NHO Service og Handel

Innhold

#205

Tall og Trender 2020: Drift og Service

De viktigste tall og trendene innen drift- og servicebransjene.

I Tall og Trender 2020 presenteres offentlig tilgjengelige tall, medlemstall og tall fra diverse tilgjengelige rapporter og analyser på et overordnet og et mer detaljert nivå per bransjeCovid-19-krisen kan endre mye for flere av bransjene og da tall for 2020 etter hvert lanseres, vil det vise hvordan krisen har påvirket dem.  

1. Innledning fra bransjedirektør

Etablerer bærekraftforum

Bransjedirektør for Drift og Service, Jorulf Brøvig Silde. Epost: jbs@nhosh.no. Mobil: 95720116.

Markedet for tjenester og service knyttet til næringsbygg, formålsbygg og offentlige bygninger er stort og voksende. Seriøse og kompetente drift- og servicebedrifter er avgjørende for at næringsliv, offentlig virksomhet og kulturlivet skal kunne utføre sine primæroppgaver. Bransjen bidrar til trivsel, helse og økt effektivitet hos sine kunder og ivaretar inneklima, miljøhensyn og ressurseffektivitet i samfunnet.  

Mange drift- og servicebedrifter har vært hardt rammet av koronakrisen. Da Norge stengte ned og begrenset tilgang til arbeidsplasser, kontorer og formålsbygg, slo dette sterkt ut for flere medlemsbedrifter i form av omsetningssvikt. Kantiner og bedrifter som har sin virksomhet knyttet til matservering, har opplevd dramatiske endringer, og det kan ta lang tid før volum og omfang er tilbake. Samfunnskritiske funksjoner i en pandemi, som renhold, hygieneservice og skadesanering, ble løftet fram som sentrale for å få situasjonen under kontroll. Likevel har også denne type leveranser vært under press.

Bransjeforeningen Drift og Service er et resultat av sammenslåingen mellom de to bransjeforeningene Renhold & Eiendomsservice og FDV – Forvaltning, drift og vedlikehold, som ble gjort gjeldende fra 1. januar 2020. Drift og Service har flere underbransjer som beskrives i mer detalj her.  Tall og trender 2020 er den første rapporten som viser fram hele bransjen med underbransjer. Det vil bli arbeidet videre med å etablere tall- og faktagrunnlag for bransjen og del-bransjene.

2. Viktigste næringspolitiske saker

Bransjeforeningen Drift og Service og NHO Service og Handel arbeider på en rekke felter for å sørge for gode og forutsigbare rammebetingelser for livskraftige bedrifter og et bærekraftig næringsliv. Dette innbefatter både godkjenningsordninger, MVA- og skatteregler, bruk av bransjestandarder og autorisasjonsordninger.

Foreningen jobber for:

 • Økt bærekraft, verdiskapning og konkurransekraft for drift- og servicebransjen, og den enkelte bedrift.
 • Styrke et seriøst og inkluderende arbeidsliv og synliggjøre drift- og servicebransjens og bedriftenes innsats og resultater på området. Konkret betyr dette arbeid på en rekke felt, fra å styrke våre bransjers samfunnskritiske funksjoner, fremme kvalitet og innovasjon i tjenesteleveransene og dele erfaringer knyttet til rekruttering og integrering.
 • Bedre markedstilgang til offentlig sektor og bidra til at offentlige anskaffelser fremmer kvalitet og sosial- og miljømessig bærekraft.
 • Utvikle fag og kompetanse gjennom fagopplæring, livslang læring og aktivt samarbeid med utdanningsinstitusjoner som kan tilby videreutdanning på alle nivåer

Renholdsbransjen i NHO SH har gjort et betydelig arbeid for å fremme seriøsitet i bransjens leveranseformer, også sammen med arbeidstakerorganisasjonene på serviceområdet. Det er en fordel for en samlet bransje at tilsvarende er gjeldende i hjemmerenhold og at man jobber for incentiver som bidrar til seriøst arbeidsliv.

