NHO Service og Handel

Innhold

#205

Tall og Trender 2020: Bemanning og Rekruttering

De viktigste tall og trendene innen bemanning- og rekrutteringsbransjen.

I Tall og Trender 2020 presenteres offentlig tilgjengelige tall, medlemstall og tall fra diverse tilgjengelige rapporter og analyser på et overordnet og et mer detaljert nivå per bransjeCovid-19-krisen kan endre mye for flere av bransjene og da tall for 2020 etter hvert lanseres, vil det vise hvordan krisen har påvirket dem.  

1. Innledning fra bransjedirektør

#205

Bransjedirektør Even Hagelien. Epost: eha@nhosh.no Mobil: 95225467

Det norske arbeidsmarkedet er ikke A4. Noen bedrifter opplever store svingninger og behovet for arbeidskraft vil derfor variere. Det kan skyldes sesongsvingninger, store kontrakter eller rett og slett endringer i markedet. Noen virksomheter har hatt betydelige utfordringer med å rekruttere den arbeidskraften de trenger.

Bemanningsbedriftene ansetter folk med variert utdanning, kompetanse og hull i CV-en. 40 prosent kommer fra arbeidsledighet og 20 prosent kommer fra skolebenken. Bemanningsbransjen matcher folk som trenger jobb med jobber som trenger folk.

Det store flertallet av bedriftene i bransjen representeres av NHO Service og Handel. Bransjeforeningens medlemmer står for ca 80 prosent av markedsvolumet i Norge.

Bemannings- og rekrutteringsbransjen er ikke minst viktig nå i en situasjon hvor arbeidsledigheten, som følge av koronapandemien, vokser til høyder vi ikke har sett siden krigen. Bransjen kommer i tiden fremover til å ha en viktig rolle når det gjelder å hjelpe folk som har mistet jobben tilbake i arbeidslivet. Mange vil måtte skifte retning i karrieren. Bransjen kan bidra til mobilitet i arbeidslivet.

Bemannings- og rekrutteringsbedriftene bidrar til at arbeidsmarkedet fungerer. Folk får jobb og bedrifter kompetanse. Bransjen gjør en forskjell i menneskers liv. Det er bra for folk. Det er bra for bedriftene. Og det er bra for Norge.

Det meste av fakta og tall om bemanningsbransjen i denne publikasjonen er hentet fra Bemanningsbarometeret. Dette er en kvartalsvis og årlig innrapportering av statistikk fra bransjens medlemmer i NHO Service og Handel. Erfaringsmessig gir disse tallene et i stor grad korrekt bilde av bransjen og de virksomhetene som operer som rene bemannings- og rekrutteringsvirksomheter.  

Se for øvrig her for kvartalsvise oppdaterte tall:.

2. Viktigste næringspolitiske saker

 • Arbeide for å sikre seriøse bemannings- og rekrutteringsbedrifter forutsigbare og gode rammevilkår som sikrer dens rolle som inngangsport til arbeidslivet.
  - Arbeide for at forslag om å forby eller begrense bemanningsbransjen ikke får gjennomslag.
 • Arbeide for sunne konkurranseforhold og seriøsitet i bemanningsbransjen gjennom seriøsitetsordningen Revidert Arbeidsgiver.
 • Styrke bemanningsbransjens samfunnsnyttige funksjon:
  - Legge til rette for å sysselsette studenter/nyutdannede uten arbeidserfaring, arbeidsledige, flyktninger, trygdede og eldre arbeidstagere som har vansker med å skaffe seg ny jobb eller som ønsker en løsere tilknytning til arbeidslivet.
  - Legge til rette for at bransjen kan være med å ta et større ansvar for utvikling av yrkesfagutdanningen i Norge gjennom at medlemmer i bransjen blir opplæringsbedrifter.
  - Legge til rette for utvidet samarbeid mellom bransjen og Nav, og at bransjen i større grad kan påta seg ansvar for arbeidsformidling som i dag ligger til Nav etter mønster fra omorganisering av Arbetsförmedlingen i Sverige.
 • Arbeide for å utvikle en bedre dialog med fagbevegelsen.

3. Fakta om bemanningsbransjen

Bemanningsbransjen gir hvert år ca 80.000 personer muligheter til jobb og er en viktig inngangsport til arbeidslivet for mange mennesker. Samtidig muliggjør bransjen fleksibilitet i arbeidslivet og at virksomheter som opplever store svingninger i etterspørsel eller av andre grunner har akutt behov for arbeidskraft får dekket behovet. På denne måten bidrar bransjen til at arbeidsmarkedet fungerer.

Aktiviteten ser ut til å ha falt betraktelig det første kvartalet i 2020 som følge av koronakrisen og den eksplosive veksten i arbeidsledighet som følge av dette. I NHOs medlemsundersøkelse om koronakrisen oppgir ca en tredjedel av de som svarer fra bransjen å ha hatt en omsetningssvikt på mer enn 50 prosent i april sammenlignet med tilsvarende periode i 2018.

Da tall for andre kvartal 2020 etter hvert vil foreligge, vil det bli enda tydeligere hvordan koronakrisen har påvirket bransjen.

3.1 Aktivitet: Timer, omsetning, årsverk

Bemannings- og rekrutteringsbransjen:  

 • Omsatte for 21,4 mrd i 2019.
 • Fakturerte 49,1 mill timer i 2019. 
#005

Figur 1: Utvikling i omsetning og fakturerte timer (justerte tall/ organisk utvikling) 2010- 2020.

Både omsetning og fakturerte timer har sett en svakere utvikling per kvartal fra midten av 2018 og ut 2019. Deretter stuper utviklingen i 1. kvartal 2020 med et kraftig fall i både fakturerte timer og omsetning, på hhv -17,6 prosent og -11,0 prosent mot tilsvarende kvartal i 2019. Dette er den kraftigste nedgangen i et kvartal i løpet av ti-årsperioden og reflekterer starten på koronakrisen, som rammet i slutten av kvartalet.

Veksten oppgis på justerte tall/ organisk vekst, dvs vekst for bedrifter som rapporterer i begge perioder veksten måler.  

Det var rundt 1000 bedrifter som leverte tjenester i det norske bemanningsmarkedet i 2019. Dette er et noe lavere antall enn SSB bruker grunnet ulik definisjon av bransjen og hva som inkluderes av mindre selskaper og selskap driver konsulenttjenester.

Om totalmarkedet defineres som det medlemsbedriftene rapporterer inn til bemanningsbarometeret, så står de ti største selskapene for over 60 prosent av markedet. 

#005

Figur 2: Markedsandeler topp 20 foretak bemanning og rekruttering.

Ca 80 000 personer får årlig jobb gjennom bemanningsbransjen og prosentandelen av totale årsverk i Norge som har holdt seg ganske jevnt på rundt 1 prosent over mange år. Dette viser at det er en samvariasjon mellom antall årsverk som ytes totalt i Norge og størrelsen på bemanningsbransjen. Bransjen har ikke vokst på bekostning av andre ansettelsesformer.  

#005

Figur 3: Bemanningsbransjens andel av totale norske årsverk, årlig utvikling.

I overkant av 7000 personer rekrutteres årlig til faste stillinger etter oppdrag. Dette utgjør ca 9 prosent av alt personell som formidles gjennom bransjen.  

3.2 Personell i bemanningsbransjen: Kjønn, alder og statsborgerskap

Det siste tiåret har kjønnssammensetningen i bransjen endret seg, fra at over halvparten av personellet var kvinner til at det per 2019 var ca 40 prosent kvinner og 60 prosent menn. 

#005

Figur 4: Kjønnsfordeling siste tiår i bemanningsbransjen.

I 2010 var ca en tredjedel av de som jobbet i bemanningsbransjen under 25 år.  Andelen har sunket til under en fjerdedel i 2019, og personell i bransjen er i snitt eldre i 2019 enn de var for ti år siden.

#005

Figur 5: Aldersfordeling siste tiår bemanningsbransjen.

Ca to tredjedeler av personellet i bemanningsbransjen er norske statsborgere, en tiendedel kommer fra andre skandinaviske land og en fjerdedel fra andre EU/ EØS- land.

#005

Figur 6: Statsborgerskap personell i bemanningsbransjen.

3.3 Næringer og yrker

Det ble fakturert flest timer i bransjen bygg og anlegg i 2019, og nesten en tredjedel av de totale timene var i denne bransjen. Antallet falt imidlertid med hele – 13,1 prosent fra 2018 til 2019, blant annet grunnet ny lovgivning om arbeidskontrakter og krav om tariffavtale for kundebedrifter. Også innenfor lager, logistikk og transport, var det en nedgang fra 2018 til 2019, på – 6,9 prosent.

Mangel på arbeidskraft innen industri, og produksjon og tekniske tjenester førte til stor vekst innen disse bransjene, på hhv + 19,5 prosent og + 17,4 prosent. I tillegg til høy vekst innen IT, på + 14,1 prosent, var det vekst også for oppvekst og utdanning med + 4,5 prosent mot 2018.

