#205

Tall og Trender 2022: Bemanning og Rekruttering

De viktigste tall og trendene innen bemanning- og rekrutteringsbransjen.

I Tall og Trender 2022 presenteres de viktigste tilgjengelige tallene for bransjene i NHO Service og Handel. Det meste av fakta og tall om bemanningsbransjen i denne publikasjonen er hentet fra Bemanningsbarometeret. Dette er en kvartalsvis og årlig innrapportering av statistikk fra bransjens medlemmer i NHO Service og Handel. Erfaringsmessig gir disse tallene et i stor grad korrekt bilde av bransjen og de virksomhetene som opererer som rene bemannings- og rekrutteringsvirksomheter. Se for øvrig  kvartalsvise oppdaterte tall.

1 Innledning

hagelien

Bransjedirektør Even Hagelien. Epost: eha@nhosh.no Mobil: 95225467.

Det norske arbeidsmarkedet er ikke A4. Noen bedrifter opplever store svingninger, og behovet for arbeidskraft vil derfor variere. Det kan skyldes sesongsvingninger, store kontrakter eller rett og slett endringer i markedet. Noen virksomheter har hatt betydelige utfordringer med å rekruttere den arbeidskraften de trenger.
Bemanningsbedriftene ansetter folk med variert utdanning, kompetanse og hull i CV'en. 40 prosent kommer fra arbeidsledighet og 20 prosent kommer fra skolebenken. Bemanningsbransjen matcher folk som trenger jobb, med jobber som trenger folk.
Det store flertallet av bedriftene i bransjen representeres av NHO Service og Handel. Bransjeforeningens medlemmer står for ca. 80 prosent av markedsvolumet i Norge.
Bemannings- og rekrutteringsbransjen er ikke minst viktig nå i en situasjon hvor det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft i Norge. Ifølge NAV mangler vi 70 000 personer for å dekke arbeidskraftsbehovet som foreligger i privat og offentlig sektor.
Bemannings- og rekrutteringsbedriftene bidrar til at arbeidsmarkedet fungerer. Folk får jobb og bedrifter kompetanse. Bransjen gjør en forskjell i menneskers liv. Det er bra for folk. Det er bra for bedriftene. Og det er bra for Norge.

2. Næringspolitikk

 • Arbeide for å sikre seriøse bemannings- og rekrutteringsbedrifter forutsigbare og gode rammevilkår som sikrer dens rolle som inngangsport til arbeidslivet.
  - Av Hurdalsplattformen følger det at Støre-regjeringen vil sette i gang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle. Som følge av dette fremmes det en rekke forslag som vil kunne ha dramatisk innvirkning på bemanningsbransjens evne til å koble folk som trenger arbeid med arbeid som trenger folk. Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering har en viktig rolle å spille her for å ivareta sine medlemmers interesser.
 • Arbeide for sunne konkurranseforhold og seriøsitet i bemanningsbransjen gjennom seriøsitetsordningen Revidert Arbeidsgiver.
 • Styrke bemanningsbransjens samfunnsnyttige funksjon:
  - Legge til rette for å sysselsette studenter/nyutdannede uten arbeidserfaring, arbeidsledige, flyktninger, trygdede og eldre arbeidstagere som har vansker med å skaffe seg ny jobb eller som ønsker en løsere tilknytning til arbeidslivet.
  - Legge til rette for at bransjen kan være med å ta et større ansvar for utvikling av yrkesfagutdanningen i Norge gjennom at medlemmer i bransjen blir opplæringsbedrifter.
  - Legge til rette for utvidet samarbeid mellom bransjen og Nav, og at bransjen i større grad kan påta seg ansvar for arbeidsformidling som i dag ligger til Nav etter mønster fra omorganisering av Arbetsförmedlingen i Sverige.
 • Arbeide for å utvikle en bedre dialog med fagbevegelsen.

3 Fakta om bransjen

Bemanningsbransjen ga i 2021 ca 75.000 personer muligheter til jobb og er en viktig inngangsport til arbeidslivet for mange mennesker. Samtidig muliggjør bransjen fleksibilitet i arbeidslivet og at virksomheter som opplever store svingninger i etterspørsel eller av andre grunner har akutt behov for arbeidskraft, får dekket behovet. På denne måten bidrar bransjen til at arbeidsmarkedet fungerer.
Aktiviteten økte i 2021 etter at den falt betraktelig i 2020 som følge av koronakrisen og økt arbeidsledighet. Omsetningsutviklingen og antall timer viste begge en vekst i 2021 i takt med at restriksjoner knyttet til pandemien ble løftet og at bemanningsbransjen bidro med ansatte til aktiviteter direkte knyttet til pandemien.

3.1 Aktivitet: Timer, omsetning, årsverk

Bemannings- og rekrutteringsbransjen:
- Omsatte for 21,5 mrd i 2021 (+ 16,0 prosent økning fra 2020)
- Fakturerte 47,0 mill timer i 2021 (+ 17,3 prosent økning fra 2020)

Årlig utvikling i fakturerte timer og omsetning 2014 – 21 (organisk vekst/ justert utvikling) 

Kilde: NHO SH Bemanningsbarometeret

Etter et stort fall i 2020 er omsetningen og antall fakturerte timer på vei tilbake mot nivået før pandemien. I kvartal 3 og 4 i 2021 lå antall timer justert over nivået fra før pandemien. Også i 1 kvartal 2022 ligger antall justerte timer over nivået fra før pandemien.

Markedsandeler 2020
Det var rundt 1000 bedrifter som leverte tjenester i det norske bemanningsmarkedet i 2021. Dette er et noe lavere antall enn SSB bruker grunnet ulik definisjon av bransjen og hva som inkluderes av mindre selskaper og selskap driver konsulenttjenester. I næringskoden for utleie av arbeidskraft hos SSB inngår også utleie av ansatte til eget selskap der virksomheten ikke selger utleietjenester til andre eksterne bedrifter.
Om totalmarkedet defineres som det medlemsbedriftene rapporterer inn til bemanningsbarometeret, så står de ti største selskapene for nesten 65 prosent av markedet.

Topp 30 markedsandeler 2021 – Bemanning og rekruttering

Kilde: NHO SH Bemanningsbransjen

Ca 75 000 fikk jobb gjennom bemanningsbransjen i 2021 og prosentandelen av totale årsverk i Norge som har holdt seg ganske jevnt på rundt 1 prosent over mange år. Dette viser at det er en samvariasjon mellom antall årsverk som ytes totalt i Norge og størrelsen på bemanningsbransjen. Bransjen har ikke vokst på bekostning av andre ansettelsesformer.

Utvikling bemanningsbransjens andel av totale norske årsverk

#205

Kilde: NHO SH Bemanningsbarometeret
FAFO har også kartlagt omfanget av bemanningstjenester i norsk næringsliv i en større rapport. Initiativtakere til prosjektet er Fellesforbundet og NHO Service og Handel. Bemanningsbransjens andel av totale norsk årsverk ligger også her på i underkant av 2 prosent. Rapporten finnes her.
Ved siden av utleie av personell, gjennomførte våre Bemanningsbransjens medlemsbedrifter i 2021 rene rekrutteringsoppdrag som førte til at ca 9 900 (6 300 i 2020) personer ble ansatt i fast stilling hos oppdragsgiver.

3.2 Personell i bemanningsbransjen: Kjønn, alder og statsborgerskap

Det siste tiåret har kjønnssammensetningen i bransjen endret seg, fra at over halvparten av personellet var kvinner til at det per 2021 var i underkant av 40 prosent kvinner og noe over 60 prosent menn. Utviklingen i kjønnssammensetningen styres av veksten i de ulike yrkene som bemanningsbransjen representerer og kjønnsfordelingen i bransjene bemanningsbransjen representerer.

Utvikling fordeling kvinner og menn i bemanningsbransjen 2010-2021

#005

Kilde: NHO SH Bemanningsbarometeret

Utvikling i aldersfordeling i bemanningsbransjen 2010-2021
Litt over 60 prosent av de ansatte i bemanningsbransjen er under 34 år. Andelen som jobber i bransjen og er under 25 år har sunket fra 2010, men har hatt en økning i 2021. De seneste årene har andelen under 34 år økt noe.

#005

Kilde: NHO SH Bemanningsbarometeret

Utvikling statsborgerskap til ansatte i bemanningsbransjen
Ca to tredjedeler av personellet i bemanningsbransjen er norske statsborgere, en tiendedel kommer fra andre skandinaviske land og ca en femtedel fra andre EU/ EØS- land.

#005

Kilde: NHO SH Bemanningsbarometeret

3.3 Næringer og yrker

Antall fakturerte timer økte i alle bransjer bortsett fra bygg og anlegg i 2021. I 2020 falt antall fakturerte timer i alle bransjer, med unntak av Helse og omsorg. Vekstratene for 2021 bærer preg av en stor nedgang i fjor og nå øker aktivitetsnivået igjen og vekstratene for mange av bransjene blir høye. Det ble fakturert flest timer i bransjen bygg og anlegg i 2021. Andre store segmenter i bransjen er lager, logistikk og transport samt industri og produksjon. Sammenlignet med 2019 og justerte tall for timer ligger bransjene IT, Lager, Helse, Industri, Oppvekst og Annet over nivået for 2019, mens de andre bransjene ikke er tilbake på nivået til 2019 i 2021.
Utvikling antall fakturerte timer etter bransje (millioner timer)

#005

3.4 Medarbeiderundersøkelse 2020/21

#205

Se rapporten (pdf).

Høsten 2020 gjennomførte Ipsos på oppdrag fra bransjen, en medarbeiderundersøkelse i bemanningsbedriftene. I tillegg til å kartlegge hvem som jobber i bransjen, ser den blant annet på motivasjon for å søke jobb i en bemanningsbedrift, hvordan medarbeiderne opplever arbeidet som utleid medarbeider og som ansatt i en bemanningsbedrift.