3. Drift og Service i NHO Service og Handel

Drift og Service er en bransjeforening bestående av bransjer som i stor grad involverer drift, vedlikehold, renhold, og forvaltning av bygninger, samt tjenester til de som benytter dem. De fleste av bransjene har sin hovedvekt i proffmarkedet og leverer tjenester til andre bedrifter.

3.1 Drift og Service i tall

Tallene under er hentet fra NHOs medlemsregister. 

#005

Bransjeforeningen representerer

#005
#005

Medlemsomsetningen i bransjeforeningen på 22,3 mrd i utgjør ca 16 prosent av den totale omsetningen til medlemmene i NHO SH. De i overkant av 20 000 årsverkene utgjør nær en fjerdedel av årsverkene i medlemsbedriftene. 

Bransjeforeningen kan deles inn i disse underbransjene, der noen av dem har egne bransjenettverk (interne tall, medlemsregister):

#005

3.2 Sysselsettingsbidrag

Med drift- og servicebransjens mennesketette karakter og over 20 000 årsverk (og dermed enda flere ansatte), er bransjen en tydelig indikator på hvordan samfunnsvingninger slår ut i arbeidsmarkedet. Når arbeidsledigheten grunnet nedstengning og Covid-19 slår ut bredt, men skjevt, rammes først og hardest de med løsere arbeidstilknytning. Det er de mennesketette bransjene, som i drift og service, som har båret de største konsekvensene av nedstengningen i mars 2020.

3.3 Miljø og helse

Drift- og servicebransjene har to hovedtilnærminger til egen rolle når det gjelder miljø og helse.

 1. Gjennom sine forretningsmodeller, metodevalg og særskilte tiltak legger bedriftene et grunnlag for at kunder og samfunnet som helhet bedre blir i stand til å ivareta miljø og helse. Eksempler vil her være forretningsmodeller som legger til rette for en økt tjenestefisering fremmer bedre ressursutnyttelse av innsatsfaktorer som materialer, energi og mat. Samarbeid på tvers av bransjelinjer med myndigheter og forskningsmiljøer legger til rette for bedre inneklima, bedre ernæring og lavere klimafotavtrykk.
 2. Bransjene og bedriftene arbeider målrettet med å redusere egen miljø- og klimapåvirkning. Eksempler kan her være overgang fra fossile energikilder til fornybare når det gjelder transportmidler og utstyr, metoder som reduserer kjemikaliebruk og utfasing av plastartikler.

3.4 Sosial bærekraft

Bransjens samfunnsbidrag på området sosial bærekraft er markant og medlemsbedriftene leverer et betydelig bidrag i samfunnsregnskapet for velferdsutvikling og sysselsettingsgrad. Veldig mange unge mennesker, nyankomne i Norge eller mennesker som skal tilbake i arbeidslivet etter utenforskap, finner sin yrkesvei hos medlemmene i denne bransjen. Bransjens bedrifter utgjør en skole i norsk arbeidsliv og yrkesrettet norsk for mange uten tung formalkompetanse. Bedriftene trenger arbeidskraft jevnt og har ekspertise på mangfoldig rekruttering. På bransje – og bedriftsnivå er det svært mange samarbeidspartnere og ulike prosjekter for inkludering, integrering, språkopplæring og kompetanseheving. Muligheten til å kombinere fagopplæring og lederutdanning etter tanken om å lære hele livet, er en god modell i bransjen drift -og service.

Det er sentralt for bransjen å delta i kontinuerlig kvalitetsheving i slike samfunnsspørsmål og delta aktivt i forskningsprosjekter, planer for fagutdanning, råd – og utvalg som gjør at medlemmene kan fortsette å være motorer for intergring og inkludering, møte offentlige anskaffelser og motta kvalitet i tjenestene fra inkluderingsfeltet.

3.5 Kompetansestandard for renhold i NHO Service og Handel

I 2021 ferdigstilles en todelt formalisering i basis – og yrkesbevisnivå, det siste nivå som mulig plattform på veien mot fagbrev. Kompetansestandarden er initiert og finansiert av renholdsbransjen i Drift og Service. Bransjen Drift og Service trenger arbeidstakere som formaliserer og tilegner seg kompetanse for å møte fremtidens etterspørsel etter oppdatert tjenesteleveranse og satsning på kompetanse står sentralt i en samlet Drift – og Servicebransje.

