NHO Service og Handel

Innhold

#205

Tall og Trender 2020: Sikkerhet og Beredskap

De viktigste tall og trendene for bransjene innen sikkerhet og beredskap.

I Tall og Trender 2020 presenteres offentlig tilgjengelige tall, medlemstall og tall fra diverse tilgjengelige rapporter og analyser på et overordnet og et mer detaljert nivå per bransjeCovid-19-krisen kan endre mye for flere av bransjene og da tall for 2020 etter hvert lanseres, vil det vise hvordan krisen har påvirket dem.  

1. Innledning fra bransjedirektør

#205

Bransjedirektør for Sikkerhet og Beredskap, Runar Karlsen. Epost: rka@nhosh.no. Mobil: 97665092.

Bransjeforeningen Sikkerhet og Beredskap i NHO Service og Handel omfatter selskaper som driver med vakthold og sikring innen både manuelle og tekniske områder. Flere av selskapene er også store innenfor konsulentvirksomhet, rådgivning og opplæring.  I tillegg er Foreningen Norske Låsesmeder (FNL) og bedrifter innen trafikkdirigering medlemmer innenfor hver sine respektive undergrupper. Selskapene er lokalisert over hele landet, noen som landsdekkende aktører, andre som enkeltstående selskaper med lokal tilknytting.

90 prosent av selskapene innen manuell sikkerhet i Norge er organisert gjennom NHO Service og Handel. Flere av aktørene er også store innenfor teknikk, bedriftsalarm og verditransport.

Bransjen er i 2020 preget av koronakrisen og da spesielt innenfor områdene flyplassikkerhet og ordensvakthold/arrangementssikkerhet. Her er det innenfor enkelte områder helt stans på all aktivitet. Dette ser ut til å kunne vedvare ut hele 2020.

2. Viktigste næringspolitiske saker

 • Arrestanttransport.
 • Økt rettsbeskyttelse for vektere inn i lovverket.
 • Vektere kan støtte politiet ved behov i forbindelse med grensekontroll/ID-kontroll.
 • Stanse utviklingen hvor det offentlige konkurrerer på våre markeder (for eksempel når brannvesenet tilbyr boligalarm eller departementene driver vakthold i egenregi).
 • Utviklingen i markedet for kontanter/pengetransport.
 • Egen godkjenningsordning for selskaper innen trafikkdirigering.
 • Kompetanseutvikling innenfor alle områdene i Sikkerhet og Beredskap.

3. Markedet for sikkerhet og beredskap

Bransjens hovedoppgave er å forebygge uønskede hendelser. Gjennom oppdrag for private- og offentlige virksomheter er sikkerhetsbransjen en vesentlig bidragsyter til samfunnssikkerheten og beredskapen i Norge.

NHO Service og Handel og bransjeforening Sikkerhet og Beredskap representerer tilnærmet hele bransjen innenfor de fleste segment. Den kvartalsvise bransjestatistikken basert på medlemmenes innrapportering vil dermed være representativ for totalmarkedet og tallene i publikasjonen er basert på bransjestatistikken.

Norske låsesmeder organiserte seg i NHO Service og Handel og bransjeforening Sikkerhet og Beredskap i 2018. De rapporterer ikke til bransjestatistikken, men omtales i eget avsnitt.

Trafikkdirigering ligger også utenfor bransjestatistikken, men omtales i eget avsnitt

Bransjestatistikk tilgjengelig per juni 2020 har ikke fanget opp de fulle effektene av koronakrisen og tallene i publikasjonen er hovedsakelig basert på helår 2019. Da koronakrisen har påvirket bransjen sterkt, og segmentene forholdsvis ulikt, vil det sannsynligvis gi store utslag i tallene og utvikling for 2020.  

Bransjeforening Sikkerhet og Beredskap består av disse segmentene:

#005

3.1 Bolig- og bedriftsalarm

Dette segmentet omfatter både alarm til boliger og bedriftsalarmer.  Alarmselskapene behandlet ca 2,8 millioner alarmer fra privatboliger og 15,9 millioner alarmer fra bedriftsmarkedet i 2019. De rykket ut henholdsvis ca. 57 000 og 73 000 ganger til privatboliger og til bedrifter. I privatboliger var ca 2 800 oppdrag skarpe, altså med en reell årsak til utrykning (ca. 5 prosent av utrykninger), mens i bedriftsmarkedet var det ca. 4 450 skarpe oppdrag (en andel på ca. 6 prosent av utrykninger). 

#005

3.2 Teknikk: Tekniske sikkerhetsløsninger

#005

Markedet for teknikk og tekniske sikkerhetsløsninger har vokst mye de siste årene og veksten fra 2018 til 2019 var i overkant av 25 prosent. I denne kategorien ligger alt som involverer teknisk utstyr og som ikke er bolig- og bedriftsalarm, som adgangskontroll og kameraovervåkning.

Adgangskontroll hjelper bedriftene å sortere hvem som skal ha adgang inn i et bygg og i hvilke deler av bygget de enkelte personene skal ha tilgang til. Gjennom individuelle nøkkelkort med kode, vil adgang inn til og til ulike soner av bygget kunne detaljstyres på personnivå.

Kameraovervåkning tilpasses med type kamera etter behov og innenfor rammen av lover og regler for kameraovervåkning.  

Droneteknologi med løsninger for å fange opp ulovlige droner tilbys av noen aktører.

Smarte låser blir stadig mer utbredt. Disse kan brukes av både bedrifter og privatpersoner. Smarte låser fjerner behov for nøkler og gir brukeren mulighet til å se hvem som kommer og går, samt å kunne sjekke om døren er låst og kunne åpne den uten å være til stede.

Fremfor at bedrifter kjøper inn eget sikkerhetsutstyr finnes også mulighet til å kjøpe sikkerhetstjenester som inkluderer nødvendig utstyr, gjennom et månedlig abonnement.

3.3 Vakthold

Vakthold omfatter fire hovedtjenester:

1. Stasjonær vakt

Vakthold knyttet til en bestemt kunde, der vekter oppholder seg hele tjenesteperioden. Eksempel er resepsjonstjeneste, vakt i døren og vakthold på byggeprosjekter.

2. Mobilt vakthold 

Vektertjeneste hvor vekteren ivaretar sikkerhetsbehovene til flere kunder i et større område. Tjenesten foregår i hovedsak på natt og i helger.

3. Publikumsrettet vakthold

Vektertjeneste der hovedoppgaven er å forholde seg til oppdragsgiverens kunder. Eksempel er vakthold på kjøpesenter, butikker og områdevakthold i by- og bomiljø. Dette omfatter også arrangementsvakthold og vakthold på utesteder og skjenkesteder. Denne delen av vakthold vil være spesielt rammet av koronakrisen, som følge av avlyste arrangementer og redusert aktivitet på utesteder og skjenkesteder.

4. Svinnkontroll  

Tjenester som er knyttet til svinnreduserende tiltak ute hos kunde, f.eks. avdekke underslag internt hos kunden, stanse/forebygge butikktyveri etc. Dette utføres i hovedsak i sivilt.

#005

Total omsetning for vakthold økte med 3,3 prosent fra 2018 til ca 2,4 mrd i 2019.

Vektere redder liv og gir førstehjelp, i tillegg til å gi trygghetsassistanse:

 • Vektere ga trygghetsassistanse over 42 500 ganger i 2019, en liten nedgang fra 2018.
 • Vektere ga førstehjelp til 1 818 personer i 2019, noe færre enn i 2018.
 • Vektere reddet 267 liv i 2019, 25 prosent, dvs. 33 flere enn i 2018.

Livreddende innsats på offentlige steder er en stor og økende oppgave. Vektere har tatt ledelse og bistått i situasjoner som har spent fra blokkerte luftveier til hjertestans og overdosetilfeller. Antallet personer som vektere har gitt livreddende førstehjelp til har vært høyt i flere år og i følge bransjestatistikken har de reddet 1 217 liv fra 2015 -2019.

I alt anmeldte vektere 12 141 tilfeller på vegne av kunder i 2019. Dette er i stor grad for hærverk og innbrudd. Vektere selv leverte 277 anmeldelser og det var 11 tilfeller av anmeldelse av vekter for mulige klandre verdige forhold.

3.4 Transport

Segmentet transport omfatter:

 • Vektertjenester knyttet til vakthold og sikring av havn og skipsanløp, heliport og flyplass.
 • Vektertjeneste, adgangskontroll og ordensvakthold om bord i skip.
 • Billettkontroll og vakthold på kollektivtransport.
#005

Omsetningen innen transport falt med – 5,4 prosent fra 2018 til 2019.

Dette segmentet er tydelig preget av koronakrisens reiserestriksjoner og tallene for 2020 vil sannsynligvis vise en enda større nedgang.

3.5 Verdihåndtering

Verdihåndtering består av verditransport (f.eks. kontanter, kunst, gull etc.) og arbeid som foregår på tellesentral med telling og kontroll. Utvikling i denne bransjen preges av en lavere kontantandel i samfunnet og dermed et mindre behov for transport og telling av kontanter. Verditransport faller i noe større grad enn telling og kontroll på tellesentral.

