Enige om fakta om innleie i Norge

Nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad og adm. dir. i NHO Service og Handel Anne-Cecilie Kaltenborn.

-Det er viktig at vi med denne rapporten får et faktagrunnlag om bemanningsbransjen som vi kan være enige om, sa Anne-Cecilie Kaltenborn da Fafo tirsdag la frem rapporten "Omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv". Den er laget på oppdrag fra Fellesforbundet og NHO Service og Handel.

Rapporten er finansiert av Fellesforbundet, LO, NHO Service og Handel, Norsk Industri, Byggenæringens Landsforening (BNL) og Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).

Fafo-rapporten ser på ulike metoder for å beregne omfanget av inn- og utleie av arbeidskraft i arbeidsmarkedet. Den vurderer en rekke datakilder. Vekten er lagt på inn- og utleie fra bemanningsforetak, selv om enkelte datakilder også omfatter innleie fra produksjonsbedrifter.

Bruk av innleie falt betydelig

-Det er 25-30.000 årsverk som leies inn i løpet av et år, og det er viktig å skille denne tilknytningsformen til arbeidslivet fra andre tilknytningsformer, for eksempel midlertidige ansettelser, som er noe annet. Selv under en høykonjunktur, som den i 2018, var omfanget av innleie mye lavere enn det mange har lagt til grunn i debatter om bransjen, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel.

-Vi så, før koronatiden, en betydelig nedgang i bruk av innleie som følge av ny og strengere regulering av bransjen. Det er viktig at disse reglene får virke en tid før man vurderer om det er nødvendig å skjerpe reglene ytterligere, sier Kaltenborn.

Fafo har sett på bruken av innleid arbeidskraft i fire bransjer/yrker. Det er industri, kontoryrker bredt definert, bygg og anlegg og helseyrker.

-Det er et viktig og interessant funn for både oss og andre beslutningstakere at mens det har vært en nedgang i utleie av sykepleiere de siste årene, og omtrent ingen endring for gruppen kontoransatte, var det økning innen byggebransjen frem til 2018, sier Kaltenborn.

Bedre beslutningsgrunnlag

- Rapporten gir oss et felles grunnlag for tall. Den beskriver bemanningsbransjens aktivitet og vil forhåpentligvis bidra til at den politiske debatten om bransjen vil bli mer opplyst, og gi bedre grunnlag for beslutninger, sier Even Hagelien, direktør for bemanning og rekruttering i NHO Service og Handel.

1,5- 1,9 prosent av arbeidsstyrken

Fafo-rapporten viser at arbeidstakere som leies ut fra bemanningsforetak utgjør om lag 1,5– 1,9 prosent av årsverk og lønnstakere per 2019.
- Hvis vi kun ser på den tradisjonelle bemanningsbransjen ligger anslaget på mellom 1,5 og 1,7 prosent av årsverk/timeverk avhengig av målemetode, heter det i rapporten. Hvis vi tar utgangspunkt i foretak som er klassifisert som utleie av arbeidskraft (NACE 78.2) er anslaget om lag 1,9 prosent av lønnstakerne, Disse andelene har vært ganske stabile over de siste ti årene, men med en topp i 2018 og 2019, heter det i rapporten.

Det er en markant nedgang i andel utleide i 2020. Det er rimelig å anta at dette delvis skyldes Covid19. Men også andre forklaringer spiller inn. For utleie til bygg og anlegg var det allerede en nedgang i andre halvår 2019. En viktig forklaring er trolig et nytt regelverk fra 1.1 2019, fremhever NHO Service og Handel.

For 2020 viser Norsk Industri til at noen større prosjekter går mot avslutning og at det derfor blir mindre innleie innen petroleumsrelatert industri. De to datakildene Fafo har valgt å bruke – tall fra NHO Service og Handel og SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk – viser om lag samme utvikling og nivå.
Last ned gratis pdf-versjon av rapporten

#205

Fra venstre Steinar Krogstad (Fellesforbundet), Siri Berg (BNL) og Anne-Cecilie Kaltenborn (NHO Service og Handel) i debatt oim rapporten.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?