeid til inntil 25 timer i løpet av sju dager, ref. pkt. 2.3. 

Endring av arbeidsplan (avtalens pkt. 3)

Bruken av overtid vil kunne reduseres dersom arbeidsgiver kan gjøre endringer i arbeidsplaner og omdisponere ansatte på kortere varsel enn hva som følger av arbeidsmiljøloven § 10-3.

Det er derfor også inngått avtale om at kan gjøre endringer i arbeidsplaner og omdisponere ansatte på kortere varsel enn hva som følger av arbeidsmiljøloven § 10-3.

Dette medfører at arbeidsgiver, etter drøftinger med tillitsvalgte, gis mulighet til å endre arbeidsplaner med en frist på 3 dager. Arbeidsgiver må ta særlig hensyn til ansatte med omsorg for barn og som av praktiske årsaker kan trenge en lengre varslingsfrist eller særlige tilpasninger.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden (avtalens pkt. 4)

Partene er enige om at arbeidsgiver kan fastsette arbeidstidsordninger som innebærer gjennomsnittsberegning av (i) arbeidstiden innenfor rammene av arbeidsmiljøloven § 10-5 (2), (ii) hviletid i henhold til arbeidsmiljøloven § 10-8 (3)og (iii) søn- og helgedager etter aml § 10-8 (4). Arbeidsgiver skal drøfte behovet med tillitsvalgte. 

Arbeidsgiver kan bare ensidig fastsette en alminnelig arbeidstid på 12,5 timer i løpet av 24 timer, jf. arbeidsmiljøloven § 10-5 (2), der dette allerede er etablert innenfor dagens arbeidstidsordninger, det innføres for å redusere bruk av overtid og/eller av smittevernhensyn for å redusere antall skift mv.

Kompensasjon/ etteroppgjør for endringer i arbeidsplan (avtalens pkt. 5)

Ved førstegangsendring av en arbeidsplan i henhold til avtalen, vil reglene om overenskomstenes godtgjøring for forskjøvet arbeidstid gjelde de første 14 dager.

Ved etterfølgende endringer av en arbeidsplan gjelder godgjøring for forskjøvet arbeidstid for vakter som i arbeidsplanene endres med mindre enn 3 dagers varsel. Resterende vakter (4.-13. dag) skal da kun kompenseres med de ubekvemstillegg som følger av overenskomstene.

Partene er enige om at det skal tilstrebes mest mulig forutsigbarhet i arbeidstidsordningene, og at arbeidsgiver forsøker å foreta en planlegging frem i tid så langt det lar seg gjøre.
Dersom en arbeidstaker får færre F3-dager enn det som er planlagt på tidspunktet for inngåelse av denne avtalen, vil arbeidstaker for arbeid på slike dager har rett til ordinær overtidsbetaling, dvs. timelønn og overtidstillegg etter overenskomstene. 

Ettervirkning og varighet (avtalens pkt. 6)

Overtid kan ikke pålegges i medhold av avtalen når den ekstraordinære situasjonen knyttet til koronaviruset ikke lenger foreligger. Videre gjelder avtalen i 26 uker fra avtaleinngåelse med mulighet for oppsigelse med 2 måneder fra én av partene.

Her er avtalen (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt