Rapport etter mellomoppgjøret 2021

Nyhet, Lønn og tariff

Publisert

hessen og Almlid

Fungerende LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid

Beregningsutvalget la 18. juni fram rapporten ”Etter inntektsoppgjørene 2021”. Rapporten gir en oversikt over årets oppgjør.

Utvalget har oppsummert sentralt avtalte tillegg i en del forhandlingsområder målt som bidrag til årslønnsveksten.

Ved mellomoppgjøret i 2021 anslo NHO, i forståelse med LO, årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 2,7 prosent i 2021.

For industriarbeidere i NHO-bedrifter er lønnsoverhenget til 2021 1,0 prosent. Sammen med tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2020 til 2021 med 1,7 prosentenheter.

For Virke-bedrifter i varehandel er overhenget til 2021 0,8 prosent. Sammen med garantitilleggene og tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2020 til 2021 med 1,1 prosentenheter.

I staten er overhenget til 2021 0,4 prosent. Sammen med de avtalte tilleggene og avsatte midler til lokale forhandlinger bidrar dette til årslønnsveksten fra 2020 til 2021 med 2,4 prosentenheter.

For ansatte med hovedsakelig sentral lønnsdannelse i KS-området er overhenget til 2021 0,3 prosent. Sammen med tarifftilleggene og avsatte midler til lokale forhandlinger bidrar dette til årslønnsveksten fra 2020 til 2021 med 2,5 prosentenheter. Årslønnsvirkninger for KS-området er beregnet med sentrale lønnstillegg per 1. mai 2021 for alle ansatte, bortsett fra medlemmer av Norsk Lektorlag i KS-området med virkningsdato 11. juni. Oppgjøret mellom Unio og KS skal behandles i Rikslønnsnemnda etter at regjeringen foreslo tvungen lønnsnemnd 4. juni og streiken ble avsluttet. Et annet resultat eller senere virkningstidspunkt for medlemmer av Unios foreninger kan påvirke endelige tall.

I Spekter-bedrifter eksklusive helseforetakene er overhenget til 2021 0,5 prosent. Sammen med tarifftillegg avtalt sentralt og på den enkelte virksomhet bidrar dette til årslønnsveksten fra 2020 til 2021 med 2,6 prosentenheter for de oppgjørene som er avsluttet.

I Spekter-bedrifter i helseforetakene er overhenget til 2021 0,8 prosent. Oppgjørene pågår fortsatt ved avleggelse av utvalgets rapport. Spekter og Unio kom ikke til enighet etter mekling og Unio iverksatte streik fra 4. juni. Den 16. juni ble Spekter og Unio enige om frivillig nemndsbehandling, og streiken ble avsluttet.

For ansatte i finanstjenester er utvalgets beregnede overheng til 2021 0,9 prosent. Sammen med tarifftilleggene bidrar dette til årslønnsveksten fra 2020 til 2021 med 2,0 prosentenheter.

I tillegg til overheng og avtalte tillegg, kommer bidrag fra lønnsglidningen gjennom 2021. Betydningen av disse elementene varierer mellom områdene, jf. vedleggstabell.

Likelønnstrekk ved oppgjørene

Oppgjøret i 2021 mellom LO og NHO hadde likelønnsprofil siden nesten halvparten av de som får lavlønnstillegget er kvinner, mens kvinneandelen i alt var 22 prosent. Tilsvarende hadde oppgjøret mellom YS og NHO likelønnsprofil. Økningen av minstelønnssatsene i oppgjørene mellom Handel og Kontor (LO) og Virke og mellom YS og Virke har en likelønnslønnsprofil, ettersom kvinner i større grad enn menn befinner seg på minstelønnssatsene. Resultatet mellom staten og LO Stat, Unio og YS Stat har likelønnsprofil gjennom at det gis relativt størst tillegg i lønnsintervall med flest kvinner. I finanstjenester tilgodeser kronetillegget i de laveste lønnstrinnene kvinner i særlig grad.

Mer om saken

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt