Storkjøkkenleverandørene

Bransjeforeningen for Storkjøkkenleverandørene i Norge (BFSN), stiftet 1977, er eid og finansiert av medlemsbedriftene. Går inn i NHO Service og Handel i 2023 som en del av bransjeforeningen Handel, med navnet Storkjøkkenleverandørene.

BFSN representerer storkjøkkenleverandørene i det norske markedet som produserer, importerer, forhandler, prosjekterer, forestår leveranser, service og vedlikeholdsarbeid på teknisk og annet utstyr og tjenester. Medlemskap forutsetter at bedriftene tilfredsstiller de til enhver tid gjeldene vedtekter. Brudd på forpliktelsene kan føre til eksklusjon.

BFSN medlemsbedrifter representerer hovedtyngden av utstyr og tjenester innen dette markedet i Norge. Leveransene omfatter alt fra innredninger, teknisk utstyr for tilberedning av mat og drikke, oppvaskmaskiner, porselen/ glass/ bestikk, rengjøringsmidler og -utstyr samt data og konsulenttjenester. Medlemmenes omsetning innen storkjøkkenmarkedet er ca 5 mrd kr og antall medarbeidere ca 1100.

Sekretariatet fungerer som medlemsbedriftenes støttespiller, både eksternt og internt, og bidrar på den måten til å tilrettelegge betingelsene for næringen gjennom påvirkning og kontakt med offentlige myndigheter, andre nasjonale og internasjonale organisasjoner og fora, messearrangører, o.a.

Styremedlemmer, andre tillitsvalgte og sekretariatet skal være aktive deltagere i fora som treffer beslutninger som vil ha betydning for BFSN`s medlemmer og foreningens mål og strategier. Det forutsettes at engasjement/ informasjon om aktuelle forhold rapporteres til foreningen. BFSN forutsetter medlemmenes engasjement.

BFSN har utarbeidet
 • Vedtekter
 • Etiske regler
 • Anbefalte salgs- og leveringsbetingelser
 • Strategi- og handlingsplan
 • Veiledning til korrekt utstyrsbeskrivelse (under revidering)
 • Temahefter

Medlemmene skal gjennom sitt medlemskap fremstå som representanter for kvalitet, og tilfredsstille relevante myndighetskrav. BFSN og medlemsbedriftene skal gi trygghet for ansatte, kunde og bruker.

BFSN skal forvalte organisasjonens midler på en måte som gir best mulig avkastning, herunder søke å bidra til at medlemmene oppnår økonomiske fordeler.

BFSN's aktiviteter bestemmes av medlemmene gjennom det valgte styre og generalforsamlingen. Sekretariatet er det utførende organ som iverksetter det de tillitsvalgte organer beslutter.

BFSN's definerte oppgaver:

1) Medlemsservice
BFSN satser på nær kontakt med medlemsbedrifter gjennom informasjonsskriv, ved direkte kontakt og ved medlemsmøter. Slik satses det på nærhet mellom det enkelte m,edlem og organisasjonen slik at medlemmenes syn til enhver tid fremkommer i diskusjonen til de tillitsvalgte. Vi skal informere om aktuelle lover og forskrifter, formalia rundt kontraktsmessige forhold, forsikringer og andre forhold av vesentlig betydning for medlems- bedriftene. Foreningen har løpende handlingsplan som vedtas av årsmøtet.

Vi skal også bistå medlemmene i deres informasjon overfor deres kunder om forhold og regler knyttet til medlemmenes tjenester og leveranser.

2) Opplæring
Foreningens medlemmer må holde seg faglig oppdatert både når det gjelder rammevilkår, teknologisk utvikling etc. Den faglige standard skal sørge for at kundene alltid får gode faglige råd og anbefalinger. BFSN skal stå som arrangør og tilrettelegge kurs- og opplæringsvirksomhet for medlemsbedriftene. Eksempler på kurstilbud:

 • Oppvaskanlegg i storkjøkken med grunnleggende prinsipper, drift, planløsninger, hygiene etc.
 • Propan. Veiledning og retningslinjer for salg, levering og vedlikehold av gassutstyr
 • El- sikkerhetsforskrifter og førstehjelp med fokus på el-skader
 • Sertifiseringskurs i varme arbeider
 • Lodding
 • Våtromsnormen
 • Hygieneforskriftene
 • EE- avfallsordningen
 • Kvalifikasjoner for elektrofagfolk
 • Kontraktsrett. NS- standarder. Salgs- og leveringsbetingelser

3) Messearrangementer
BFSN er medarrangør i storkjøkkenmessen "SMAK/ 4 messer" som arrangeres i Norges Varemesses utstilings- og kongressanlegg i Lillestrøm. Foreningen arrangerer fellesturer til internasjonale messearrangementer, og medlemsbedriftene deltar i forskjellige lokale messer og arrangementer.

4) Rådgivning og forhandlingsvirksomhet
BFSN's sekretariat skal bistå med rådgivning overfor medlemsbedrifter som trenger hjelp i arbeidsgiver-, forretningsmessige- og organisatoriske forhold.

5) Kontakt med myndighetene
BFSN skal gjennomføre kontakt med myndighetene på vegne av medlemsbedriftene. Dette dreier seg spesielt om offentlige organer som Mattilsynet og DBS- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Vi skal dessuten bistå medlemsbedriftene i kontakt med aktuelle forsknings- og utviklingsorganisasjoner.

6) Statistikk
BFSN utarbeider statistiske informasjon etter medlemmenes behov og ønsker.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt