Nye servicejobber kan avlaste både eldre og miljøet

fire damer

Fra venstre: Anja Bakken Riise, (Framtiden i våre hender), Anita Vatland (Pårørendealliansen), Anne-Cecilie Kaltenborn (NHO Service og Handel) og Victoria Sparrman (NHO). (Foto: Mats Hjelmeland).

Sammen med Fremtiden i våre hender (FIVH) og Pårørendealliansen lanserte NHO Service og Handel i dag et forslag om økonomiske incentiver for å gjøre tjenester i hjemmet billigere: Nye Servicejobber.

Opptak av sendingen

Se opptak

En fersk utredning, som Vista Analyse har gjort på oppdrag for disse organisasjonene, ble presentert i Arendal i dag. Utredningen viser at ordningen "Nye Servicejobber" kan bidra til å avhjelpe flere store samfunnsutfordringer. Gjennom at staten bidrar med å gjøre enklere tjenester i hjemmet merkbart billigere ved å betale en del av gildet, skapes mange nye arbeidsplasser, svart arbeid vil reduseres og eldre og deres pårørende får redusert belastning og hjelp til å kunne bo lenger hjemme. I tillegg kan et modnere marked for reparasjon og gjenbruk utvikles, samt at utenforskap reduseres for de som kommer i jobb.

Det finnes flere modeller for hvordan et økonomisk incentiv kan gis som gjør at hvite tjenester kan konkurrere ut svarte tjenester. NHO Service og Handel foreslår å innføre 50 prosent skattefradrag på arbeidskraftkostnader på enkle tjenester som ikke er faglærte, og samtidig å sette en maks grense på hvor mye en person kan kjøpe slike subsidierte tjenester for på 75.000 kr pr år, slik man har i Sverige. Slike tjenester kan være renhold, rydding, hagearbeid, matlaging, barnepass, montering og mindre reparasjoner.

Å fortsette å bo hjemme og ha et godt liv

-”Nye servicejobber” er et initiativ med flere målsettinger, sier Anne-Cecilie Kaltenborn, adm. dir. i NHO Service og Handel, og hun fortsetter:

- De neste 10 årene får vi en dobling av de over 80 år. Det er et mål for oss som samfunn at mange av disse skal kunne fortsette å bo hjemme og ha gode liv. Det er også et mål for oss å ta steg i retning av en sirkulær økonomi, med mer reparasjoner og mindre bruk og kast. Dette er krevende i et land som Norge med det høye lønnsnivået vi har, der det blir dyrt å reparere og billigere å kjøpe nytt.

-Det er også et mål for oss å skape flere jobber og bidra til redusert utenforskap. Til det trenger vi flere hvite jobber og å bekjempe svart økonomi. Arbeidstilsynet stipulerer at 40 prosent av kjøpt renhold i hjemmet utføres svart, sier Kaltenborn.

-Under korona er det mange med lav kompetanse som har mistet jobben. Det øker faren for at flere vil jobbe svart fremover. Det er derfor et godt tidspunkt å se på tiltak som kan hindre en slik utvikling, sier Kaltenborn.

Hun viste til sysselsettingsutvalget som har pekt på behovet for å skape nye jobber i nye markeder. Framskrivninger av norsk økonomi tyder også på at tjenestenæringene vil vokse i årene som kommer, og at stadig flere eldre vil etterspørre flere tjenester i hjemmet. Samtidig står en rekke arbeidstakere, og da særlig unge, uten formell kompetanse eller arbeid.

Kaltenborn viste også til regjeringens Granavolden-erklæring.

-Vi kan gjøre det som står i Granavolden-erklæring, men som vi ikke har sett noe til. Der står det ganske godt at: ”Regjeringen vil vurdere om det kan gis økonomiske incentiver til personer som ønsker å utføre enkle tjenester for andre, og hvordan det kan gjøres enklere for kunden å betale og skatte av dette i tråd med lover og regler. Samtidig må den som utfører arbeidet oppnå trygderettigheter som arbeidstaker”, sitat slutt. Jeg kunne ikke sagt det bedre selv.

Over 97 prosent av ressursene blir til avfall

Både Fremtiden i våre hender og Pårørendealliansen roste initiativet fra NHO Service og Handel, og mener at incentiv til økt tjenestekjøp kan bidra både til sosial bærekraft for de som får jobb, som et incentiv til en reparasjonsøkonomi, og som viktig avhjelping av den enorme mengden arbeid som i dag gjøres av 800 000 pårørende i Norge.

- Under 3 prosent av den norske økonomien er sirkulær, fortalte Anja Bakken Riise, leder av Framtiden i Våre Hender, og hun fortsetter:

- Det betyr at over 97 prosent av de naturresursene, som vi bruker i økonomien, ender som avfall. At vi ikke klarer å holde ting i kretsløp er en stor utfordring for klima og miljø. Over 60 prosent av våre klimautslipp er knyttet til husholdningenes forbruk. Det er derfor mye å hente på redusert forbruk gjennom å utvikle tjenester, vedlikehold og reparasjoner i hjemmet. Vi trenger økonomiske incentiver for å få til dette, slik at sirkulær økonomi ikke er noe bare idealistiske forbrukere satser på, sier Anja Bakken Riise.

- Mange velger å gå over i redusert stilling eller slutte å jobbe for å makte omsorgsoppgavene. Dette er et villspor, sier Anita Vatland (tv).

Et stort sort hull

- Over 800 000 nordmenn er i en pårørende situasjon, fortalte Anita Vatland, daglig leder i Pårørendealliansen.

-De gjør en ubetalt jobb, som utgjør ca 136 000 årsverk. De er vaktmestre, tar seg av hagearbeid, renhold, innkjøp, matlaging, alt det forefallende i hjemmet. Dette skjer før offentlige tjenester kommer på plass. Dette er et stort, sort hull hvor pårørende står i spagat. Mange velger å gå over i redusert stilling eller slutte å jobbe for å makte omsorgsoppgavene. Dette er et villspor. Vi har en perspektivmelding som sier at vi bør jobbe mer og stå lenger i jobb. Da må vi gjøre noe på dette området.

-Vi blir dessuten færre pårørende til flere eldre. Da trenger vi nye incentiv og nye løsninger. Vi trenger å se til land som har lagt mye bedre til rette for dette enn Norge. Tiltaket vil også å være viktig for folkehelsen fordi mange pårørende i dag får helseproblemer som følge av den store arbeidsbelastningen, sier Anita Vatland.

Om rapporten

Utredningen "Samfunnsøkonomisk analyse av Nye servicejobber" er utført av Vista analyse på vegne av NHO Service og Handel i samarbeid med Pårørendealliansen og Fremtiden i våre hender, og er gjennomført i mai - august 2021. Vista finner i analysen at det under gitte forutsetninger vil skapes 1.100 nye jobber som følge av tiltaket. Gevinstene for samfunnet vil øke med økt respons fra markedet på en prisreduksjon på tjenester i hjemmet. Det er usikkerhet rundt estimatene på hvor stor en slik respons vil bli. Det er et stort potensial for å redusere svart arbeid, avhjelpe eldre og pårørende, stimulere til reparasjon og gjenbruk og øke arbeidstilbud fra de som benytter fradrag dersom ordningen med Nye Servicejobber gjennomføres.  

 Se rapporten her (pdf)

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt