Slik er renholdsbransjen

Renhold er summen av alle oppgaver som er nødvendig for å holde et område rent. Renhold defineres av Arbeidstilsynet, som forebyggende helsearbeid fordi det motvirker spredning av sykdom. Uten renhold kan ikke samfunnet holde åpent og fungere, noe vi i stor grad ble minnet om under pandemien.

Renholdsbransjen er en stor jobbskaper og sysselsetter ca. 57 500 personer (kilde: SSB 2021) Andelen kvinner var 79 prosent (mot ett snitt på 47 prosent totalt for alle yrker), 60 prosent var ikke-vestlige innvandrere (mot 14 prosent totalt for alle yrker), 40 prosent var under 40 år (mot et snitt på 46 prosent for alle yrker). Andelen medarbeidere med annet morsmål enn norsk er høyere i privat sektor enn i det offentlige. Mange av bedriftene, og alle de største, tilbyr multiservice (pakker med flere tjenester, som renhold, kantine, vaktmester, drift av eiendom mm).


Organisering av renholdsbransjen

Den delen av bransjen, som NAF og NHO SH samarbeider om, utgjør brorparten av b2b-markedet. Den omfatter ca. 10 000 årsverk og har en samlet omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner. " Omtrent 80 prosent av privat renholdsbransje i NHO SH og NAFs område er tariffbundet.
NAF har ca. 6000 registrerte medlemmer innen renhold. NHO SH har per november 2022 93 medlemmer registrert på kode "rengjøring av bygninger. I tillegg kommer multiservicekonserner der renhold er en av leveransene, samt enkeltstående bedrifter i hjemme-markedet.

Utviklingstrekk og utfordringer

Renholdsbransjen har de senere år vært preget av konsolidering, hvilket medfører færre renholdsbedrifter og økende konsentrasjon i markedet. En stadig større andel av renholdsmedarbeidere jobber nå i de store konsernene.

Noen strukturelle trekk preger bransjen på arbeidsplass-, politikk- og organisasjonsnivå. Dette er språkutfordringer, HMS og ergonomi (nærværsarbeid), et økende arbeidskraftsunderskudd, ulik bærekraftsforståelse, digitaliseringens og robotiseringens gleder og utfordringer og nye krav og innkjøpsmønster fra kundene. Det siste fører til delte skift, enormt prispress, høye krav til tjenesteleveranse på natt og svært tidlig morgen, samt høy turnover.

Et illustrerende eksempel fra et konsern viser at andelen deltidsstillinger ligger på 48 prosent, og at en betydelig andel av arbeidet utføres mellom 0600 - 0800 på morgenen. Dette innebærer store utfordringer for medarbeideres familiesituasjon, bedrifters logistikkavtrykk, muligheten til å skape felles arenaer for kompetanseheving og språkopplæring, HMS-arbeid og annen partssamarbeid.

Utdanning

Renholdsyrket har få krav til formell utdanning og blir derfor ofte det første møte med norsk arbeidsliv for mange nyankomne. Flere arbeidstakere mangler helt eller delvis norsk språk. Dette kan skape rom for misforståelser og konflikter i det daglige arbeidet. Denne gruppen arbeidstakere har også vanskeligheter med å finne informasjon om lover og regler, som gjelder i norsk arbeidsliv. De sliter også med å skaffe seg den hjelpen de trenger for å sikre sine rettigheter i arbeidslivet.

Kulturen fra hjemlandet kan også skape utfordringer. Dette kan være manglende forståelse for betydningen av partssamarbeidet, eller manglende kunnskap om gjennomføring og virkemåte i bedriftene. Dette gjelder både medarbeider og renholdsledere på regionalt og lokalt nivå. Et resultat er mangel på tillitsvalgte i bedriftene. Samlet kan dette medføre at partsarbeidet blir dårligere og i verste fall forvitrer helt.

Det er typisk for bransjen at det rekrutteres internt til ledende stillinger. Etter å ha jobbet som renholder en stund får et ikke ubetydelig medarbeidere tilbud om høyere og mer ansvarsfulle stillinger. Dette gir en jevn og god rekruttering av ledere på lavere- og mellomnivå og som er faglig sterke. På den annen side kan det synes som at det finnes et udekket behov for mer lederorientert utdanning med vekt på å utarbeide og følge opp administrative rutiner, og ikke minst ledelse av medarbeidere og håndtering av personalsaker. Desto viktigere blir det at bedriftenes egne løp for livslang læring er kvalitativt gode og utarbeidet partssammensatt.

Samlet gjør dette bransjen til en relevant samfunnsaktør innen områder, som kompetanseheving, integrering og som en arbeidslivets skole i den norske modellen.