NHO Service og Handel

Innhold

Statsbudsjettet 2018

Nyhet, Næringspolitikk

Publisert

#205

Finansminister Siv Jensen

"Det er et strammere budsjett, men det skulle også bare mangle. Det er mye å hente på offentlig produktivitetsvekst", sier Anne-Cecilie C Kaltenborn adm. dir. i NHO Service.

"Edruelig og fornuftig"

"Det er et edruelig og fornuftig budsjett tilpasset lysere utsikter. Det er klokt å redusere bruken av oljepenger og øke fokuset på hvordan vi kan få mer ut av mindre. Den store utfordringen er å sikre bærekraften i velferdsordningene fremover. Her representerer medlemmene i NHO Service en viktig del av løsningen", sier Anne-Cecilie Kaltenborn.

Hun understreker at det viktige reformarbeidet i offentlig sektor må fortsette.
"For oss er reformer som inkluderer økt samarbeid med privat tjenestesektor for å løse velferdsutfordringene, helt sentralt. Våre medlemmer ber ikke om subsidier. Det de ønsker er å få slippe til med sine konsepter og tjenester som kan bidra til økt kvalitet og utvikling av tjenestene det offentlige har et overordnet ansvar for", sier hun.

Det er bra at selskapsskatten reduseres videre ned til 23 prosent, i tråd med tidligere løfter. Vi gleder oss også over forslaget om å fjerne skatt på maskiner og produksjonsutstyr. Servicebransjen er arbeidsintensiv, men er helt avhengig av å ligge i front når det gjelder teknologi, utstyr og kompetansen som kreves for å bruke det, for å sikre høy produktivitet.

Regjeringen erkjenner bemanningsbransjens viktige rolle i arbeidslivet i proposisjonen til Arbeids- og sosialdepartementet. Her nevnes den inngåtte intensjonsavtalen mellom bemanningsbransjen i NHO Service og NAV våren 2017. Hensikten her er å skape en overordnet forankring av et samarbeid for å få flere i arbeid. "Det er et ledd i effektiviseringen av offentlig sektor, mener vi. Jeg håper dette nå også gir seg utslag i økt bruk av den spisskompetansen bemanningsbransjen har når det gjelder å få folk i arbeid. Her er det mye å gå på. Det er ingen grunn til at NAV skal bruke offentlige ressurser på oppgaver som best ivaretas av privat sektor", sier Kaltenborn.

"NHO Service har lenge arbeidet for å rydde opp i de delene av næringslivet som ikke har drevet seriøst. Dette har vi gjort i godt samarbeid med LO, særlig med Arbeidsmandsforbundet. Regjeringen trekker i dag frem det viktige trepartssamarbeidet for å motarbeide arbeidslivskriminalitet. Bransjeprogrammet for renholdsbransjen er en sentral del av dette som videreføres i budsjettet for 2018, sier Kaltenborn".

"På handelsområdet er vi skuffet over at regjeringen ikke sørger for like konkurransevilkår mellom norske – og utenlandske nettbutikker, slik NHO Handel har jobbet for over lengre tid. Ved å videreføre ordningen med fritak for merverdiavgift for kjøp fra utenlandske nettbutikker (oppad begrenset til kr 350) fortsetter man å diskriminere norske nettbutikker. Med økende netthandel er dette et problem som vil vokse for norske handelsbedrifter. Her håper vi et flertall på Stortinget kan komme frem til en løsning som sikrer like konkurransevilkår", sier Kaltenborn.

 

"Et godt budsjett for arbeidsplasser"

- Norsk økonomi er i rimelig god forfatning. Regjeringen vil derfor redusere veksten i oljepengebruk og i stor grad avslutte krisetiltak som var geografisk og tidsmessig begrenset. Det var riktig å bruke ekstra oljepenger da deler av norsk økonomi slet. Men nå er tiden her for å avslutte det som var ment å være midlertidige tiltak, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Mer her.

Fremtidsrettet å satse på yrkesfag

Regjeringen setter av 40 millioner kroner til yrkesfag. Det er gode nyheter for mange bedrifter. Mer her

Ideelles historiske pensjonskostnader

NHO Service er positiv til forslaget om å opprette en tilskuddsordning for å dekke pensjonskostnader for ideelle og andre virksomheter som har levert lovpålagte spesialisthelsetjenester og statlige barneverntjenester. I statsbudsjettet foreslås det en bevilgning på 27 millioner kroner for 2018. Tilskuddet skal dekke kostnader som oppstår for virksomheter som har hatt offentlig tjenestepensjonsordning. Ordningen er i stor grad basert på anbefalingene i Hippe-utvalget (NOU 2016:12 Ideell opprydding). NHO Service stilte seg i hovedsak bak forslagene i Hippe-utvalgets utredning, for å sikre mest mulige like konkurransevilkår mellom ideelle og øvrige private.
Mer om ideelles pensjonsforpliktelser og NHOs syn her

 
"Positive drypp for arbeid og inkludering"

– Med et økende behov for arbeidskraft har vi en unik mulighet til å løfte utsatte grupper i jobb. Dette utnyttes ikke tilstrekkelig i et budsjett på det jevne, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering.
Mer her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!