Slik påvirkes arbeidsgivere av de nye lovendringene

Publisert

En rekke nye lovendringer innen arbeidsrett har trådt i kraft fra nyåret. Foto: Colourbox

Fra 1. januar 2024 trådte en rekke nye endringer innen arbeidsrett i kraft.

Stortinget har vedtatt en rekke endringer i arbeidsmiljøregelverket fra nyåret. Vi har samlet de viktigste endringene i arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøforskriftene.

Arbeidsgiverplikter i konsern utvides

Arbeidsmiljøloven har fra 1. januar 2024 fått nye regler for arbeidsgivere som inngår i konsernforhold. Reglene anvendes i prosesser som medfører behov for nedbemanning. Arbeidstakers rettigheter styrkes på fem områder:

  1. Informasjon og drøfting: Det innføres en ny plikt for morselskapet i et konsern til å etablere rammer for samarbeid, informasjon og drøfting i konsern. Kravet gjelder for konsern som har virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere.

  2. Fortrinnsrett til ny ansettelse etter oppsigelse: Per i dag har ansatte som blir sagt opp på grunn av forhold i virksomheten fortrinnsrett til nye stillinger i virksomheten. Fra nyåret utvides denne fortrinnsretten når arbeidsgiver inngår i et konsern. Fortrinnsretten skal da gjelde i alle foretak som inngår i konsernet. Endringen utvider stillingsvernet, ved at oppsigelser i én virksomhet i et konsern også påvirker muligheten til å gjøre nyansettelser andre steder i konsernet.

  3. Plikt til å opplyse om fortrinnsrett: Ved en oppsigelse, vil arbeidsgiver plikte til å opplyse om fortrinnsrett både i egen virksomhet og andre virksomheter i konsernet. Arbeidsgiver må også opplyse om hvilke virksomheter som inngår i konsernet på oppsigelsestidspunktet.

  4. Plikt til å tilby annet passende arbeid i konsernet: Arbeidsmiljøloven inneholder i dag en bestemmelse som sier at hvis en oppsigelse skyldes driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, er oppsigelsen ikke saklig begrunnet hvis arbeidsgiver har et annet passende arbeid å tilby arbeidstaker i virksomheten. Fra nyåret blir det slik at dersom arbeidsgiver tilhører et konsern, vil ikke oppsigelsen være saklig begrunnet dersom det er annet passende arbeid å tilby i andre virksomheter i konsernet.

  5. Presisering av hvilket selskap et krav rettes mot: Fra nyttår slår arbeidsmiljøloven fast at dersom arbeidstaker er i en tvist om konsernfortrinnsrett, må krav om forhandlinger rettes mot det foretaket som har stillingen vedkommende krever fortinn til.
Verneombud og psykososiale arbeidsmiljøet

Det har kommet nye endringer i arbeidsmiljøloven når det gjelder endring i verneombud og arbeid med det psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. I den nye lovendringen har Regjeringen nedjustert krav om verneombud til å gjelde fra 10 til 5 arbeidstakere. Det blir også endringer i kravet for virksomheter som må ha arbeidsmiljøutvalg (AMU). Kravet gjelder i dag for virksomheter med 50 eller flere arbeidstakere. Fra nyttår skjerpes kravet til 30 arbeidstakere.

Bedrifter som vil vite mer om hvordan man går frem for å tilpasse seg de nye lovendringene kan, i medlemsportalen Arbinn, se NHOs webinar som omhandler sentrale lovendringer på arbeidslivsfeltet fra 01.01.2024. 

Seksuell trakassering

Arbeidsmiljølovens bestemmelse om vern mot trakassering ble fra nyttår presisert til å også omfatte seksuell trakassering. Presiseringen i loven skal bidra til at virksomheter retter mer oppmerksomhet på det forebyggende arbeidet mot seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Presisering av arbeidstaker

Fra 1. januar blir det en tydeligere presisering av hva hvem som regnes som «arbeidstaker». Presiseringen gjelder «alle som utfører arbeid for og underordnet en annen». I vurderingen skal det blant annet bli lagt vekt på

  • om vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon
  • om vedkommende er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll.

Det skal legges til grunn at det foreligger et arbeidstakerforhold med mindre oppdragsgiver gjør det overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold.

Bemanningsforetak skal godkjennes

Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, skal fra 1. januar 2024 søke om å bli godkjent av Arbeidstilsynet. Bare bemanningsforetak som har slik godkjenning, kan leie ut arbeidstakere lovlig. Alle godkjente foretak vil komme i den offentlige oversikten over godkjente bemanningsforetak.

Utvidet drøftingsplikt

Arbeidsgiver skal minst én gang i året, eller når en av partene krever det, drøfte med de tillitsvalgte bruken av deltid, midlertidig ansettelse, innleie, selvstendige oppdragstakere og tjenestekjøp fra andre virksomheter som har betydning for bemanningen. I drøftingen skal blant annet grunnlaget, omfanget og konsekvensene for arbeidsmiljøet inngå. Ved innleie fra bemanningsforetak skal også praktiseringen av kravet om likebehandling drøftes

Faste ansettelser

Midlertidig ansatt har rett på fast ansettelse etter tre år. Lovverket har tidligere stilt krav om enten tre eller fire års midlertidig ansettelse, avhengig av hva som var grunnlaget for midlertidigheten.

Nye krav til offentlige kontrakter

I forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter vil det nå blant annet komme krav om at det skal stilles kontraktsvilkår om obligatorisk tjenestepensjon, HMS-kort, språkferdigheter og informasjonsplikt.

Les mer om de ulike endringene fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Behov for bistand fra våre advokater?

Kontakt våre advokater på telefon 47 68 73 84 (vakttelefon) dersom du har spørsmål til endringene. Advokatene bistår våre medlemmer kostnadsfritt.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt