#205

Tall og Trender 2023: Bemanning og Rekruttering

De viktigste tall og trendene innen bemanning- og rekrutteringsbransjen.

I Tall og Trender 2023 presenteres de viktigste tilgjengelige tallene for bransjene i NHO Service og Handel. Det meste av tall og fakta om bemanningsbransjen i denne publikasjonen er hentet fra Bemanningsbarometeret. Dette er en kvartalsvis og årlig innrapportering av statistikk fra bransjens medlemmer i NHO Service og Handel. Erfaringsmessig gir disse tallene et i stor grad korrekt bilde av bransjen og de virksomhetene som operer som rene bemannings- og rekrutteringsvirksomheter. Se for øvrig Statistikk fra bemanningsbransjen her

1 Innledning

Bransjedirektør Even Hagelien. Epost: Mobil: 95225467. Foto: Moment Studio

Det norske arbeidsmarkedet er ikke A4. Noen bedrifter opplever store svingninger, og behovet for arbeidskraft vil derfor variere. Det kan skyldes sesongsvingninger, store kontrakter eller rett og slett endringer i markedet. Noen virksomheter har hatt betydelige utfordringer med å rekruttere den arbeidskraften de trenger.

Bemanningsbedriftene ansetter folk med variert utdanning, kompetanse og hull i CV'en. 40 prosent kommer fra arbeidsledighet og 20 prosent kommer fra skolebenken. Bemanningsbransjen matcher folk som trenger jobb, med jobber som trenger folk.

Det store flertallet av bedriftene i bransjen representeres av NHO Service og Handel. Bransjeforeningens medlemmer står for ca. 80 prosent av markedsvolumet i Norge.

Dessverre ble det, med virkning fra 2023, innført betydelige begrensninger på innleie fra bemanningsbransjen. Innleie til bygg i Oslo-området er ikke lov lenger, og adgangen til å leie inn for å dekke et tidsbegrenset behov er svekket. Dette har medført et betydelig fall i aktiviteten og mange tusen mennesker har mistet jobben.

Bemanningsbedriftene har verdifull kompetanse både når det gjelder å finne folk til jobber og jobber til folk. Som følge av nytt regelverk gjennomfører mange bemanningsforetak nå store omstillingsprosesser for å fortsatt kunne stille denne kompetansen til rådighet.

Bemanningsbedriftene bidrar til at arbeidsmarkedet fungerer. Folk får jobb og bedrifter kompetanse. Bransjen gjør en forskjell i menneskers liv. Det er bra for folk. Det er bra for bedriftene. Det er bra for Norge.

2. Næringspolitikk

 • Arbeide for å sikre seriøse bemannings- og rekrutteringsbedrifter forutsigbare og gode rammevilkår som sikrer dens rolle som inngangsport til arbeidslivet.
 • Arbeide for at det igjen blir adgang til å leie inn fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter, og for at forbudet mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo-området oppheves.
 • Arbeide for sunne konkurranseforhold og seriøsitet i bemanningsbransjen gjennom seriøsitetsordningen Revidert Arbeidsgiver.
 • Styrke bemanningsbransjens samfunnsnyttige funksjon:
  • Legge til rette for å sysselsette studenter/nyutdannede uten arbeidserfaring, arbeidsledige, flyktninger, trygdede og eldre arbeidstagere som har vansker med å skaffe seg ny jobb eller som ønsker en løsere tilknytning til arbeidslivet.
  • Legge til rette for at bransjen kan være med å ta et større ansvar for utvikling av yrkesfagutdanningen i Norge gjennom at medlemmer i bransjen blir opplær
  • Legge til rette for utvidet samarbeid mellom bransjen og Nav, og at bransjen i større grad kan påta seg ansvar for arbeidsformidling som i dag ligger til Nav etter mønster fra omorganisering av Arbetsförmedlingen i Sverige.
 • Arbeide for å utvikle en bedre dialog med fagbevegelsen.

3 Fakta om bransjen

Bemanningsbransjen ga i 2022 ca 78.000 personer muligheter til jobb og er en viktig inngangsport til arbeidslivet for mange mennesker. Samtidig muliggjør bransjen fleksibilitet i arbeidslivet og at virksomheter som opplever store svingninger i etterspørsel eller av andre grunner har akutt behov for arbeidskraft, får dekket behovet. På denne måten bidrar bransjen til at arbeidsmarkedet fungerer.
Aktiviteten falt betydelig i 2023 som følge av innstramninger i adgangen til å benytte innleie samtidig som konjunkturene var svake i en rekke av bransjene som benytter innleie.

