Om bransjen

Publisert

rehabiliteringsinstitusjoner

11 medlemmer er rehabiliteringsinstitusjoner og har en samlet omsetning på 607 mill.kr i 2016. Disse sysselsatte 602 årsverk. Justert for nyinnmeldinger er omsetningsveksten 10,7 % fra 2015 til 2016.

Vi har i denne bransjen 22 medlemmer som har 705 årsverk og 805 millioner kr. i omsetning i 2016

Medlemmene innen spesialisert behandling og rehabilitering er klinikker, legesentre og re­habiliteringsinstitusjoner. Flere har avtaler med helseforetakene om spesialisert behandling.

11 medlemmer er klinikker/legesentre som samlet har 198 mill. kr i omsetning og 103 årsverk. Justert for nyinnmeldinger og endret bransjestruktur har våre klinikk- og legetjenester en vekst på 4,5 % fra 2015 til 2016.

11 medlemmer er rehabiliteringsinstitusjoner og har en samlet omsetning på 607 mill.kr i 2016. Disse sysselsatte 602 årsverk. Justert for nyinnmeldinger er omsetningsveksten 10,7 % fra 2015 til 2016.

Spesialisert rehabilitering er for pasienter som har særlige behov og potensiale for bedring etter f. eks. ulykker, planlagte operasjoner eller behandling av kroniske sykdommer. All rehabilitering har som mål at den rehabiliterte skal kunne mestre dagliglivet bedre og kunne ha en aktiv funksjon i arbeids- og samfunnslivet.

Nøkkeltall spesialisthelsetjenesten

De samlede kostnadene til spesialisthelsetjenesten i Norge i 2016 var på 139 mrd.kr. Det er en realvekst (korrigert for pris­utviklingen) på 18 prosent, mesteparten av denne veksten har kommet de siste tre årene. Somatiske spesialisthelsetjenester utgjorde 99 mrd. kr i 2016 og realveksten her økte med 14,3 mrd. kr fra 2006 til 2016 (SAMDATA 17/2017 – Kostnader i spesialist­helsetjenesten). Spesialisthelsetjenesten hadde 8,9 mrd.kr i kostnader til kjøp fra private og private ideelle innen somatikk i 2016, men mye av dette gikk til private ideelle med langsiktige driftsavtaler (SSB 2017, tabell 06464).

Slipp de private til for å ta unna køene

• Operasjonssalene i private sykehus, som har avtaler med det offentlige, står ubenyttet 50.000 timer årlig. Samtidig vet vi at det til enhver tid står mer enn 200.000 mennesker i kø for behandlinger. Flere av disse kunne fått hjelp i de private sykehusene og kommet raskere tilbake til hverdagen (NHO Service 2014).

• Det er en dokumentert underdekning av rehabiliterings- behovet (Riksrevisjonen 2012), men til tross for dette har man hatt en reduksjon i kapasiteten innen spesialisert rehabilite­ring. Dette har medført at ventetidene har økt og at antallet med innvilget rett til nødvendig helsehjelp er redusert. Det rehabiliteres årlig i underkant av 60.000 personer i spesialist­helsetjenesten, det tilsvarer en tredjedel av det akkumulerte behovet (NHO Service 2015).

Fortsatt ingen opptrapping i spesialisert rehabilitering

NHO Service og Handel har private og private ideelle rehabili­teringsinstitusjoner som medlemmer. Disse har avtaler med de regionale helseforetakene og leverer rehabiliteringstjenester til spesialisthelsetjenesten. Avtalene har ulik form og varighet, og er anbudsutsatte. I 2016 hadde helseforetakene avtaler med 48 private rehabiliteringsinstitusjoner. I 2016 var det omtrent 55.000 rehabiliteringspasienter i sykehusene og de private og private ideelle institusjonene. Dette er en nedgang på 1.150 pasienter, eller 2,1% fra året før. Også den siste femårsperioden har det vært en nedgang (Helsedirektoratet 2017). Nedgangen i pasienter kommer fra rehabilitering i sykehus, mens det er en økning i antall rehabiliteringspasienter i de private og private ideelle institusjonene (+3,9 %) og rehabilitering i institusjon i kommunene. De private rehabiliteringsinstitusjonene har størst vekst i poliklinisk rehabilitering. I 2016 stod private og private ideelle rehabiliteringsinstitusjoner og sykehus med driftsavtale for om lag 65 prosent av den totale aktiviteten innen døgn- rehabilitering. Den øvrige døgnrehabiliteringen ble utført ved de offentlige helseforetakene. Innen dag- og poliklinisk re- habilitering stod de private og private ideelle aktørene for om lag 59 prosent av den totale aktiviteten. Regjeringen fremmet i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 en egen opptrappings­plan for rehabilitering. Det er foreløpig få signaler som tyder på at meldingen blir fulgt opp med tilstrekkelige midler.
64 % av de som rehabiliteres i private rehabiliteringsinstitusjon­er er i arbeidsfør alder (16-66 år). For pasienter i private dag- og polikliniske rehabiliteringstilbud er andelen 83%. Muligheten for yrkesdeltagelse hos pasientene vil variere, men det er

Nær halvparten av rehabiliteringspasientene i spesialisthelsetjenesten ble rehabilitert i private og private ideelle rehabiliteringsinstitusjoner

For å bidra til at flere opplever økt funksjon og mestring, likeverd og deltakelse, mener NHO Service og Handel at private rehabiliterings­institusjoner skal likestilles med det offentlige, og inngå i det totale tilbudet om spesialisert rehabilitering.
gjennomgående store gevinster å hente. Et gjennomsnittlig rehabiliteringsforeløp på 21 dager koster i snitt 55.000 kroner. Dersom man får pasienten tilbake i arbeid i halv stilling, sparer samfunnet i overkant av 200.000 kroner – og effekten blir en gevinst på 145.000 kr. per person (NHO Service 2015).

Av polikliniske konsultasjoner er 1 av 3 i privat regi. Det meste skjer hos privatpraktiserende spesialister (avtalespesialister) (SSB Samfunnsspeilet 2017). Fritt behandlingsvalg i spesialist­helsetjenesten ble innført i november 2015, men har til nå ikke medført økt kjøp fra private avtalespesialister. Det er særlig rus og psykiatri som har vært prioriterte tjenester. Bransjen har påpekt svakheter med ordningen og kritisert prissystemet. Bransjen opplever at prisene er satt uforholdsmessig lavt sammenliknet med egenregi-kostnad. Det kan gi en skjevhet i vektingen av kvalitet og pris, noe NHO Service advarte imot, i sine høringsinnspill før ordningen ble innført. NHO Service og Handel deltar i Helsedirektoratets referansegruppe for innspill til nye tjenester i ordningen, og rammebetingelsene generelt, sammen med de øvrige arbeidsgiverforeningene.

For å bidra til at flere opplever økt funksjon og mestring, like­verd og deltakelse, mener NHO Service og Handel at private rehabiliteringsinstitusjoner skal likestilles med det offentlige, og inngå i det totale tilbudet om spesialisert rehabilitering. Det er overordnet å styrke og forbedre Fritt Behandlingsvalg i Spesialisthelsetjenesten slik at ordningen fungerer etter de mål­ene som er satt av myndighetene. Videre må private klinikker som har avtaler med Helseforetakene benyttes til å ta unna helsekøen ved refusjonsrett på de behandlingene det offentlige ønsker å redusere køene. Sentralt er også arbeidet med balans­erte og forutsigbare avtalevilkår mellom våre medlemsbedrifter og Helseregionene/ sykehusene.

Se Statistikk og trender 2018

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!