4. Bransjer

Bransjene i bransjeforening Drift og Service spenner bredt over ulike tjenesteområder og omtales i hver sine avsnitt. Felles for dem er at de stort sett involverer drift, vedlikehold og forvaltning av bygninger og tjenester til dem som oppholder seg i dem.

Det er lite statistikk tilgjengelig som fanger opp effektene koronakrisen har hatt på de ulike bransjene per juni 2020, men konsekvensene har vært store for flere bransjer, noe som vil gjenspeiles i tallene da oppdatert statistikk etter hvert vil foreligge.   

4.1 Renhold

Renhold er summen av alle oppgaver som er nødvendig for å holde et område rent. Renhold defineres av Arbeidstilsynet som forebyggende helsearbeid fordi det motvirker at sykdommer sprer seg. Uten renhold kan ikke samfunnet fungere (Sintef Byggforsk 2017).

Renholdsbransjen i NHOSH

Renhold er den største underbransjen i bransjeforening Drift og Service målt i medlemmenes omsetning og representerte årsverk. Renholdsbransjen i NHO SH representerte 522 medlemmer med 7 mrd i omsetning og 9 567 årsverk i 2019. 

#005

Renhold i totalmarkedet

Det rapporteres et totalmarked innen renhold på 15,5 mrd i 2018. Dette er virksomhet som registreres under næringskode 81.21 - rengjøring av bygninger. Dette dekker både privatmarkedet og bedriftsmarkedet. Det omfatter store deler av markedet, men av ulike årsaker faller noe allikevel utenfor (Utredning om innføring av en skattereduksjonsordning for kjøp av renholdstjenester i hjemmet, Samfunnsøkonomisk analyse) 

 • Renhold i private og offentlige virksomheter som har ansatt egne renholdere omfattes ikke av statistikken.
 • Omsetning fra privatpersoner som ansettes direkte av en husholdning fanges heller ikke opp av statistikken. 
 • Noen virksomheter som leverer renholdstjenester registrerer seg under andre næringskoder, noe som kan skyldes at de tilbyr flere tjenester enn bare renhold.
 • Markedet for renholdstjenester i hjemmet preges av en høy andel svart arbeid og ulovlig aktivitet, som naturlig nok ikke registreres noe stedSamfunnsøkonomisk analyse anslår etter en gjennomgang av flere kartlegginger og undersøkelser at 40 prosent av renhold i hjemmet er svart, som et konservativt anslag.
totalmarkedrenhold2

De ti største aktørene stod for over 60 prosent av den registrerte omsetningen i totalmarkedet i 2018, så markedet er på den ene siden konsentrert. Samtidig var 66 prosent av virksomhetene registrert som enkeltmannsforetak, så den andre delen av bransjen er svært fragmentert.  

Om struktur i renholdsbransjen fra RVO (Årsrapport regionale verneombud (RVO) 2019): 

 • I RVO-ordningens register (Regionale verneombud) er det registrert ca 5700 aktive renholdsvirksomheter. Dette er lavere enn i Brønnøysundregisteret på næringskode 81.21, der 7193 virksomheter er registrert som aktive. Kun godkjente renholdsvirksomheter registreres i RVO-ordningens register.
 • Hvert år etableres det ca 1000 nye renholdsvirksomheter, samtidig som mange selskaper avvikles. Blant nyetablerte selskaper forsvinner ca halvparten i løpet av et år. 

Om ansatte i renholdsbransjen (SSB):

 • 62 034 personer hadde registret renholder som yrke per 4. kvartal 2019.
 • Andel kvinner var 79 prosent, mot 47 prosent totalt i alle yrker.
 • 57 prosent var ikke-vestlige innvandrere, mot 12 prosent totalt alle yrker.
 • 44 prosent var under 40 år, mot snitt 46 prosent for alle yrker.

Med en høy andel ikke-vestlige innvandrere, er renholdsbransjen en viktig inkluderingsarena og en bransje som rekrutterer mange antatt svakere stilte arbeidstakere. 

