#205

Tall og Trender 2023: Drift og Service

Her er de viktigste tall og trender i drift- og servicebransjene.

I Tall og Trender 2023 presenteres offentlig tilgjengelige tall, medlemstall og tall fra diverse tilgjengelige rapporter og analyser på et overordnet og et mer detaljert nivå per bransje. Hva som skjer i bransjene finner du svaret på i Tall og Trender 2023.

 

1 Innledning

Bransjedirektør for Drift og Service, Jorulf Brøvig Silde. Epost: . Mobil: 95720116. Foto: Moment Studio

Næringene innen drift – og service leverer tjenester av, for og til mennesker og bygg, basert på kompetanse, metode og teknologi - og med kvalitet som driver. Drift – og servicebransjene er klart arbeidsintensive og har siste periode også opplevd store kostnadssjokk på innsatsfaktorer som materialer, matvarer, frakt og renter. I tillegg til dette har det vært utfordrende å rekruttere arbeidskraft til bransjene som inngår i drift – og servicesektoren.

Sykefraværet er lavere enn i offentlig sektor, men høyere enn ønskelig og gjengs i bransjene er dette krevende. Lederes evne til å håndtere krise og bedriftenes evne til omstilling og innovasjon blir stadig utfordret. Kunde- og markedsdialog har blitt viktigere enn noen gang. Tøffe valg for å sikre bedriftens framtid har vært nødvendige for mange. Vi ser like fullt en del av næringslivet som innoverer, endrer tjenestetilbudet for å møte innkjøperes krav og viser enorm smidighet i krevende tider.

Markedet for tjenester og service knyttet til næringsbygg, formålsbygg og offentlige bygninger er stort og voksende. Bedriftene i bransjen har hatt en sterk vekst historisk og utvider stadig sitt tjenestespekter. Seriøse og kompetente drift- og servicebedrifter er avgjørende for at næringsliv, offentlig virksomhet og kulturlivet skal kunne utføre sine primæroppgaver og at samfunnet er åpent og folkehelsen ivaretas. Om det gjelder sunn, næringsrik kost i kantinen, hygieniske og smittedempende helsestasjoner eller skadebegrensningsbedriftenes innsats mot klimaskader. Bransjen bidrar til trivsel, helse og økt effektivitet hos sine kunder og ivaretar inneklima, miljøhensyn og ressurseffektivitet i samfunnet.

Drift og Service har flere underbransjer som beskrives i mer detalj her.

2. Næringspolitikk

Bransjeforeningen Drift og Service og Landsforeningen NHO Service og Handel arbeider på en rekke felter for å sørge for gode og forutsigbare rammebetingelser for livskraftige bedrifter og et bærekraftig næringsliv. Dette innbefatter både godkjenningsordninger, MVA- og skatteregler, bruk av bransjestandarder, bærekraftskunnskap og rapporteringsløsninger, muligheter for kompetanseheving på alle nivå innen relevante fagområder, rekrutteringsmetodikker og autorisasjonsordninger.

Foreningen jobber for:

 • Økt bærekraft, verdiskaping og konkurransekraft for drift- og servicebransjen, og den enkelte bedrift.
 • Styrke et seriøst og inkluderende arbeidsliv og synliggjøre drift- og servicebransjens og bedriftenes innsats og resultater på området. Konkret betyr dette arbeid på en rekke felt, fra å styrke våre bransjers samfunnsviktige funksjoner, fremme rammer for kvalitet og innovasjon i tjenesteleveransene og dele erfaringer knyttet til rekruttering og integreringspolitikk.
 • Fremme et seriøst arbeidsliv med gode konkurransevilkår for lovlydige bedrifter. Blant annet gjennom tett samarbeid med relevante LO-forbund, Arbeidstilsynet, SMSØ, andre relevante myndigheter som Skatteetaten, markere det seriøse proffmarkedet i treparts bransjeprogram renhold oa.
 • Bedre markedstilgang til offentlig sektor og bidra til at offentlige anskaffelser, samarbeidsbasert og innovativ kontraktsoppfølging fremmer gode muligheter for drift- og servicenæringen, samt kvalitet og sosial- og miljømessig bærekraft.
 • Utvikle fag og kompetanse gjennom fagopplæring, livslang læring, deltakelse i faglige råd og aktivt samarbeid med utdanningsinstitusjoner som kan tilby videreutdanning på alle nivåer.
 • Bistå med næringskompetanse for samfunns- og arbeidsplassutvikling innen relevante forskningsprosjekter.

3 Drift og Service i NHO Service og Handel

Drift og Service er en bransjeforening bestående av bransjer som i stor grad involverer drift, vedlikehold, renhold, skadebegrensning, måltidstjenester og forvaltning av bygninger, samt tjenester til de som benytter dem. De fleste av bransjene har sin hovedvekt i proffmarkedet og leverer tjenester til andre bedrifter.

3.1 Drift og Service i tall

Tallene under er hentet fra NHOs medlemsregister
Bransjeforeningen representerer:

grafikk

Medlemsomsetningen i bransjeforeningen på 27,0 mrd for 2023, er en oppgang på 2,9 prosent fra fjoråret.

Utvikling markedssegmenter i Drift og Service (Kilde: Forvalt.no / SSB)

grafikk

Bransjene i Drift og Service har vært vekstbransjer frem til pandemien med en gjennomsnittlig årlig vekstrate på 6,9 prosent. I det første pandemiåret 2020 falt omsetningen betydelig i kantinesegmentet, mens de andre bransjene ble mindre rammet. Samlet falt også lønnsomheten i bransjen i 2020. Utstrakt bruk av hjemmekontor og mobilitetsreduserende tiltak som smitteverntiltak var hovedårsaken til den sterke nedgangen. I 2022 er omsetningen i stor grad tilbake og i følge SSB omsetningsindeks for tjenester tilknyttet eiendomsdrift fortsetter veksten i 2023.

Vekstrater omsetning Eiendomstjenester NACE 81 (Kilde: SSB 13863)

grafikk

 

3.2 Sysselsettingsbidrag

Med drift- og servicebransjens mennesketette karakter og over 22 000 årsverk (og dermed enda flere ansatte), er bransjen en tydelig indikator på hvordan samfunnsvingninger slår ut i arbeidsmarkedet.

I 2023 er situasjonen at en samlet drift – og servicebransje jevnt over har behov for arbeidskraft. Da særlig faglært arbeidskraft som kokk, tømrer, renholdsoperatør, byggdrifter, men også på servicemedarbeider uten fagbrev-nivå og ledelsesnivå. Relativt store grupper av medarbeidere fra samarbeidsområder inne Schengen (som Polen og Baltikum) vendte ikke tilbake etter pandemien og økonomien i samarbeidsland er bedret.har reist tilbake til sine hjemland der arbeidsmarkedet er bedret og lønnsnivået har økt. Det er et uttalt mål fra bransjen drift og service å jobbe tett mot karriereveiledningsfeltet og kompetansepolitiske tiltak for å gjøre drift – og servicefeltet mer kjent og attraktivt for både unge, og mennesker som leter etter egnet arbeid i voksen alder. Tjenestenæringen vokser og service leveres i alle norske kommuner, det er jobb å få for fremtiden.

Utvikling antall ansatte etter segment målt mot samme kvartal 2019 (Kilde SSB 13164)

grafikk

3.3 Miljø og helse

Drift- og servicebransjene har tre hovedtilnærminger til egen rolle når det gjelder miljø og helse.