3.1 Aktivitet: Timer, omsetning, årsverk

Bemannings- og rekrutteringsbransjen:
- Omsatte for 25,0 mrd i 2022 (+ 16,8 prosent økning fra 2021)
- Fakturerte 51,1 mill timer i 2022 (+ 8,8 prosent økning fra 2021)

Årlig utvikling i fakturerte timer og omsetning (Organisk vekst/ justert utvikling) 

Kilde: NHO SH Bemanningsbarometeret

Etter et stort fall i 2020 er omsetningen og antall fakturerte timer tilbake på nivået før pandemien i 2022. I 2023 faller imidlertid både omsetning og timer betydelig som følge av innstramninger i adgangen til å benytte innleie og svake konjunkturer.

Markedsandeler 2022
Det var rundt 1000 bedrifter som leverte tjenester i det norske bemanningsmarkedet i 2022. Dette er et noe lavere antall enn SSB bruker grunnet ulik definisjon av bransjen og hva som inkluderes av mindre selskaper og selskap driver konsulenttjenester. I næringskoden for utleie av arbeidskraft hos SSB inngår også utleie av ansatte til eget selskap der virksomheten ikke selger utleietjenester til andre eksterne bedrifter.

Om totalmarkedet defineres som det medlemsbedriftene rapporterer inn til bemanningsbarometeret, så står de ti største selskapene for nesten 60 prosent av markedet.

Topp 30 markedsandeler 2021 – Bemanning og rekruttering

Kilde: NHO SH Bemanningsbransjen

Ca 78 000 fikk jobb gjennom bemanningsbransjen i 2022 og prosentandelen av totale årsverk i Norge som har holdt seg ganske jevnt på rundt 1 prosent over mange år. Dette viser at det er en samvariasjon mellom antall årsverk som ytes totalt i Norge og størrelsen på bemanningsbransjen. Bransjen har ikke vokst på bekostning av andre ansettelsesformer.

Utvikling bemanningsbransjens andel av totale norske årsverk

grafikk

Kilde: NHO SH Bemanningsbarometeret
FAFO har også kartlagt omfanget av bemanningstjenester i norsk næringsliv i en større rapport. Initiativtakere til prosjektet er Fellesforbundet og NHO Service og Handel. Bemanningsbransjens andel av totale norsk årsverk ligger også her på i underkant av 2 prosent. Rapporten finnes her.
Ved siden av utleie av personell, gjennomførte våre Bemanningsbransjens medlemsbedrifter i 2022 rene rekrutteringsoppdrag som førte til at ca 11 600 (9 900 i 2021) personer ble ansatt i fast stilling hos oppdragsgiver.

3.2 Personell i bemanningsbransjen: Kjønn, alder og statsborgerskap

Det siste tiåret har kjønnssammensetningen i bransjen endret seg, fra at over halvparten av personellet var kvinner til at det per 2022 var i overkant av 40 prosent kvinner og noe under 60 prosent menn. Utviklingen i kjønnssammensetningen styres av veksten i de ulike yrkene som bemanningsbransjen representerer og kjønnsfordelingen i bransjene bemanningsbransjen representerer. Vekst i Helse og omsorg og oppvekst der det er overvekt av kvinner vil øke kvinneandelen ytterligere i 2023.

Utvikling fordeling kvinner og menn i bemanningsbransjen 2010-2022

grafikk

Kilde: NHO SH Bemanningsbarometeret

Utvikling i aldersfordeling i bemanningsbransjen 2010-2022
Litt over 60 prosent av de ansatte i bemanningsbransjen er under 34 år. Andelen som jobber i bransjen og er under 25 år har sunket fra 2010, men har hatt en økning i 2022. De seneste årene har andelen under 34 år økt noe.

grafikk

Kilde: NHO SH Bemanningsbarometeret

Utvikling statsborgerskap til ansatte i bemanningsbransjen
Ca to tredjedeler av personellet i bemanningsbransjen er norske statsborgere, en tiendedel kommer fra andre skandinaviske land og ca en femtedel fra andre EU/ EØS- land. I 2022 øker andelen som kommer fra andre land enn Skandinavia og Norge etter at den falt under pandemien.

grafikk

Kilde: NHO SH Bemanningsbarometeret

3.3 Næringer og yrker

Antall fakturerte timer faller i nesten alle bransjer i 2023, med unntak av Helse og omsorg og oppvekst og utdanning. Restriksjoner på innleie rammer bygg og anlegg som ikke lenger er det største segmentet i bransjen. I 2023 falt volumet med over 40 prosent. Mange av segmentene har dramatiske nedganger i volumet i 2023.

Utvikling antall fakturerte timer etter bransje (millioner timer)

grafikk

Kilde: NHO SH Bemanningsbarometeret

3.4 Medarbeiderundersøkelse 2020/21

#205

Se rapporten (pdf).

Høsten 2020 gjennomførte Ipsos på oppdrag fra bransjen, en medarbeiderundersøkelse i bemanningsbedriftene. I tillegg til å kartlegge hvem som jobber i bransjen, ser den blant annet på motivasjon for å søke jobb i en bemanningsbedrift, hvordan medarbeiderne opplever arbeidet som utleid medarbeider og som ansatt i en bemanningsbedrift.

Noen hovedfunn oppsummeres under. Hele rapporten finner du her

 • En høyere andel av dem som jobber i bemanningsbransjen har universitets- eller høyskoleutdanning enn snittet i befolkningen. Henholdsvis 45 prosent, mot 35 prosent totalt i befolkningen.
 • Over halvparten av de utleide medarbeiderne har hatt jobben i mer enn ett år.
 • 40 prosent av de ansatte i bemanningsbransjen kommer fra arbeidsledighet.
 • 36 prosent oppgir at de jobber i bransjen fordi det er en god inngangsport til arbeidslivet (spesielt høy andel innen IT, kontor og administrasjon, handel og økonomi og regnskap).
 • 61 prosent svarer at erfaring med arbeid som utleid medarbeider har vært mer positiv enn forventet.
 • Nesten 3 av 4 (72 prosent) er fornøyd med bemanningsbyrået de jobber i.
 • 78 prosent er fornøyd med innholdet i arbeidet som utleid medarbeider.
 • 82 prosent opplever at jobben svarer til forventningene
 • 63 prosent vil anbefale venner og bekjente å jobbe som utleid medarbeider

3.5 Hvorfor benyttes bemanningstjenester

EPSI Rating måler årlig hvor tilfredse kundene til bemanningsbransjene er med tjenesten de får levert, samt at de kartlegger årsaken til at bedriftene benytter bemanningstjenester (EPSI: Bemanningsbransjen fra kundenes ståsted, 2019)

Viktigste årsaker til å benytte bemanningstjenester oppgis å være (andel av bedrifter i prosent):

 • I tilfeller der ansatte er syke eller i permisjon (67 prosent).
 • Mangel på kvalifisert personell (55 prosent).
 • For å håndtere konjunkturtopper eller sesongvariasjoner (55 prosent)

Bemanningsbransjens kunder oppgir i undersøkelsen at hovedutfordringen er å finne rett person til rett jobb, men at de har et godt inntrykk av bransjen og opplever den som pålitelig og kundeorientert.

3.6 Verdien av bemanningsbransjen

#205

Se rapporten (pdf).

Rapporten "Verdien av bemanningsbransjen", skrevet av Menon på oppdrag fra bemanningsbransjen vinteren 2021, ser nærmere på konsekvensen for enkeltbransjer ved en eventuell innstramming eller forbud mot bemanningstjenester:

 • Rapporten viser at bransjen er viktig for å sikre norske virksomheter tilgang på relevant kompetanse og spesielt i distriktene og for virksomheter som er som er avhengig av svært spesialisert kompetanse.
 • Næringer som er preget av store sesongvariasjoner, som reiseliv, jordbruk og næringsmiddelindustri vil ved innskrenkning eller forbud miste muligheten til å opp- og nedskalere arbeidsstyrken for å være konkurransedyktige.
 • Rapporten viser at ytterligere reguleringer kan medføre at norske bedrifter vil tape i den internasjonale konkurransen og at det trolig blir en mer utstrakt bruk av entreprise eller outsourcing. Resultatet kan bli økt arbeidsledighet og lavere sysselsetting.
 • Gjennomgangen viser at et forbud eller en ytterligere regulering av bransjen verken er praktisk mulig eller en god løsning for mange bedrifter og næringer. Alternativet til fast ansettelse i bemanningsbransjen vil i mange tilfeller være midlertidige ansettelser hos oppdragsgiverne, med den usikkerheten det innebærer.

4 Bemanning og Rekruttering i NHOSH

Bransjeforeningen bemanning og rekruttering i NHO SH består av 736 virksomheter i 263 konsern som samlet representerer over nesten 28 000 årsverk.

grafikk

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?