Tall og Trender 2021: Sikkerhet og Beredskap

De viktigste tall og trendene for bransjene innen sikkerhet og beredskap.

I Tall og Trender 2021 presenteres de viktigste tilgjengelige tallene for bransjene i NHO Service og Handel. De fleste av markedstallene for bransjen er hentet fra NHO Service og Handel, bransjeforening Sikkerhet og beredskaps kvartalsvise bransjestatistikk.

1 Innledning

Bransjeforeningen Sikkerhet og Beredskap i NHO Service og Handel omfatter selskaper som driver med vakthold og sikring innen både manuelle og tekniske områder. Flere av selskapene er også store innenfor konsulentvirksomhet, rådgivning og opplæring. I tillegg er Foreningen Norske Låsesmeder (FNL) og bedrifter innen trafikkdirigering medlemmer innenfor hver sine respektive undergrupper. Selskapene er lokalisert over hele landet, noen som landsdekkende aktører, andre som enkeltstående selskaper med lokal tilknytting.

90 prosent av selskapene innen manuell sikkerhet i Norge er organisert gjennom NHO Service og Handel. Flere av aktørene er også store innenfor teknikk, bedrifts-/ boligalarm og verditransport.

Vi har vært gjennom et år preget av koronapandemi, smittevernstiltak og streik, hvor deler av bransjen og da særlig innenfor segmentene flyplass, ordensvakt og arrangementssikkerhet har hatt fra 70- 100 prosent nedgang i omsetning. Dette har selvsagt preget disse segmentene tungt og per juni 2021 er mer enn 1500 vektere permittert og det er allerede gjennomført en del oppsigelser. Vi har også sett enkelte konkurser som et direkte resultat av dette.

En historisk langvarig streik blant vekterne høsten 2020 skapte også store utfordringer for de selskapene som ble berørt. Manglende tjenesteleveranse og tapt omsetning ble resultatet.

Vi ser nå frem til en gradvis gjenåpning av samfunnet slik at de delene av bransjen som er mer eller mindre stengt ned kan komme tilbake til en tilnærmet normalsituasjon igjen.

2. Næringspolitikk

 • Arrestanttransport.
 • Økt rettsbeskyttelse for vektere inn i lovverket.
 • Vektere kan støtte politiet ved behov i forbindelse med grensekontroll/ID-kontroll.
 • Stanse utviklingen hvor det offentlige konkurrerer på våre markeder (for eksempel når brannvesenet tilbyr boligalarm eller stat/kommune driver ordinært vakthold i egenregi).
 • Utviklingen i markedet for kontanter/pengetransport.
 • Egen godkjenningsordning for selskaper innen trafikkdirigering.
 • Kompetanseutvikling innenfor alle områdene i Sikkerhet og Beredskap.
 • Rammevilkår og lovreguleringer som berører sikkerhetsbransjen generelt i Norge.

3. Markedet for sikkerhet og beredskap

Bransjens hovedoppgave er å forebygge uønskede hendelser. Gjennom oppdrag for private- og offentlige virksomheter er sikkerhetsbransjen en vesentlig bidragsyter til samfunnssikkerheten og beredskapen i Norge.

NHO Service og Handel og bransjeforening Sikkerhet og Beredskap representerer tilnærmet hele bransjen innenfor de fleste segment. Den kvartalsvise bransjestatistikken basert på medlemmenes innrapportering vil dermed være representativ for totalmarkedet og tallene i publikasjonen er basert på bransjestatistikken.

Norske låsesmeder organiserte seg i NHO Service og Handel og bransjeforening Sikkerhet og Beredskap i 2018 og de rapporterer ikke til bransjestatistikken, men omtales i eget avsnitt.

Trafikkdirigering ligger også utenfor bransjestatistikken, men omtales i eget avsnitt.  

Bransjeforening Sikkerhet og Beredskap består av disse segmentene:

3.1 Bolig- og bedriftsalarm

Dette segmentet omfatter både alarm til boliger og bedriftsalarmer. Omsetningen som rapporteres på bolig- og

Endringene fra året 2020 til 2021 er preget av at flere har vært mindre hjemme og flere i næringslokaler i takt med en reduksjon i koronarestriksjonene.

Alarmselskapene behandlet ca 3,3 millioner alarmer fra privatboliger, noe som er en økning på over 18 prosent. Utrykninger og skarpe oppdrag innenfor boligalarm gikk allikevel kraftig ned, med henholdsvis ca 34 og 37 prosent fra 2019 til 2020.

Behandle alarmer, utrykninger og skarpe oppdrag for bedriftsmarkedet gikk alle kraftig tilbake i 2020. 11,3 millioner behandlede alarmer er en nedgang, på ca 29 prosent fra 2019. Utrykninger og skarpe oppdrag falt med henholdsvis ca 24 prosent og 16 prosent for bedriftsmarkedet fra 2019 til 2020.