#005

4.2 Servering, kantine og matomsorg

Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene leverer og utvikler innovative konsepter som inkluderer varme og kalde retter til lunsj, middag, overtidsmat, møtemat og selskapsmat. Leveransene omfatter i de fleste tilfeller også organiseringen av leveransen inklusive innkjøp, personale og utstyr. Kantinene i NHO Service og Handel driftes både som egne virksomheter og som divisjoner i virksomheter som driver i flere bransjer og leverer integrerte fasilitetstjenester (se avsnitt 4.7). 

#005

Servering, kantine og matomsorg i NHOSH representerer 24 konsern med 1 582 virksomheter5,1 mrd i omsetning og 5 385 årsverk.

Omsetning i totalmarked for kantiner registrert på næringskode 56.29, kantiner drevet som selvstendig virksomhet, var 6,8 mrd i 2018. Totalmarkedet er større enn dette, men det er utfordringer med å fange opp deler av omsetningen som ikke rapporteres på denne næringskoden. 

 • Kantiner som driftes som en intern del virksomheten i privat eller offentlig sektor, fanges ikke opp av statistikken.
 • Noen (også større) virksomheter som har drift innenfor flere bransjer, har registrert hele sin omsetning, inkludert kantinedriften, under andre næringskoder enn kantinedrift.
 • Kantiner i Studentsamskipnaden inngår ikke i statistikken. 
#005

Matsvinn er et viktig område for kantinebransjen og det store prosjektet KuttMatsvinn2020, ledet av matvett.no, har i første rekke som mål at matsvinnet i serveringsbransjen skal kuttes med 20 prosent i 2020Per 2019 hadde 63 prosent av kantinene oppnådd dette målet (KuttMatsvinn 2020).

Om ansatte i serveringsbransjen (kjøkkenassistenter) (SSB):

 • 20 806 personer hadde registret kjøkkenassistent som yrke per 1. kvartal 2020.
 • Andel kvinner var 71 prosent, mot 47 prosent totalt i alle yrker.
 • 40 prosent var ikke-vestlige innvandrere, mot 12 prosent totalt alle yrker.
 • 62 prosent var under 40 år, mot snitt 46 prosent for alle yrker.

Kantiner, med en høy andel kjøkkenassistenter som er ikke-vestlige innvandrere og en høy andel yngre, er også en viktig inkluderingsarena og en bransje som rekrutterer mange antatt svakere stilte arbeidstakere.  

#005

4.3 Skadesanering

Skadesanering er innsatsen som kreves for å ta vare på eller redde bygninger og eiendommer i hendelsesforløp som vann-, brann eller naturskade. Saneringsbedriftene vasker, tørker, reparerer, oppbevarer og gjenoppbygger bygg og innbo som har blitt skadet. 

Medlemsbedriftene samarbeider tett med forsikringsselskapene for å sikre bygg og innbo mot ytterligere verdiforringelse, og på denne måten redusere omfanget av skadene og skadeutbetalingene. 

#005

Skadesanering i NHO Service og Handel organiserte 14 medlemsforetak med til sammen 116 virksomheter og ca 2500 årsverk i 2019. Medlemmene hadde en samlet omsetning på 3,3 milliarder kr.   

Fra Finans Norge om brann- og vannskader (Finans Norge)

Erstatning etter vannskader økte med 10 prosent fra 2018 til 2019 til 3,2 mrd. Mye av dette skyldes ekstremnedbør på Østlandsområdet i august og september. Antall meldte brannskader økte med 26 prosent, mens brannerstatningene var nesten 2,9 mrd lavere enn i 2018. Mye av økningen i antall brannskader kom som følge av lynnedslag som ofte gir lite skadeomfang og dermed lavere erstatning per skade 

For næringsbygg ble brannerstatningene på 2,6 mrd.kr i 2019, en reduksjon  13 prosent, noe som i stor grad skyldes fravær av storskader i 2019. Erstatning etter vannskader økte med 2 prosent fra 2018  til 1,6 mrd i 2019  

#005

4.4 Bygningsdrift og eiendomsservice

Bygningsdrift og eiendomsservice handler om å driftevedlikeholde og forvalte eiendom og bygninger innenfor både store og små oppgaver.  

Bygningsdrift og eiendomsservice består blant annet av 

 • Vaktmestertjenester (snømåking, tilsyn av bygg innvendig og utvendig, avfallshåndtering, drift av tekniske anlegg, m.m.).
 • Gartnertjenester.
 • Reparasjoner.
 • Årskontroller av for eksempel brann- og ventilasjonsanlegg.
 • Mindre bygningsendringer.
 • Følge opp slik at HMS-regelverk ivaretas.
#005

Bygningsdrift og eiendomsservice i NHO Service og Handel organiserte i 2019 23 foretak med 197 virksomheter 4,4 mrd i omsetning og 1 364 årsverk innen bygningsdrift og eiendomsservice 

Under næringen totalmarked for vaktmestertjenester ble det registrert en omsetning i totalmarkedet på 6,7 mrd og 2232 aktive foretak i 2018 (SSB tabell 12910). 

#005

Om yrket vaktmester: 

 • 21 017 personer hadde registret vaktmester som yrke per 1. kvartal 2020.
 • Andel kvinner var 11 prosent, mot 47 prosent totalt i alle yrker.
 • 14 prosent var ikke-vestlige innvandrere, (hvor 8 prosent fra Øst-Europa) mot 12 prosent totalt alle yrker. 
 • 24 prosent var under 40 år, mot snitt 46 prosent for alle yrker.
#005

Vaktmesteryrket har lavere kvinneandel, en lavere andel ikke-vestlige innvandrere og høyere alder enn mange andre yrker i service- og tjenestesektoren. Flere av yrkene preges av høy kvinneandel, høy andel innvandrere og lav alder.  

4.5 Skadedyrbekjempelse

Skadedyrbekjempelse er en voksende bransje, da det har vært et økende problem med spesielt noen skadedyr, som skjeggkre og veggdyr, de siste årene.  

#005

Skadedyrbekjempelse i NHO Service og Handel organiserer tre medlemsforetak med 23 virksomheter, 900 millioner i omsetning og 625 årsverk innen skadedyrbekjempelse. En stor andel av den totale bransjen er medlem i bransjeforeningen, ved at ca 75 prosent av omsetning i totalmarkedet er i medlemsbedrifter 

Skadedyrbekjempelse innebærer å beskytte mennesker og bygninger mot skadedyr for å unngå at de blir opphav til helseproblemer eller ødelegger gjenstander. Folkehelseinstituttet skriver at skadedyrkontroll, som omfatter både forebygging og bekjempelse av skadedyr, er en viktig samfunnsoppgave. Skadedyr kan ødelegge gjenstander og næringsmidler, spre smitte samt gi fysiske og psykiske plagerSkadedyr kan være biller, insekter og edderkoppdyr, men også fugler, gnagere og pattedyr som grevling, mink og flaggermus kan være til skade.  

Rammene for skadedyrkontroll gis av skadedyrforskriften og annet regelverk, og man skal velge effektive metoder som gir minst mulig risiko for helse- og miljøskade. Ervervsmessig skadedyrbekjempelse kan kun utføres av godkjente skadedyrbekjempere, dvs. personer som har bestått et to ukers kurs på Folkehelseinstituttet og fått godkjent praksis. Privatpersoner kan selv bekjempe skadedyr på egen eiendom. Kommunen er tilsynsmyndighet og skal føre tilsyn med at skadedyrbekjempelser gjennomføres på lovlig vis (Folkehelseinstituttet).

Folkehelseinstituttet utgir i samarbeid med skadedyrfirmaene en statistikk om bekjempelser av utvalgte skadedyr.  Her fremkommer det at bekjempelse av skjeggkre har hatt en eksplosiv utvikling fra 2016 til 2020, og veggdyr en kraftig vekst fra 2010 til 2016, for deretter og flate mer ut.  

Totalmarked for skadedyrbekjempelse

#005

Under næringen skadedyrbekjempelse ble det registrert en omsetning i totalmarkedet på 1,2 mrd og 44 aktive foretak i 2018 (SSB tabell 12910).

4.6 Øvrige bransjer

I Drift og Service er det flere bransjer som er samlet under «øvrige bransjer». Dette gjelder:

1. Parkering

Bransjen drifter parkeringsanlegg og parkeringsplasser, samt tjenester som kan medfølge dette. Bransjen er sterkt preget av innovasjon og teknologisk utvikling. Utvikling innen blant annet skiltgjenkjenning og mobilapplikasjoner er en sterk drivkraft i bransjen.

 • Totalmarked omsatte for 4,3 mrd i 2018.
 • Sysselsatte 926 årsverk i 2018 (SSB tabell 12910).

2. Redningstjenester

NHO Service og Handel organiserer noen selskap innen bilberging og redning.

3. Bompenger 

NHO Service og Handel organiserer noen selskap innen bompengeinnkreving.

4.7 Integrerte fasilitetstjenester

Blir også kalt Facility Management eller FM, og er et samlebegrep for organisering og koordinering av mange tjenester som knytter seg til drift, service og vedlikehold, som for eksempel renhold, kantine, sikkerhet, vaktmestertjenester, møteromsservice, resepsjonstjenester m.m.  Mange bedrifter leverer flere tjenester innen integrerte fasilitetstjenester og noen er totalleverandør for nær alle tjenester som knytter seg til drift og service av bedrifters lokaler og for ansatte som jobber i dem.

Integrerte fasilitetstjenester skal effektivisere og forbedre driften av eiendomstjenestene ved at en leverandør organiserer, planlegger og styrer driften av dem.

Integrerte fasilitetstjenester kan deles inn i:

 • Eiendoms-FM: Koordinerer og gjennomfører arbeidsplass- og eiendomstjenester, tradisjonell FM som beskrevet over.
 • Industri-FM: Relatert til tjenester spesielt for industri, renhold av maskinpark, drift og vedlikehold av industrielle systemer og installasjoner.
 • Urban-FM: Umodent, og voksende marked. Utvikling og drift av byrom og bymessig infrastruktur, typisk relatert til smart-by-utvikling.

Markedet for integrerte fasilitetstjenester spenner over nær alle bransjene i bransjeforeningen Drift og Service i NHO Service og Handel, i tillegg til bransjer organisert i andre bransjeforeninger, som for eksempel innen sikkerhet.  

5. Effekter av Covid-19-krisen

Serverings-, kantine- og cateringbransjen har opplevd en dramatisk nedgang i omsetning og har måttet permittere en stor andel ansatte som følge av Covid-19-krisen. Renholdsbransjen og bygningsdrift- og eiendomsservicebransjen har opplevd et stort press fra kundene når det gjelder kontraktsforhold og å unngå betalingsforpliktelser. Skadesaneringsbransjen og skadedyrbransjen har gjennom godt samarbeid om smittevern og opplevd trygghet hos kunden, klart å opprettholde markedsvolum. Bedriftene er jevnlig spurt om hvordan den økonomiske situasjonen utvikler seg og det er et stort sprik i forventninger og håp når det gjelder bedriftens situasjon i framtiden.

Mange av bedriftene i alle delbransjer har utvist stor kreativitet i å justere, utvikle og tilby nye tjenester. I mange tilfeller handler dette om å legge til rette for å klare seg gjennom de verste kneikene som følge av Covid-19-krisen. I noen tilfeller vil dette kunne gi opphav til nye forretningsområder. Hvordan dette utvikler seg i volum og marked er det for tidlig å si noe om per juni 2020.

Erfaringene som bedrifter og virksomheter har gjort med hjemmekontor og digitale arbeidsformer er den endringen som har potensial til å endre drift- og servicebransjene mest. Noe når det gjelder egen arbeidsform, men mest når det gjelder hvilke tjenester kunden vil tilby. Bedrifter som er kreative når det gjelder konsepter og forretningsmodeller og som evner å være tett på kundene sine vil være best rigget til å utnytte dette til egen fordel. For serverings-, kantine- og cateringbransjen mulighet til å komme tilbake i full drift og fullt volum, er det svært spennende med hvordan og når samfunnet vil vende tilbake til en normal hverdag.