Noen hovedfunn oppsummeres under. Hele rapporten finner du her

 • En høyere andel av dem som jobber i bemanningsbransjen har universitets- eller høyskoleutdanning enn snittet i befolkningen. Henholdsvis 45 prosent, mot 35 prosent totalt i befolkningen.
 • Over halvparten av de utleide medarbeiderne har hatt jobben i mer enn ett år.
 • 40 prosent av de ansatte i bemanningsbransjen kommer fra arbeidsledighet.
 • 36 prosent oppgir at de jobber i bransjen fordi det er en god inngangsport til arbeidslivet (spesielt høy andel innen IT, kontor og administrasjon, handel og økonomi og regnskap).
 • 61 prosent svarer at erfaring med arbeid som utleid medarbeider har vært mer positiv enn forventet.
 • Nesten 3 av 4 (72 prosent) er fornøyd med bemanningsbyrået de jobber i.
 • 78 prosent er fornøyd med innholdet i arbeidet som utleid medarbeider.
 • 82 prosent opplever at jobben svarer til forventningene
 • 63 prosent vil anbefale venner og bekjente å jobbe som utleid medarbeider

3.5 Hvorfor benyttes bemanningstjenester

EPSI Rating måler årlig hvor tilfredse kundene til bemanningsbransjene er med tjenesten de får levert, samt at de kartlegger årsaken til at bedriftene benytter bemanningstjenester (EPSI: Bemanningsbransjen fra kundenes ståsted, 2019)

Viktigste årsaker til å benytte bemanningstjenester oppgis å være (andel av bedrifter i prosent):

 • I tilfeller der ansatte er syke eller i permisjon (67 prosent).
 • Mangel på kvalifisert personell (55 prosent).
 • For å håndtere konjunkturtopper eller sesongvariasjoner (55 prosent)

Bemanningsbransjens kunder oppgir i undersøkelsen at hovedutfordringen er å finne rett person til rett jobb, men at de har et godt inntrykk av bransjen og opplever den som pålitelig og kundeorientert.

3.6 Verdien av bemanningsbransjen

#205

Se rapporten (pdf).

Rapporten "Verdien av bemanningsbransjen", skrevet av Menon på oppdrag fra bemanningsbransjen vinteren 2021, ser nærmere på konsekvensen for enkeltbransjer ved en eventuell innstramming eller forbud mot bemanningstjenester:

 • Rapporten viser at bransjen er viktig for å sikre norske virksomheter tilgang på relevant kompetanse og spesielt i distriktene og for virksomheter som er som er avhengig av svært spesialisert kompetanse.
 • Næringer som er preget av store sesongvariasjoner, som reiseliv, jordbruk og næringsmiddelindustri vil ved innskrenkning eller forbud miste muligheten til å opp- og nedskalere arbeidsstyrken for å være konkurransedyktige.
 • Rapporten viser at ytterligere reguleringer kan medføre at norske bedrifter vil tape i den internasjonale konkurransen og at det trolig blir en mer utstrakt bruk av entreprise eller outsourcing. Resultatet kan bli økt arbeidsledighet og lavere sysselsetting.
 • Gjennomgangen viser at et forbud eller en ytterligere regulering av bransjen verken er praktisk mulig eller en god løsning for mange bedrifter og næringer. Alternativet til fast ansettelse i bemanningsbransjen vil i mange tilfeller være midlertidige ansettelser hos oppdragsgiverne, med den usikkerheten det innebærer.

4 Bemanning og Rekruttering i NHOSH

Bransjeforeningen bemanning og rekruttering i NHO SH består av 739 virksomheter i 239 konsern som samlet representerer over 27 000 årsverk. Bransjen har opprettholdt antall medlemmer gjennom koronakrisen, selv om omsetning og antall årsverk er lavere våren 2021 enn våren 2020.

#005

5 Covid-19-krisen og veien videre

På linje med resten av norsk næringsliv har Covid-19-pandemien hatt en negativ innvirkning på de fleste bemanningsbedrifter. Som for mange bransjer har utviklingen i 2021 vært mer positiv og aktivitetsnivået er på vei tilbake til nivået fra før pandemien. Selv med god vekst er ikke omsetning og antall timer tilbake på nivået for helåret 2021, men i de seneste kvartalene ligger antall fakturerte timer og omsetning over nivåene fra før pandemien.

Bemanningsbransjen er til stede i hele arbeidslivet og effekten av krisen for bransjen gjenspeiler det. Tilsvarende preges også bemanningsbransjen av bransjene som har positive effekter av gjenåpningen.

Bemanningsbransjen er omstillingsdyktig og de fleste har klart seg gjennom Covid-19 krisen. I etterkant av pandemien er det rekordsterk etterspørsel etter arbeidskraft og mangel på arbeidskraft i store deler av næringslivet. En bransje hvor selve forretningsmodellen er å hjelpe matche næringslivets behov for arbeidskraft og folks behov for en jobb vil kunne ha en viktig rolle når man skal løse dette behovet.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt