Kontraktsspørsmål og korona

Publisert

signerer kontrakt

Vi har laget en oppdatert versjon av viktige punkter som er relevant for deg i kontraktsforhold.

Hva er Force majeure og hva kan det bety for mine kontraktsforpliktelser?

Force majeure er tradisjonelt definert som en hendelse som forhindrer oppfyllelse av en kontraktsforpliktelse. Hendelsen må være utenfor den berørte parts kontroll. I tillegg er det et vilkår om at parten ikke med rimelighet kunne ha forutsett hendelsen når man inngikk kontrakten og ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet hendelsen og dens konsekvenser. 

Typiske eksempler på force majeure-hendelser inkluderer krig, opprør, invasjoner, blokader, jordskjelv, ekstremvær, brann, streik, lock-outs og lignende alvorlige hendelser som er utenfor partenes kontroll. 1

Hvorvidt en hendelse kan betraktes som en force majeurehendelse, vil til syvende og sist bero på en tolkning av den aktuelle kontraktbestemmelsen, dersom dette er inkludert i kontrakten. 

Hvis situasjonen ikke er regulert i kontrakten, reguleres de fleste kjøpssituasjoner av Lov om kjøp (kjøpsloven) av 1988 (dersom kontrakten er underlagt norsk rett). Kjøpslovens vilkår for hva som kvalifiserer til å være en force majeurehendelse, er også betegnede for andre avtaleforhold som ikke har egne lover. 

Bedrifter har mange typer kontraktsforhold – du må vurdere hva den enkelte kontrakt sier.

Det finnes tusentalls av forskjellige kontrakter mellom kjøper og selger, leietaker og utleier, kollektive tjenester osv. Koronasituasjonen er ikke lik for alle kontraktsforhold. 

Hva skjer med forpliktelsene i kontrakten dersom Korana relaterte forhold er årsaken til at kontrakten brytes? 

Koronaviruset og spredningen av dette vil i seg selv ikke utgjøre en force majeure-hendelse. Hvorvidt man står overfor en force majeure-hendelse, avhenger av hvilke virkninger den pågående situasjonen har på den kontrakten som er inngått.

Men dagens situasjon hvor mange tjenester stenges ned, bevegelsesrestriksjoner, umulige leveranseforhold vil utløse en rett til midlertidig suspendere ytelsene eller mottak av en ytelse i en del kontraktsforhold. F.eks. levere varer eller ta imot varer. Når det skjer – så skal heller ikke kontraktens sanksjonsregler brukes. Det betyr likevel ikke at om hindringen varer veldig lenge, så kan en part ha rett til å heve kontrakten. For å unngå misforståelser om veien videre, så er det derfor helt essensielt å ta kontakt med avtaleparten for å påberope seg retten til å suspendere ytelsen og avtale hvordan kontraktsforholdet skal håndteres i den midlertidige fasen.  

Enkelte momenter i ulike kontraktsforhold:

Leiekontrakter og forbud mot næringsaktivitet 

  • Forholdet driveplikt og dagbøter: Dersom myndighetene krever stengning av virksomheter eller forbyr salg av spesifikke tjenester - vil dette være et avgjørende hinder for leietaker i å utøve forretnings- og næringsaktiviteten. Utleier kan ikke kreve ulovlig aktivitet. I en slik situasjon vil lokalene, midlertidig, heller ikke være egnet til formålet med leieforholdet. 

Dagbøter - mot stengte eller helt nødvendig redusert åpningstider - kan i slike tilfeller ikke benyttes mot leietaker. Tilsvarende kan man naturlig nok heller ikke sanksjonere utleier for ikke å ha lokaler hvor f. eks. frisørvirksomhet kan drives i. Suspendering av slike misligholdsbeføyelser, gjelder så lenge myndighetspålegget varer.

  • Kan leietaker bli fritatt for å betale leie om næringsaktiviteten/forretningsdriften forbys midlertidig?

Om myndighetene pålegger stenging, kan leietakers forpliktelser til å betale leie mv. falle bort eller reduseres. Det praktiske for en del kontrakter, vil være at leien reduseres betydelig. Dette gjelder så lenge påbudet om stenging eller hindringen varer. Som ved dagbøter-spørsmålet ovenfor, kan ikke utleier tilby et lokale som man kan drive avtalt næringsaktivitet i. Og leietaker kan heller ikke drive med aktiviteten som var forutsetning for leieforholdet.  

Det er likevel viktig å understeke at partene må gå i aktiv dialog, slik at man kan finne en løsning som ivaretar begge parters interesser. Ikke minst for hva som partene med rimelighet kan levere i situasjonen. Kontraktsretten stiller krav om at man gjør rimelige anstrengelser for å ivareta den andre parten. 

  • Når ikke det enkelte forhold alene tilsier rett til å suspendere kontraktens forpliktelser – kan summen av de ulike hindringene gjøre det? 

Det er viktig å skille mellom direkte myndighets pålegg og henstillinger om f.eks. holde seg hjemme. Det er ingen automatikk at en dramatisk kundesvikt eller vanskelig situasjon gir fritak for de løpende kontraktsforpliktelser. Likevel, flere kritiske forhold kan samvirke og tilsi at vilkårene for midlertidig suspendering av kontraktsforpliktelser inntrer. F.eks. kan situasjonen for en virksomhet være at flere forhold skjer samtidig – som kritisk manglende personal (på grunn av plikten til karantene, utkallelse til siviltjeneste etc), publikum forsvinner fordi myndighetene ber folk ikke gå ut eller reduserer adkomst til området/innreise eller en betydelig del av den bærende aktiviteten forbys. 

  • Hva nå med nye kontakter? 

Husk at force majeure handler om situasjoner man ikke med rimelighet kunne forutse. Kontrakter som inngås nå og fremover, bør regulere slike scenarier som skjer nå. 

  • Hvor finner jeg mer informasjon om dette?

Vi arbeider fortløpende med bearbeidelse og formidling av spørsmål, men i kontraktsretten hvor partene selv eier hva de har avtalt, er det begrensinger hvor langt vår generelle rådgivning kan gå.  Vi vil også trekke på andre kanaler og legge fortløpende lenker til disse: 

Anbefalte lenker:    

NHO
EBA
Anbud 365

Forøvrig: Svar om permittering, karantene m.m. for arbeidsgivere fra NHOs advokater

Henrik Bjørge

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt