Tall og Trender 2022: Sikkerhet og Beredskap

Her er de viktigste tall og trender for bransjene innen sikkerhet og beredskap.

I Tall og Trender 2022 presenteres de viktigste tilgjengelige tallene for bransjene i NHO Service og Handel. De fleste av markedstallene er hentet fra bransjeforening Sikkerhet og beredskaps kvartalsvise bransjestatistikk.

1 Innledning

Bransjeforeningen Sikkerhet og Beredskap i NHO Service og Handel omfatter selskaper som driver med vakthold og sikring innen både manuelle og tekniske områder. Flere av selskapene er også store innenfor konsulentvirksomhet, rådgivning og opplæring. I tillegg er Foreningen Norske Låsesmeder (FNL) og bedrifter innen trafikkdirigering medlemmer i hver sine respektive undergrupper. Selskapene er lokalisert over hele landet, noen som landsdekkende aktører, andre som enkeltstående selskaper med lokal tilknytting.
90 prosent av selskapene innen manuell sikkerhet i Norge er organisert gjennom NHO Service og Handel. Flere av aktørene er også store innenfor teknikk, bedrifts-/ boligalarm og verditransport.
Vi har vært gjennom to år preget av koronapandemi, smittevernstiltak og rekordlang streik. Deler av bransjen, og da særlig innenfor segmentene flyplass, ordensvakt og arrangementssikkerhet, har hatt en svært stor nedgang i omsetning. Våren 2022 er restriksjonene knyttet til korona avsluttet og bransjen er gradvis på vei tilbake til normalen.

2. Næringspolitikk

Bransjen har  tre strategiske satsningsområdene de neste fire årene:

 • Privat/offentlig samarbeid, teknologisk assistanse.
  - Bransjen skal være en trygg og forutsigbar aktør innen privat/offentlig samarbeid om digitale velferdsløsninger i kommunesektoren.
  - Merverdien som skapes viktig for  bransjen og det offentlige Norge.
 • Sikkerhetsbransjen er en del av samfunnets totalberedskap.
  - En selvsagt og pålitelig samvirkeaktør i lokale og nasjonale beredskapsforum, herunder en aktør med forutsigbare roller i øvelser og reelle hendelser
  - Løfter sikkerhetsbransjens anseelse, tillit og troverdighet i samfunnet.

• Det offentlige som innkjøper («den norske modellen»).
- Pålitelig og ryddig bransje, som bidrar til at den norske modellen brukes og utvikles videre.
- En tilsiktet sammenheng mellom sentrale politiske beslutninger og praktisk innkjøpspolitikk.

3. Markedet for sikkerhet og beredskap

Bransjens hovedoppgave er å forebygge uønskede hendelser. Gjennom oppdrag for private- og offentlige virksomheter er sikkerhetsbransjen en vesentlig bidragsyter til samfunnssikkerheten og beredskapen i Norge.

NHO Service og Handel og bransjeforening Sikkerhet og Beredskap representerer tilnærmet hele bransjen innenfor de fleste segment. Den kvartalsvise bransjestatistikken basert på medlemmenes innrapportering vil dermed være representativ for totalmarkedet og tallene i publikasjonen er basert på bransjestatistikken.

Norske låsesmeder organiserte seg i NHO Service og Handel og bransjeforening Sikkerhet og Beredskap i 2018 og de rapporterer ikke til bransjestatistikken, men omtales i eget avsnitt.

Trafikkdirigering ligger også utenfor bransjestatistikken, men omtales i eget avsnitt.

Bransjeforening Sikkerhet og Beredskap består av disse segmentene:

3.1 Bolig- og bedriftsalarm

Dette segmentet omfatter både alarm til boliger og bedriftsalarmer. Omsetningen som rapporteres på bolig- og bedriftsalarm er slått sammen, da noe av informasjonen kan være konkurransesensitiv.

Endringene fra året 2020 til 2021 er preget av at flere har vært mindre hjemme og flere i næringslokaler i takt med en reduksjon i koronarestriksjonene.

Alarmselskapene behandlet ca 3,4 millioner alarmer fra privatboliger, noe som er en økning på 4,5 prosent. Utrykninger innenfor boligalarm gikk ned også i 2021, men en lavere nedgang enn året før. Antall skarpe oppdrag økte i 2021 med 22,9 prosent etter en stor nedgang i 2020.  

Behandle alarmer, utrykninger for bedriftsmarkedet gikk alle opp i 2021 etter en kraftig nedgang i 2020. 12,9 millioner behandlede alarmer er en økning på 14,1 prosent fra 2020. Utrykninger økte med 14,8 prosent i 2021, mens skarpe oppdrag falt med 5,6 prosent.

Utvikling nøkkeltall
Omsetningsutvikling (MNOK) alarm (bolig og bedrift samlet)

Behandlede alarmer

Utrykninger

Reelle/skarpe utrykninger

3.2 Teknikk: Tekniske sikkerhetsløsninger

Markedet for teknikk og tekniske sikkerhetsløsninger har vokst mye de seneste årene, men markedet som flatet ut i 2020 faller i 2021 med 8,0 prosent. I denne kategorien ligger alt som involverer teknisk utstyr og som ikke er bolig- og bedriftsalarm, som adgangskontroll og kameraovervåkning.
Det finnes etter hvert svært mye teknisk sikkerhetsutstyr som leveres av aktører som tradisjonelt ikke har tilhørt sikkerhet- og beredskapsbransjen, som for eksempel tech-giganter som Google. Mye teknisk utstyr, som for eksempel sikkerhetskamera, kan kjøpes i butikker med hjemmeelektronikk, bredt vareutvalg eller diverse nettbutikker. Omsetningen for markedet i dette segmentet ble tidligere inkludert i tillegg til det som rapporteres fra sikkerhetsbransjen til NHO SHs bransjestatistikk, men er ikke lengre med i tallgrunnlaget.

Adgangskontroll hjelper bedriftene å sortere hvem som skal ha adgang inn i et bygg og i hvilke deler av bygget de enkelte personene skal ha tilgang til. Gjennom individuelle nøkkelkort med kode, vil adgang inn til og til ulike soner av bygget kunne detaljstyres på personnivå.
Kameraovervåkning tilpasses med type kamera etter behov og innenfor rammen av lover og regler for kameraovervåkning.
Droneteknologi med løsninger for å fange opp ulovlige droner tilbys av noen aktører.
Smarte låser blir stadig mer utbredt. Disse kan brukes av både bedrifter og privatpersoner. Smarte låser fjerner behov for nøkler og gir brukeren mulighet til å se hvem som kommer og går, samt å kunne sjekke om døren er låst og kunne åpne den uten å være til stede.
Fremfor at bedrifter kjøper inn eget sikkerhetsutstyr finnes også mulighet til å kjøpe sikkerhetstjenester som inkluderer nødvendig utstyr, gjennom et månedlig abonnement.

3.3 Vakthold

Vakthold omfatter fire hovedtjenester:
Stasjonær vakt er vakthold knyttet til en bestemt kunde, der vekter oppholder seg hele tjenesteperioden. Eksempel er resepsjonstjeneste, vakt i døren og vakthold på byggeprosjekter.
Mobilt vakthold er vektertjeneste hvor vekteren ivaretar sikkerhetsbehovene til flere kunder i et større område. Tjenesten foregår i hovedsak på natt og i helger.
Publikumsrettet vakthold er vektertjeneste der hovedoppgaven er å forholde seg til oppdragsgiverens kunder. Eksempel er vakthold på kjøpesenter, butikker og områdevakthold i by- og bomiljø. Dette omfatter også arrangementsvakthold og vakthold på utesteder og skjenkesteder. Denne delen av vakthold er spesielt rammet av koronakrisen, som følge av avlyste arrangementer og redusert aktivitet på utesteder og skjenkesteder.
Svinnkontroll er tjenester som er knyttet til svinnreduserende tiltak ute hos kunde, f.eks. avdekke underslag internt hos kunden, stanse/forebygge butikktyveri etc. Dette utføres i hovedsak i sivilt.

Total omsetning for vakthold økte med 16,4 prosent fra 2020 til nesten 2,8 mrd i 2021.
Vektere redder liv og gir førstehjelp, i tillegg til å gi trygghetsassistanse og det har vært en økning i disse aktivitetene etter en stor nedgang i 2020.
- For trygghetsassistanse var det en økning på 16,1 prosent, til 38 809 (33 433) tilfeller
- Vektere ga førstehjelp til 1461 personer i 2021, en økning på 2,1 prosent fra 2020
- Vektere reddet 158 liv i 2021, noe som er en økning på 31,7 prosent fra 2020

Livreddende innsats på offentlige steder er en stor oppgave. Vektere har tatt ledelse og bistått i situasjoner som har spent fra blokkerte luftveier til hjertestans og overdosetilfeller. Ifølge bransjestatistikken har de reddet nesten 1 300 liv fra 2016 -2021.
I alt anmeldte vektere 9 207 tilfeller på vegne av kunder i 2021, en nedgang på 0,7 prosent fra 2020. Dette gjelder i stor grad hærverk og innbrudd. Vektere selv leverte 287 anmeldelser og det var kun 2 tilfelle av anmeldelse av vekter for mulige klandreverdige forhold i 2021.

Utvikling omsetning (MNOK) vakthold

3.4 Transport

Segmentet transport omfatter:
Vektertjenester knyttet til vakthold og sikring av havn og skipsanløp, heliport og flyplass.
Vektertjeneste, adgangskontroll og ordensvakthold om bord i skip.
Billettkontroll og vakthold på kollektivtransport.
Omsetningsutvikling (MNOK) transport

Omsetningen falt betraktelig fra 2019 til 2020 og selv med en vekst på 10,0 prosent i 2021 ligger omsetningen 24,0 prosent under 2019. Fortsatt lavere reisevirksomhet i 2021 grunnet koronaepidemien er hovedårsaken til nedgangen målt mot 2019.

3.5 Verdihåndtering

Verdihåndtering består av verditransport (f.eks. kontanter, kunst, gull etc.) og arbeid som foregår på tellesentral med telling og kontroll. Utvikling i denne bransjen preges av en lavere kontantandel i samfunnet og dermed et mindre behov for transport og telling av kontanter. Verditransport faller i noe større grad enn telling og kontroll på tellesentral. Omsetningen i segmentet faller i tråd med trenden de seneste årene også i 2021.
Utvikling omsetning (MNOK) verdihåndtering

3.6 Låsesmeder

Foreningen Norske låsesmeder ble en del av NHO SH i 2018. Foreningen ble etablert i 1977 og har i overkant av 100 medlemsbedrifter og et par hundre personlige medlemmer. Det er en landsdekkende forening av godkjente medlemsbedrifter. Hoveddelen av medlemsbedriftene finnes i de største byene, og de er svært forskjellige, fra store firmaer til firmaer med 1-5 ansatte.

De siste årene har det vært mange oppkjøp i bransjen og det har blitt flere låsesmedkjeder. Bedriftene tilbyr tjenester på områdene innbruddssikring, mekaniske og elektroniske låser og låssystemer, nøkler til hus og bil, dørlukkere, dørautomatikk og adgangskontroll.

Norske låsesmeder har en egen nettside med informasjon om bransjen her.

Om låsesmeder og verktøymakere

 • 2146 oppga i 1. kvartal 2022 å ha yrke verktøymaker eller låsesmed, en nedgang på ca 1 prosent fra 1. kvartal 2020. Fra bunnen i 1. kvartal 2021 er det en økning på 145 låsesmeder
 • 1221 av dem var under 40 år (57 prosent)
 • 2057 av dem – hele 96 prosent - av dem var menn

3.7 Trafikk og beredskap

Trafikkdirigering brukes for å avvikle trafikken på en smidig måte ved veiarbeid. Trafikkdirigering omfatter blant annet manuell trafikkdirigering, kjøring av ledebil, varsling og skilting av arbeidsområdet.
Nettverket for Trafikk og Beredskap skal særlig arbeide med oppfølging og utvikling av et eget regelverk knyttet til trafikkdirigering, standardisert opplæring, det jobbes også med revidert utkast av en bransjegodkjenningsordning.

4 Om yrkesgruppe vektere og sikkerhetsmedarbeidere

 • 9097 personer oppga å ha vekter som yrke, per 1. kvartal 2022.
 • Andel kvinner var 25 prosent, mot 47 prosent totalt i alle yrker.
 • 10 prosent var ikke-vestlige innvandrere, mot 14 prosent totalt alle yrker (for sikkerhetsarbeider, som også inkluderer fengselsbetjenter og brannkonstabler. Tall for kun vektere ikke tilgjengelig).
 • 68 prosent var under 40 år, mot snitt 46 prosent for alle yrker.

Vekteryrket skiller seg fra gjennomsnittet ved å ha en høy andel yngre arbeidstakere, samt en lavere kvinneandel enn gjennomsnittet og en lavere andel ikke vestlige innvandrere. (SSB tabell 11658 og 12554).

5 Sikkerhet og Beredskap i NHO Service og Handel

Bransjeforening Sikkerhet og Beredskap består av 336 virksomheter i 54 konsern med 9,5 mrd i omsetning og 8 203 årsverk samlet sett:

Samlet sett har medlemsbedriftene i Sikkerhet og Beredskap i NHO Service og Handel en økning i omsetningen på 6,0% fra 2020 til 2021.

6. Effekter av Covid-19-krisen

Deler av sikkerhetsbransjen ble hardt rammet av koronakrisen i 2020, men 2021 var et år med bedring i mange av segmentene i bransjen. Under pandemien ble Sikkerhetsbransjen tildelt 12,7 MNOK fra den statlige kompensasjonsordningen knyttet til faste kostnader og nedstengning.
Den delen som fortsatt hadde utfordringer i 2021 var knyttet til flyplass, ordensvakthold og arrangementssikkerhet. Samlet viser statistikken til sikkerhetsbransjen at bransjens samlede omsetning i 2021 nå ligger på nivå med omsetningen i 2019. Segmenter som fortsatt ligger langt under omsetningsnivået i 2019 er transport og verdihåndtering, der transport fortsatt rammes av at reisetrafikken ennå ikke er helt tilbake på nivåene fra før pandemien i 2021. Omsetningen i transport lå i 2021 nesten 25% under nivået i 2019.

Utover i 2022 etter omikron bølgen er det god utvikling i reisetrafikken, samt at arrangementer er på vei tilbake samtidig som restriksjonene knyttet til korona er fjernet. Dette vil gi mer aktivitet i bransjen i de segmentene som i 2021 fortsatt var rammet av korona.