Flere bransjer hadde moderat til stor prosentvis nedgang i fakturerte timer fra 2018 til 2019; der helse og omsorg falt med -0,6 prosent, kontor og administrasjon med - 5,3 prosent, økonomi/regnskap med – 7,1 prosent, kundesenter/ callsenter med – 15,2 prosent, HORECA med – 12,0 prosent og handel med - 25,9 prosent. Noen av disse bransjene er små relativt sett, så endret etterspørsel etter personell kan gjøre større prosentvise utslag.

Bransjestatistikk som etter hvert vil publiseres for vår og sommer 2020, vil vise hvordan covid-19-krisen har påvirket timeantallet i de ulike bransjene.

#005

Figur 7: Fordeling av fakturerte timer per bransje 2019 og utvikling mot 2018, justert timeantall.

3.4 Hvorfor benyttes bemanningstjenester

EPSI Rating måler årlig hvor tilfredse kundene til bemanningsbransjene er med tjenesten de får levert, samt at de kartlegger årsaken til at bedriftene benytter bemanningstjenester (EPSI: Bemanningsbransjen fra kundenes ståsted).

Viktigste årsaker til å benytte bemanningstjenester oppgis å være (andel av bedrifter i prosent):

 • I tilfeller der ansatte er syke eller i permisjon (67 prosent).
 • Mangel på kvalifisert personell (55 prosent).
 • For å håndtere konjunkturtopper eller sesongvariasjoner (55 prosent).

Bemanningsbransjens kunder oppgir i undersøkelsen at hovedutfordringen er å finne rett person til rett jobb, men at de har et godt inntrykk av bransjen og opplever den som pålitelig og kundeorientert.

4. Bemanning og Rekruttering i NHOSH

Bransjeforeningen bemanning og rekruttering i NHO SH består av 730 virksomheter i 238 konsern som samlet representerer over 29 000 årsverk. 

#005

Bemanning- og rekrutteringsbedriftene står for 14 prosent av den samlede medlemsomsetningen i NHO Service og Handel og 33 prosent av årsverkene (tallene er hentet fra NHOs medlemsregister).

#005

Figur 8: Medlemsfordeling NHOSH, omsetning og årsverk

#005

Figur 8: Medlemsfordeling NHOSH, omsetning og årsverk.

5. Effekter av covid-19-krisen – hva vil endres fremover

På linje med resten av norsk næringsliv har Covid-19-pandemien kortsiktig hatt en negativ innvirkning på de fleste bemanningsbedrifter. Kvartalsstatistikken for 1. kvartal 2020 viser også et dramatisk fall i fakturerte timer og omsetning. I mai 2020 var det ca 34 prosent av bemannings- og rekrutteringsbedriftene som hadde mistet mer enn halvparten av omsetningen og over 20 prosent opplevde likviditetsproblemer. 30 prosent fryktet på det tidspunktet konkurs. Særlig frykter man at Covid-19 krisen fører til ordresvikt i næringer som bygg og industri. Da vil de økonomiske utfordringene vare lenger enn de helsemessige og bransjen vil kunne oppleve mange konkurser.

Bemanningsbransjen er til stede i hele arbeidslivet og effekten av krisen for bransjen gjenspeiler det. Selv om noen områder har stoppet opp er det også andre områder der etterspørselen etter personell har vokst. Flere bemanningsvirksomheter har bistått permitterte over i ny jobb. Det finnes blant annet en rekke eksempler på at permittert personell i reiselivsbransjen har fått jobb i matvarehandel og logistikk.

Bemanningsbransjen er omstillingsdyktig og de fleste vil klare seg gjennom Covid-19 krisen. I en situasjon hvor arbeidsledighetstallene er høyere enn noen gang er håpet at bransjens samfunnsverdi blir tydeligere for mange. En bransje hvor selve forretningsmodellen er å hjelpe folk i jobb vil ha en viktig rolle når man skal få arbeidslivet på fote igjen etter krisen.

En krise kan ofte være et startskudd for nytenkning og økt bruk av teknologi. Man kan tenke seg at i en ny situasjon med høyere arbeidsledighet vil viktigheten av å skape incentiver for jobbskaping øke. Kanskje vil man måtte tenke nytt når det gjelder tilknytninger til arbeidslivet? Da er det viktig å finne frem til modeller som sikrer arbeidstakernes rettigheter i et mer omstillingsdyktig arbeidsliv. Her vil bemanningsbransjen kunne ta en viktig rolle.