3.2 Teknikk: Tekniske sikkerhetsløsninger

Markedet for teknikk og tekniske sikkerhetsløsninger har vokst mye de seneste årene, men markedet som flatet ut i 2020 faller i 2021 med 8,0 prosent.

I denne kategorien ligger alt som involverer teknisk utstyr og som ikke er bolig- og bedriftsalarm, som adgangskontroll og kameraovervåkning.

Det finnes etter hvert svært mye teknisk sikkerhetsutstyr som leveres av aktører som tradisjonelt ikke har tilhørt sikkerhet- og beredskapsbransjen, som for eksempel tech-giganter som Google. Mye teknisk utstyr, som for eksempel sikkerhetskamera, kan kjøpes i butikker med hjemmeelektronikk, bredt vareutvalg eller diverse nettbutikker. Omsetningen for markedet i dette segmentet inkluderer et grovt anslag på det av teknisk sikkerhetsutstyr som omsettes i tillegg til det som rapporteres fra sikkerhetsbransjen til NHO SHs bransjestatistikk.    

Adgangskontroll hjelper bedriftene å sortere hvem som skal ha adgang inn i et bygg og i hvilke deler av bygget de enkelte personene skal ha tilgang til. Gjennom individuelle nøkkelkort med kode, vil adgang inn til og til ulike soner av bygget kunne detaljstyres på personnivå.

Kameraovervåkning tilpasses med type kamera etter behov og innenfor rammen av lover og regler for kameraovervåkning.  

Droneteknologi med løsninger for å fange opp ulovlige droner tilbys av noen aktører.

Smarte låser blir stadig mer utbredt. Disse kan brukes av både bedrifter og privatpersoner. Smarte låser fjerner behov for nøkler og gir brukeren mulighet til å se hvem som kommer og går, samt å kunne sjekke om døren er låst og kunne åpne den uten å være til stede.

Fremfor at bedrifter kjøper inn eget sikkerhetsutstyr finnes også mulighet til å kjøpe sikkerhetstjenester som inkluderer nødvendig utstyr, gjennom et månedlig abonnement.  

3.3 Vakthold

Vakthold omfatter fire hovedtjenester:

Stasjonær vakt er vakthold knyttet til en bestemt kunde, der vekter oppholder seg hele tjenesteperioden. Eksempel er resepsjonstjeneste, vakt i døren og vakthold på byggeprosjekter.

Mobilt vakthold er vektertjeneste hvor vekteren ivaretar sikkerhetsbehovene til flere kunder i et større område. Tjenesten foregår i hovedsak på natt og i helger.

Publikumsrettet vakthold er vektertjeneste der hovedoppgaven er å forholde seg til oppdragsgiverens kunder. Eksempel er vakthold på kjøpesenter, butikker og områdevakthold i by- og bomiljø. Dette omfatter også arrangementsvakthold og vakthold på utesteder og skjenkesteder. Denne delen av vakthold er spesielt rammet av koronakrisen, som følge av avlyste arrangementer og redusert aktivitet på utesteder og skjenkesteder.

Svinnkontroll er tjenester som er knyttet til svinnreduserende tiltak ute hos kunde, f.eks. avdekke underslag internt hos kunden, stanse/forebygge butikktyveri etc. Dette utføres i hovedsak i sivilt.

Total omsetning for vakthold sank marginalt med -0,2 prosent fra 2019 til ca 2,4 mrd i 2020.

Vektere redder liv og gir førstehjelp, i tillegg til å gi trygghetsassistanse og det har vært forholdsvis store endringer fra 2019 til 2020 som følge av smittevernstiltak i forbindelse med korona.

 • For trygghetsassistanse var det en nedgang på over 21 prosent, til 33.433 tilfeller.
 • Vektere ga førstehjelp til 1.431 personer i 2020, over 20 prosent færre enn i 2019.
 • Vektere reddet 120 liv i 2020, 25 prosent, som er en stor nedgang fra 2019, sannsynligvis fordi færre har oppholdt seg på offentlig sted

Livreddende innsats på offentlige steder er en stor oppgave. Vektere har tatt ledelse og bistått i situasjoner som har spent fra blokkerte luftveier til hjertestans og overdosetilfeller. Ifølge bransjestatistikken har de reddet nesten 1 100 liv fra 2016 -2020.

I alt anmeldte vektere 9.270 tilfeller på vegne av kunder i 2020, en nedgang på over 23 prosent fra 2019. Dette gjelder i stor grad hærverk og innbrudd. Vektere selv leverte 326 anmeldelser og det var kun 1 tilfelle av anmeldelse av vekter for mulige klandreverdige forhold i 2020.

