NHO Service og Handel

Innhold

Høringsinnspill til standardkontrakt for renhold

Den norske standardkontrakten om fast renhold (NS 8431) er revidert og ute på høring. NHO Service har gitt innspill.

NHO Service mener at standarden gjør det enklere for innkjøpere å regulere forholdet mellom kunde og renholdsleverandør på en presis, balansert og profesjonell måte.

Det generelle inntrykk er at standarden tilfredsstiller dagens lovpålagte og øvrige krav til et profesjonelt samarbeid, samt er balansert ved utarbeidet av representanter fra både oppdragsgiver- og leverandørsiden. Dette innebærer at kontrakten er anvendelig for det offentlige etter de retningslinjer som gjelder der, så vel som for private innkjøp. Når det gjelder høringen er dokumentet sendt til alle bedrifter som utfører renhold, hvor enkeltbedrifter og bransjens representanter har uttalt seg. Det generelle bilde er at standarden oppleves som en fornuftig regulering av forpliktelser og rettighet for begge parter.

Det understrekes at standarden svekker sin betydelse som forutsigbart og balansert instrument, dersom oppdragsgivere mer eller mindre systematisk avviker standarden på generelt grunnlag. Det er viktig å øke oppslutningen om en felles fremforhandlet standard, da mange kontrakter som brukes ikke tar hensyn til renholdets karakter, faget eller fornuftig logistikk hos leverandør, samt skjer på et ensidig interesse grunnlag. Dette reduserer den faglige effektiviteten i leveringen og utviklingen av "fast renhold" i markedet. Det er spesielt påtagelig at offentlig sektor i mange tilfeller bruker kontrakter som ikke holder faglig standard for renholdsoppdrag eller er balanserte slik som anskaffelsesregelverket pålegger.

NHO Service har en generell kommentar til forslaget om utvidet kontraktsvarighet til fem år og ny oppsigelsesadgang. Der hvor bedrifter har stilt spørsmål om kontraktsforslagets klarhet, er disse spørsmålene videreformidlet nedenfor for vurdering om ordlyden bør justeres.