 • Gjennom sine forretningsmodeller, metodevalg og særskilte tiltak legger bedriftene et grunnlag for at kunder og samfunnet som helhet bedre blir i stand til å ivareta miljø og helse. Eksempler vil her være forretningsmodeller som legger til rette for en økt tjenestefisering fremmer bedre ressursutnyttelse av innsatsfaktorer som materialer, energi og mat. Samarbeid på tvers av bransjelinjer med myndigheter og forskningsmiljøer legger til rette for bedre inneklima, bedre ernæring og lavere klimafotavtrykk.
 • Bransjene og bedriftene arbeider målrettet med å redusere egen miljø- og klimapåvirkning. Eksempler kan her være overgang fra fossile energikilder til fornybare når det gjelder transportmidler og utstyr, metoder som reduserer kjemikaliebruk og utfasing av plastartikler.
 • Bransjen drift – og service har sammen med Landsforeningen NHO Service og Handel et særlig fokus på sirkulærøkonomi. Kompetansemiljøer i skadebegrensningsbransjen trekker dette arbeidet fremover.

3.4 Sosial bærekraft

Bransjens samfunnsbidrag på området sosial bærekraft er markante og medlemsbedriftene leverer et betydelig bidrag i samfunnsregnskapet for velferdsutvikling og sysselsettingsgrad. Veldig mange unge mennesker, nyankomne i Norge eller mennesker som skal tilbake i arbeidslivet etter utenforskap, finner sin yrkesvei hos medlemmene i denne bransjen. Bransjens bedrifter utgjør en skole i norsk arbeidsliv, yrkesrettet norsk for mange uten tung formalkompetanse og en interessant karrierevei for ledere. Bedriftene trenger arbeidskraft jevnt og har ekspertise på mangfoldig rekruttering. På bransje – og bedriftsnivå er det svært mange samarbeidspartnere og ulike prosjekter for inkludering, integrering, språkopplæring og kompetanseheving. Muligheten til å kombinere fagopplæring og lederutdanning etter tanken om å lære hele livet, er en god modell i bransjen drift -og service.
Det er sentralt for bransjen å delta i kontinuerlig kvalitetsheving i slike samfunnsspørsmål og delta aktivt i forskningsprosjekter, planer for fagutdanning, råd – og utvalg som gjør at medlemmene kan fortsette å være motorer for intergring og inkludering, møte offentlige anskaffelser og også økende krav i b2b-markedet.

Seriøst arbeidsliv, ryddige forhold og bidrag til den norske modellen for partssamarbeid er videre sentralt for en bransje som er arbeidsplassen for svært mange mennesker. På vegne av sine medlemsbedrifter bidrar bransjeforeningen Drift og Service i tett samarbeid med Arbeidstilsynet, ulike konstellasjoner mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet, gjennom sine tariffutvalg, arbeidstaker –og arbeidsgiversamarbeid på nasjonalt og europeisk nivå og partssammensatte prosjekt med mer. Blant tiltakene nevnes prosjekt Ren Tilstedeværelse som er finansiert av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak og betydelig egeninnsats fra Drift – og service sine medlemmer.  

 

4. Bransjer

Bransjene i bransjeforening Drift og Service spenner bredt over ulike tjenesteområder og omtales i hver sine avsnitt. Felles for dem er at de stort sett involverer drift, vedlikehold og forvaltning av bygninger og tjenester til dem som oppholder seg i dem.

4.1 Renhold

Renhold er summen av alle oppgaver som er nødvendig for å holde et område rent. Renhold defineres av Arbeidstilsynet som forebyggende helsearbeid fordi det motvirker at sykdommer sprer seg. Uten renhold kan ikke samfunnet holdes åpent og fungere.

Utvikling omsetning og lønnsomhet renhold (NACE 81.21)

grafikk

Renhold i totalmarkedet: Totalmarkedet for renhold var på 15,9 mrd i 2021. Dette er samlede driftsinntekter på bedrifter som registreres under næringskode 81.21 - rengjøring av bygninger og dette dekker både privatmarkedet og bedriftsmarkedet (SSB, Næringenes økonomiske utvikling). I tillegg utfører offentlig sektor en betydelig andel renhold selv, i kommunal (drift- og renhold i kommunal sektor utgjør 23,4 milliarder. Kilde: SSB/kostra) eller fylkeskommunal eller statlig egenregi. Mange av de største aktørene i renhold driver også virksomhet i andre segmenter i samme foretak. Typisk er det vanlig å ha både kantinedrift og renhold i samme foretak som inneholder bedrifter som kan ha ulike typer virksomhet. I tallene til SSB splittes omsetningen til et foretak etter hvilken type aktivitet som bedrives i bedriftene (underenhetene). Her vil da omsetningen til et foretak som har bedrifter som både driver kantine og renhold bli splittet. I regnskapsdatabaser følges regnskapet til foretaket og bransjekoden til foretaket. Dette gjør at det blir noe avvik mellom SSBs tall på bedriftsnivå og tall fra regnskapsdatabaser når det er foretak med virksomhet i flere bransjer. For 2021 var det en økning i den reelle omsetningen på 14,1 prosent når all omsetning hos kombinerte virksomheter blir splittet (SSB tallene). For 2022 viser regnskapstallene en tosifret vekst der noe av veksten drives av at enkelte aktører har en stor kantinevirksomhet.

Videre finnes det også noe omsetning som av ulike årsaker faller noe allikevel utenfor:

 • Renhold i private og offentlige virksomheter som har ansatt egne renholdere omfattes ikke av statistikken
 • Omsetning fra privatpersoner som ansettes direkte av en husholdning fanges heller ikke opp av statistikken
 • Markedet for renholdstjenester i hjemmet preges av en høy andel svart arbeid og ulovlig aktivitet, som naturlig nok ikke registreres noe sted. Samfunnsøkonomisk analyse anslår etter en gjennomgang av flere kartlegginger og undersøkelser at 40 prosent av renhold i hjemmet er svart, som et konservativt anslag.

(fra Utredning om innføring av en skattereduksjonsordning for kjøp av renholdstjenester i hjemmet Samfunnsøkonomisk analyse)

Om struktur i renholdsbransjen fra renholdsregisteret til Arbeidstilsynet:

 • 10800 virksomheter inkludert underenheter har status som godkjent renholdsbedrift i Arbeidstilsynets register per mars 2024

 Om ansatte i renholdsbransjen (SSB):

 • Ca 57.500 personer hadde registret renholder som yrke per 4. kvartal 2023 (SSB 12542)
 • Andel kvinner var 79 prosent, mot 47 prosent totalt i alle yrker
 • 64 prosent var ikke-vestlige innvandrere, mot 15 prosent totalt alle yrker
 • 38 prosent var under 40 år, mot snitt 47 prosent for alle yrker

Med en høy andel ikke-vestlige innvandrere, er renholdsbransjen en viktig inkluderingsarena og en bransje som loser mange unge inn i arbeidslivet.

grafikk

Offentlig innkjøp av renholdstjenester:
Det er av stor interesse for renholdsbransjen hvor stort det offentlige konkurranseutsatte markedet for renhold er. Dette har det historisk vært kartlagt ulike tall på, og dette bør vurderes å kartlegges på nytt. Noen utvalgte kilder og data relatert til offentlig renholdsmarked:
- DFØ oppgir at Staten kjøper tjenester til renhold, vakthold og vaktmester for MNOK 1 544 en økning på 2,4% fra 2021 (Statsregnskapet.no)
- KS leverandørbase 2021 oppgir at norske kommuner kjøper renhold for MNOK 1 032
- Gjennomgående er norske kommuners kjøp av tjenester fra private lavt innen renhold og drift med en estimert andel på 7% i 2021
- I statistikk og trender 2018 oppgis det at 85 prosent av renholdet innen offentlig sektor drives av kommunen selv
- Sintef Byggforsk: Alt om renhold, 2017, oppgir at 11 prosent av det private renholdsmarkedet er leveranser til offentlig sektor
- KS oppgir på sine sider disse snittutgiftene i kroner til renhold per kvadratmeter for de største kommunene (se sidene til asss-nettverket på ks.no)

grafikk

4.2 Servering og måltidstjenester

Bransjen leverer måltidstjenester til offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene leverer og utvikler innovative konsepter som inkluderer varme og kalde retter som hverdagsmat til lunsj, middag, overtidsmat, møtemat og selskapsmat både i kantiner og personalrestauranter, anleggshotell, skoler og barnehager, sykehjem, forsvaret, fengsler og til små og store arrangementer over hele landet. Leveransene omfatter i de fleste tilfeller også organiseringen av leveransen inklusive innkjøp, personale og utstyr. Kantinene i NHO Service og Handel driftes både som egne virksomheter og som divisjoner i virksomheter som driver i flere bransjer og leverer integrerte fasilitetstjenester (se avsnitt 4.7)

Utvikling omsetning og lønnsomhet kantine (NACE 56.29)

grafikk

Omsetning i totalmarked for kantiner registrert på næringskode 56.29, kantiner drevet som selvstendig virksomhet var 5,3 mrd i 2021 (SSB). 

Totalmarkedet er større enn dette, men det er utfordringer med å fange opp deler av omsetningen som ikke rapporteres på denne næringskoden:

 • Kantiner som driftes som en intern del virksomheten i privat eller offentlig sektor, fanges ikke opp av statistikken
 • Kantiner i Studentsamskipnaden inngår ikke i statistikken

Matsvinn er et viktig område for kantinebransjen, og en rekke bransjerepresentatner har bidratt inn i arbeidet til Matsvinnutvalget som leverte sin rapport 31.12.2023. Selv om det store prosjektet Kutt Matsvinn 2020, ledet av matvett.no, er nå er avsluttet fortsetter arbeidet med å utvikle metodikk og etablere rutiner for å redusere matsvinn.

Prosjektet hadde som mål at matsvinnet i serveringsbransjen skulle kuttes med 20 prosent innen 2020. 44 prosent av kantinebedriftene oppnådde dette målet. I tillegg kuttet 19 prosent av kantinene i prosjektet et matsvinnkutt på mellom 10 og 20 prosent. Estimert matsvinn i serveringsbransjen totalt var på 27 700 tonn i 2019, og ca 15 prosent (4 100 tonn) av dette var i kantinesektoren. I 2020 var matsvinnet i kantinesektoren redusert til 2 877 tonn. Noe av grunnen til dette er reduksjon i aktiviteten grunnet pandemien mens det også skyldes en reell reduksjon i matsvinnet som følge av tiltak som fokus på rutiner og økt kompetanse, redusert porsjonsstørrelse, gjenbruk av overskuddsmat, salg av overskuddsmat via andre salgskanaler og salg av mat til redusert pris mot slutten av dagen. Utviklingen i matsvinn i gram per gjest falt frem til 2020 der den økte noe fra 34 til 39 gram.

Utvikling matsvinn i kantine (Kilde: Kartleggingsrapport for matbransjen, undervisning- og omsorgsektoren og forbrukerleddet – Norsus)

grafikk

Om ansatte i serveringsbransjen (kjøkkenassistenter) (SSB)

 • 20 605 personer hadde registret kjøkkenassistent som yrke i K4 2023
 • Andel kvinner var 69 prosent, mot 47 prosent totalt i alle yrker
 • 40 prosent var ikke-vestlige innvandrere, mot 14 prosent totalt alle yrker
 • 60 prosent var under 40 år, mot snitt 47 prosent for alle yrker
grafikk

Kantiner, med en høy andel kjøkkenassistenter som er ikke-vestlige innvandrere og en høy andel yngre, er en viktig inkluderingsarena.