3.4 Transport

Segmentet transport omfatter:

 • Vektertjenester knyttet til vakthold og sikring av havn og skipsanløp, heliport og flyplass.
 • Vektertjeneste, adgangskontroll og ordensvakthold om bord i skip.
 • Billettkontroll og vakthold på kollektivtransport.

Omsetningen falt betraktelig fra 2019 til 2020, med over 30 prosent, mye grunnet lavere reisevirksomhet grunnet koronaepidemien.

3.5 Verdihåndtering

Verdihåndtering består av verditransport (f.eks. kontanter, kunst, gull etc.) og arbeid som foregår på tellesentral med telling og kontroll. Utvikling i denne bransjen preges av en lavere kontantandel i samfunnet og dermed et mindre behov for transport og telling av kontanter. Verditransport faller i noe større grad enn telling og kontroll på tellesentral.

 

3.6 Låsesmeder

Foreningen Norske låsesmeder ble en del av NHO SH i 2018. Foreningen ble etablert i 1977 og har i overkant av 100 medlemsbedrifter og et par hundre personlige medlemmer. Det er en landsdekkende forening av godkjente medlemsbedrifter. Hoveddelen av medlemsbedriftene finnes i de største byene, og de er svært forskjellige, fra store firmaer til firmaer med 1-5 ansatte.

De siste årene har det vært mange oppkjøp i bransjen og det har blitt flere låsesmedkjeder. Bedriftene tilbyr tjenester på områdene innbruddssikring, mekaniske og elektroniske låser og låssystemer, nøkler til hus og bil, dørlukkere, dørautomatikk og adgangskontroll.

Norske låsesmeder har en egen nettside med informasjon om bransjen her

Om låsesmeder og verktøymakere (SSB tabell 11658 og 12554)

 • 2069 oppga 4. kvartal 2020 å ha yrke verktøymaker eller låsesmed, en nedgang på ca 7 prosent fra 4. kvartal 2019.
 • 1158 av dem var under 40 år (56 prosent).
 • 1986 av dem – hele 96 prosent - av dem var menn.

3.7 Trafikk og beredskap

Trafikkdirigering brukes for å avvikle trafikken på en smidig måte ved veiarbeid. Trafikkdirigering omfatter blant annet manuell trafikkdirigering, kjøring av ledebil, varsling og skilting av arbeidsområdet.

Nettverket for Trafikk og Beredskap skal særlig arbeide med oppfølging og utvikling av et eget regelverk knyttet til trafikkdirigering, standardisert opplæring, det jobbes også med revidert utkast av en bransjegodkjenningsordning.

4 Om yrkesgruppe vektere og sikkerhetsmedarbeidere

 • 8537 personer oppga å ha vekter som yrke, per 4. kvartal 2020.
 • Andel kvinner var 25 prosent, mot 47 prosent totalt i alle yrker.
 • 9 prosent var ikke-vestlige innvandrere, mot 13 prosent totalt alle yrker (for sikkerhetsarbeider, som også inkluderer fengselsbetjenter og brannkonstabler. Tall for kun vektere ikke tilgjengelig).
 • 68 prosent var under 40 år, mot snitt 46 prosent for alle yrker

Vekteryrket skiller seg fra gjennomsnittet ved å ha en høy andel yngre arbeidstakere, samt en lavere kvinneandel enn gjennomsnittet. (SSB tabell 11658 og 12554)

5 Sikkerhet og Beredskap i NHO Service og Handel

Bransjeforening Sikkerhet og Beredskap består av 326 virksomheter i 54 konsern med 9,1 mrd i omsetning og 9.131 årsverk samlet sett:

Samlet sett har medlemsbedriftene i Sikkerhet og Beredskap i NHO Service og Handel en liten nedgang i omsetning fra 2019 til 2020.

6. Effekter av Covid-19-krisen

Deler av sikkerhetsbransjen er fremdeles hardt rammet som følge av koronakrisen, dette gjelder spesielt segmentene innen flyplass, ordensvakthold og arrangementssikkerhet. Innenfor disse områdene er det aktører som har mistet fra 70 til 100 prosent av omsetningen under perioden fra pandemiens start i mars 2020 og frem til i dag. Innenfor disse delene av bransjen er det pr. mai 2021 mer enn 1500 vektere fremdeles permittert per juni 2021, og det er i tillegg gjennomført en del oppsigelser.

Det har i perioden vært en økning av ordinære vektertjenester knyttet til smittevernstiltak og koronatesting. Dette har ikke oppveiet det bortfallet av tjenester som har vært innenfor varehandel, museer, kontorbygg og lignende som følge av de periodevise og til tider lange nedstenginger som har vært gjennomført. Områdene teknikk, låsesmeder og trafikkdirigering har gått som normalt.

Vi ser frem til en gradvis gjenåpning av samfunnet slik at de delene av bransjen som er mer eller mindre stengt ned kan komme tilbake til en tilnærmet normalsituasjon igjen.