#005

3.6 Låsesmeder

Foreningen Norske låsesmeder ble en del av NHO SH i 2018. Foreningen ble etablert i 1977 og har i overkant av 100 medlemsbedrifter og et par hundre personlige medlemmer. Det er en landsdekkende forening av godkjente medlemsbedrifter. Hoveddelen av medlemsbedriftene finnes i de største byene, og de er svært forskjellige, fra store firmaer til firmaer med 1-5 ansatte.

De siste årene har det vært mange oppkjøp i bransjen og det har blitt flere låsesmedkjeder. Bedriftene tilbyr tjenester på områdene innbruddssikring, mekaniske og elektroniske låser og låssystemer, nøkler til hus og bil, dørlukkere, dørautomatikk og adgangskontroll.

Norske låsesmeder har en egen nettside med informasjon om bransjen her.

Om låsesmeder og verktøymakere (SSB – tabell 11658 og tabell 12554):
 • 2174 oppga 1. kvartal 2020 å ha yrke verktøymaker eller låsesmed.
 • 1241 av dem var under 40 år (57 prosent).
 • 2083 av dem – hele 96 prosent - av dem var menn.

3.7 Trafikk og beredskap

Trafikkdirigering brukes for å avvikle trafikken på en smidig måte ved veiarbeid.  Trafikkdirigering omfatter blant annet manuell trafikkdirigering, kjøring av ledebil, varsling og skilting av arbeidsområdet.

Nettverket for Trafikk og Beredskap skal særlig arbeide med oppfølging og utvikling av et eget regelverk knyttet til trafikkdirigering, standardisert opplæring, og utvikling av ny overenskomst for trafikkdirigering under Service- og Vedlikeholdsoverenskomsten. Det jobbes også med revidert utkast av en bransjegodkjenningsordning.

4. Om yrkesgruppe vektere og sikkerhetsmedarbeidere

 • 7763 personer oppga i følge SSB å ha vekter som yrke, per 1. kvartal 2020.
 • Andel kvinner var 26 prosent, mot 47 prosent totalt i alle yrker.
 • 9 prosent var ikke-vestlige innvandrere, mot 12 prosent totalt alle yrker (for sikkerhetsarbeider, som også inkluderer fengselsbetjenter og brannkonstabler. Tall for kun vektere ikke tilgjengelig).
 • 69 prosent var under 40 år, mot snitt 46 prosent for alle yrker. 
#005

Figur 1: Om ansatte i sikkerhetsbransjen, vektere.

Vekteryrket skiller seg fra gjennomsnittet ved å ha en høy andel yngre arbeidstakere, samt en lavere kvinneandel enn gjennomsnittet (SSB – tabell 11658 og tabell 12554).

5. Sikkerhet og Beredskap i NHO Service og Handel

Bransjeforening Sikkerhet og Beredskap består av 305 virksomheter i 54 konsern med 9,2 mrd i omsetning og 8947 årsverk samlet sett:

#205

Som andel av NHO SH total utgjør Sikkerhet og Beredskap 6,6 prosent av omsetningen og ca 10 prosent av samlede årsverk representert.  

#005

Figur 2: Sikkerhet og Beredskap som andel av NHOSH.

#005

Figur 2: Sikkerhet og Beredskap som andel av NHOSH.

6. Effekter av Covid-19-krisen

Koronakrisen har rammet deler av bransjen hardt, dette gjelder spesielt for all tjeneste ved flyplasser og innen ordensvakt og arrangementssikkerhet. Innen disse områdene har det vært - og vil fremdeles være - et stort antall permitterte per juni 2020. Andre områder som har vært negativt påvirket, er vakthold på museer og andre lokasjoner åpne for publikum som ble stengt ned som følge av krisen.

Det har i perioden vært en økning innen spesielt adgangskontroll og da særlig på offentlige virksomheter som sykehus, NAV o.l., men også innen for eksempel dagligvarehandel, som trenger bistand for å etterleve smittevernstiltak iverksatt av myndighetene og bransjene selv.

Tjenestene på flyplass og innenfor arrangementssikkerhet vil være påvirket av koronakrisen i lang tid fremover. Det er lite sannsynlig at flytrafikken vil være tilbake på et nivå som i 2019 i løpet av de to neste årene. Når det gjelder arrangementssikkerhet vil dette først være tilbake på et normalt nivå når myndighetene åpner for dette og da er nok festivalsommeren 2020 over. Først i 2021 vil det være et realistisk håp om normalisering.