4.3 Skadebegrensing

Skadebegrensing er innsatsen som kreves for å ta vare på eller redde bygninger og eiendommer i hendelsesforløp som vann-, brann eller naturskade. Skadebegrensingsbedriftene vasker, tørker, reparerer, oppbevarer og gjenoppbygger bygg og innbo som har blitt skadet.
Medlemsbedriftene samarbeider tett med forsikringsselskapene for å sikre bygg og innbo mot ytterligere verdiforringelse, og på denne måten redusere omfanget av skadene og skadeutbetalingene.

Utvikling skadesbegrensingsbransjen

grafikk

Skadesbegrensingsbransjen definert som NHO Service og Handels medlemmer innen skadebegrensing hadde en god utvikling i omsetningen i 2022 med en vekst på 5,2% prosent. Bransjen preges av svake marginer og svært sterk kostnadsvekst i 2022 på materialer og andre innsatsfaktorer preget en bransje som over tid har hatt svak lønnsomhet.

Utvikling brann- og vannskader (Kilde Finans Norge)

I 2023 var det en økning i både meldte brannskader og meldte vannskader i privatmarkedet. Meldte brannskader lå i 2023 under 2019, mens antall meldte vannskader har aldri vært høyere i privatmarkedet. Også i næringsmarkedet økte antall meldte vannskader i 2023, mens antall brannskader falt.

Utvikling meldte skadesaker privat og næring

grafikk

Utvikling erstatningsbeløp brann og vannskader

Erstatningsbeløpene for vann- og brannskader økte samlet i 2023 for både privat og næring. Samlet har de ikke noensinne vært høyere. Særlig vannskader hadde sterk vekst i erstatningsbeløpene som følge sterk vekst i antall skader grunnet store nedbørsmengder og flom blant annet under uværet Hans.

grafikk

4.4 Bygningsdrift og eiendomsservice

Bygningsdrift og eiendomsservice handler om å drifte, vedlikeholde og forvalte eiendom og bygninger innenfor både store og små oppgaver.

Bygningsdrift og eiendomsservice består blant annet av:

 • Vaktmestertjenester (snømåking, tilsyn av bygg innvendig og utvendig, avfallshåndtering, drift av tekniske anlegg, m.m.)
 • Gartnertjenester
 • Reparasjoner
 • Årskontroller av for eksempel brann- og ventilasjonsanlegg
 • Mindre bygningsendringer
 • Følge opp slik at HMS-regelverk ivaretas

Bedriftene med næringskode vaktmestertjenester hadde en flat utvikling i 2022 og en fallende margin etter to år der marginene lå på et høyt nivå.

grafikk


Om yrket vaktmester (SSB):

 • 22 624 personer hadde registret vaktmester som yrke per 4. kvartal 2023
 • Andel kvinner var 12 prosent, mot 47 prosent totalt i alle yrker
 • 15 prosent var ikke-vestlige innvandrere mot 14 prosent totalt alle yrker
 • 26 prosent var under 40 år, mot snitt 47 prosent for alle yrker
grafikk

 

Vaktmesteryrket har lavere kvinneandel, andel ikke-vestlige innvandrere ca tilsvarende for resten av arbeidslivet, men arbeidstakere med høyere alder enn i mange andre yrker i service- og tjenestesektoren. Flere av de andre yrkene preges av høy kvinneandel, høy andel innvandrere og lav alder.

4.5 Skadedyrbekjempelse

Skadedyrbekjempelse er en voksende bransje, da det har vært et økende problem med spesielt noen skadedyr, som skjeggkre og veggdyr, de siste årene.

Skadedyrbekjempelse innebærer å beskytte mennesker og bygninger mot skadedyr for å unngå at de blir opphav til helseproblemer eller ødelegger gjenstander. Folkehelseinstituttet skriver at skadedyrkontroll, som omfatter både forebygging og bekjempelse av skadedyr, er en viktig samfunnsoppgave. Skadedyr kan ødelegge gjenstander og næringsmidler, spre smitte samt gi fysiske og psykiske plager. Skadedyr kan være biller, insekter og edderkoppdyr, men også fugler, gnagere og pattedyr som grevling, mink og flaggermus kan være til skade.

Rammene for skadedyrkontroll gis av skadedyrforskriften og annet regelverk, og man skal velge effektive metoder som gir minst mulig risiko for helse- og miljøskade. Ervervsmessig skadedyrbekjempelse kan kun utføres av godkjente skadedyrbekjempere, dvs. personer som har bestått et to ukers kurs på Folkehelseinstituttet og fått godkjent praksis. Privatpersoner kan selv bekjempe skadedyr på egen eiendom. Kommunen er tilsynsmyndighet og skal føre tilsyn med at skadedyrbekjempelser gjennomføres på lovlig vis. (Folkehelseinstituttet)

Folkehelseinstituttet utgir i samarbeid med skadedyrfirmaene en statistikk om bekjempelser av utvalgte skadedyr. Se her

Her fremkommer det at bekjempelse av skjeggkre har hatt en eksplosiv utvikling fra 2016 til 2020, og veggdyr en kraftig vekst fra 2010 til 2016, for deretter å flate mer ut.

Totalmarked for skadedyrbekjempelse: Under næringen skadedyrbekjempelse ble det registrert en omsetning i totalmarkedet på 1,1 mrd i 2021 (SSB). Over tid har dette segmentet hatt en sterk vekst og veksten i 2022 ligger på nivå med trendveksten på 7,6% fra 2012.

grafikk

4.6 Øvrige bransjer

grafikk

I Drift og Service er det flere bransjer som er samlet under "øvrige bransjer". Dette gjelder:

Parkering: Bransjen drifter parkeringsanlegg og parkeringsplasser, samt tjenester som kan medfølge dette. Bransjen er sterkt preget av innovasjon og teknologisk utvikling. Utvikling innen blant annet skiltgjenkjenning og mobilapplikasjoner er en sterk drivkraft i bransjen. 

 • Totalmarked omsatte for 3,5 mrd i 2021, en vekst på over 27%. Basert på betydelig økt mobilitet i samfunnet forventes det også sterk vekst i 2022.

Redningstjenester: NHO Service og Handel organiserer noen selskap innen bilberging og redning.
Bompenger: NHO Service og Handel organiserer noen selskap innen bompengeinnkreving.

4.7 Integrerte fasilitetstjenester

Blir også kalt Facility Management eller FM, og er et samlebegrep for organisering og koordinering av mange tjenester som knytter seg til drift, service og vedlikehold, som for eksempel renhold, kantine, sikkerhet, vaktmestertjenester, møteromsservice, resepsjonstjenester m.m. Mange bedrifter leverer flere tjenester innen integrerte fasilitetstjenester og noen er totalleverandør for nær alle tjenester som knytter seg til drift og service av bedrifters lokaler og for ansatte som jobber i dem.

Integrerte fasilitetstjenester skal effektivisere og forbedre driften av eiendomstjenestene ved at en leverandør organiserer, planlegger og styrer driften av dem.

Integrerte fasilitetstjenester kan deles inn i:

1) Eiendoms- FM:
Koordinerer og gjennomfører arbeidsplass- og eiendomstjenester, tradisjonell FM som beskrevet over
2) Industri – FM: Relatert til tjenester spesielt for industri, renhold av maskinpark, drift og vedlikehold av industrielle systemer og installasjoner
3) Urban- FM: Uoversiktlig og voksende marked. Utvikling og drift av byrom og bymessig infrastruktur, typisk relatert til smart-by-utvikling

Markedet for integrerte fasilitetstjenester spenner over nær alle bransjene i bransjeforeningen Drift og service i NHO Service og Handel, i tillegg til bransjer organisert i andre bransjeforeninger, som for eksempel innen sikkerhet.

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?