NHO Service og Handel

Innhold

Om Kompetansestandarden

Kompetansestandard for Renholdsbransjen vil sikre alle renholdere grunnleggende faglig kompetanse som er felles for bransjen.

Gjennom en standardisering av kompetanse på tvers i bransjen, og med tydelige nivåer på vei opp mot fagbrev, vil Kompetansestandarden skape mobilitet for medarbeiderne, både på tvers i bransjen, men også faglig opp mot fagbrev. De kan nå få formalisert kompetanse allerede fra starten av sin karriere som renholdere, og må ikke lenger vente på nærmere frem års arbeidspraksis.

Landingsside 2.JPG

Klikk her for å se en presentasjon av Kompetansestandarden.
 
Faglig innhold

Kompetansestandarden vil bestå av to frittstående nivåer. Renholderne vil kunne gjennomføre kun én eller begge, og også bygge videre på disse som en naturlig karrierevei mot fagbrev innen Renholdsoperatørfaget.

Nivå 1 Grunnkompetanse Renhold vil omfatte grunnleggende fagkompetanse, relevant for nye renholdere. Målet er å gjøre renholderen i stand til å forstå renholdsplaner, rutiner og å bruke riktig utstyr og kjemi. Etter fullført Nivå 1 vil renholderen raskt kunne sette seg inn i endrede renholdsplaner, starte opp på nye kontrakter eller hos ny arbeidsgiver, og jobbe selvstendig i henhold til planer og rutiner.

Nivå 2 Yrkeskompetanse renhold er faglig fordypning, med fokus på blant annet materialer, overflater og kjemi, slik at renholderen vil kunne vurdere renholdsbehov og avvik, og å gjennomføre egenkontroll. God kommunikasjon med leder, medarbeidere og kunder vil også være sentralt. Etter fullført Nivå 2 vil renholderen i større grad kunne gjøre egne vurderinger, og gjøre avklaringer med leder om behov for eventuelle endringer.

Opplæringen vil omfatter både faglig og praktisk trening for å sikre helhetlig kompetanse til å utøve renholdsyrket.


Leveransemodell

En digital portal vil sikre at alle medarbeiderne i bransjen får tilgang til opplæring og trening, uavhengig av hvilke bedrift de jobber i.

Sentral bransjeorganisasjon vil ha kvalitetsansvaret, og bedriftene selv vil kunne styre hvem av sine ansatte som gjennomføre de ulike nivåene.

Verifiseringsordning

For å sikre enhetlig kvalitet i Kompetansestandarden, vil det være verifisering av oppnådd kompetanse. På Nivå 1 vil dette skje internt i bedriftene. På Nivå 2 vil verifiseringen gjennomføres hos en ekstern leverandør, som også vil ha et nasjonalt arkiv  for å sikrer uavhengig verifisering og flyttbarhet i bransjen.

Vi har valgt en digital, modulbasert løsning for å møte fremtidens arbeidsliv. Hvert trinn i kompetansestandarden vil gi et løft for alle medarbeidere og være et viktig bidrag til bransjens og bedriftenes tjenesteleveranse.