#205

Tall og Trender 2023: Frisør og Velvære

Her de viktigste tall og trender for frisør- og velværebransjen.

I Tall og Trender 2023 presenteres offentlig tilgjengelige tall, medlemstall og tall fra diverse tilgjengelige rapporter og analyser på et overordnet og et mer detaljert nivå per bransje.  

1. Innledning

Anne Mari Halsan, administrerende direktør i Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB). Epost: . Mobil: 91106279:

NFVB er forbundet for frisør- og velværebedrifter og ble etablert i 1907. NFVB er landets eneste dedikerte bransjeforening for disse bransjene og jobber med politikk, kompetanse og bransjeutvikling. Målet er å gi medlemmene en bedre hverdag med større muligheter til å oppnå suksess i sin forretning.  

NFVB organiserer så å si samtlige arbeidsgivere i frisør- og velværebransjen som er organisert i Norge. Disse står for godt over halvparten av all omsetning i bransjene. Det er svært mange ENK uten ansatte i bransjene, og de fleste av dem er ikke organiserte. Dette gjør bedriftssiden særlig sårbar for krisetider.  

Bransjene i NFVB er arbeidsintensive og har lave marginer, der inntektene er direkte relatert til personlig produksjon fra den enkelte fagutøver. Vi regner bedriftene som levedyktige hvis man går rundt fra år til år og klarer å bevare arbeidsplassene over tid.  

NFVB er en autonom organisasjon, som er tilknyttet NHOSH som bransjeorganisasjon. Det største uttak av tjenester fra NHOSH ligger hos advokatene/arbeidslivsavdelingen. Også innenfor marked/salg, politikkutforming og kommunikasjon samarbeider NFVB og NHOSH.

2. Næringspolitikk

 • Utdanning og kompetanse: Påse at bedriftene får den kompetansen og det volumet som behøves fra skolene, og legge til rette for livslang læring og karriere i bransjen. Politisk oppfølging av relevante punkter fra offentlige utvalg og NOUer.
 • Samkjøring av faglige krav, innhold og gjennomføring av svenneprøver.
 • Iverksette fagbrev for hudpleie.
 • Jobbe for at bedriftenes belastning ved sykefravær i håndverksbransjer må tilpasses, grunnet tapt inntekt fra den sykmeldte.
 • Jobbe for å redusere belastning for arbeidsgivere i bransjer med stor andel enslige foreldre med rett til dobbelt fravær på grunn av syke barn. Dette kan gi store tap for bedriften.
 • AFP tilpasset arbeidsintensive bransjer med overvekt av unge arbeidstagere.
 • Jobbe for at bedriftshelsetjenesten bedre reflekterer bedriftenes faktiske behov og fungerer som hyllevaretilbud som bedriftene kan plukke fra. (Tydeliggjøring av retningslinjer).
 • "Regulering" av frisørbransjen gjennom krav til kompetanse hos eier/driver av en frisørbedrift. (NFVB autorisasjon/Mesterbrev/annet).
 • Lærlingtilskudd for voksne studenter.
 • Lærlingtilskudd som reflekterer kostnaden ved å ha en elev i opplæring.
 • Ekstra lærlingtilskudd for lærlinger med spesielle behov; for eksempel psykisk helse, språk, rus mm. Arbeidstilskudd for arbeidstagere med spesielle behov satt inn i struktur som gjør bedriftene i stand til å ivareta disse uten å gå med tap.

3. Markedet for frisør og velvære

Frisør- og velværemarkedet besto av ca. 10.000 bedrifter i 2021 (SSB), men kun 3.300 av dem sto med driftsinntekter i 2022, ifølge regnskapstall fra forvalt.no. En stor del av bedriftene er enkeltpersonforetak og leverer ikke regnskap. Omsetningen i bransjen var samlet på 12,1 mrd (SSB tabell 12910), en økning på 12,3 prosent fra året før. Denne omsetningen inkluderer enkeltpersonforetak.
Bransjens samlede driftsmargin var på 4,2 prosent av driftsinntektene i 2022, noe som er et fall for andre år på rad etter at bransjen leverte en driftsmargin på 5,3 prosent i 2020. Bransjen har mange enkeltpersonforetak (64 prosent), men andelen er fallende. Svært mange av de sysselsatte i bransjen jobber mindre enn et årsverk. Antall sysselsatte  i 2021 var 18.904, noe som tilsvarte 11.009 årsverk.

grafikk

Omsetningsutvikling (MNOK) og driftsmargin Frisering og skjønnhetspleie

grafikk

Pandemien førte til en nedgang i antall av frisører, mens antall kosmetologer økte. Antall lønnstakere, med yrke frisør, falt gjennom pandemien før det flatet ut på en nedgang på 10 prosent, målt mot samme kvartal i 2019. Antall kosmetologer er økende og lå allerede i 3 kvartal 2021 over tilsvarende kvartal i 2019. I fjerde kvartal 2023 var det 6,5 prosent flere lønnstakere som hadde kosmetolog som yrke enn i fjerde kvartal 2019.

Utvikling (%) i antall lønnstakere i frisøryrket og kosmetologyrket målt mot 2019

grafikk

4. NFVB i NHO Service og Handel

NFVB (Norske Frisør og Velværebedrifter) er en autonom organisasjon, som er tilknyttet NHOSH som bransjeorganisasjon. Etter at Cutters og Raise meldte seg inn i NFVB i 2021 er store deler av bransjen samlet i NFVB.

grafikk

5. Ansatte i bransjen

Det er ca 9.200 som har frisør som yrke i 4. kvartal 2023 og 3.000 som har kosmetolog som yrke (kilde SSB).

Per 4. kvartal 2023 var det:

 • 88 prosent av frisørene og 92 prosent av kosmetologene kvinner, mot et snitt på 47 prosent for alle yrker.
 • 62 prosent av frisørene og 59 prosent av kosmetologene oppga å være under 40 år, mot et snitt på 46 prosent for alle yrker.
 • 25 prosent av yrkesgruppeinndelingen frisør og kosmetolog oppga å være ikke-vestlige innvandrere, mot 15 prosent totalt for alle yrkesgrupper.
grafikk

Frisører og kosmetologer er altså i langt større grad kvinner og yngre enn snittet for alle yrker, og i noen større grad innvandrere fra ikke-vestlige land.

6. Utvikling i 2023 – frisør og skjønnhet

I 2023 ser det ut til at bransjen er i vekst basert på korttransaksjonene til DnB. For alle måneder i 2023 er det vekst sammenlignet med samme måned året før. Veksten ligger også over prisstigningen i frisør og skjønnhetspleie i 11 av 12 måneder.

Omsetningsvekst og prisvekst i 2023 vs 2022 (DnB korttransaksjoner/SSB)

grafikk

 

7. Omdømmeundersøkelse 2023

Resultater fra frisørenes omdømmeundersøkelse 2023:

 • 55 % er svært fornøyd med sin frisør og 33% er ganske fornøyd.
 • 62 % benytter hovedsakelig samme frisør.
 • 17 % benytter hovedsakelig samme frisørsalong, men varierer frisør.
 • 21 % benytter ulike frisørsalonger og frisører.

Befolkningens oppfattelse av ulike forhold i frisørbransjen
Snittscore: skala 1-6, hvor 1 er svært dårlig og 6 er svært bra

grafikk

Befolkningen vurderer ulike forhold knyttet til sin frisør. Det kundene gir høyest score er frisørens respekt for kundens intimsone, serviceinnstilling og arbeidsinnsats og produktivitet. De 5 forholdene som kundene scorer høyest er alle knyttet til frisøren, mens på 6 plass kommer bransjens tilpasning til det digitale.

Befolkningens vurdering av ulike parametre for valg av frisør
Hvor viktig er følgende for deg ved valg av frisør?
Snittscore: Skala 1-6, hvor 1 er svært uviktig, mens 1 er svært viktig

De viktigste parametrene for kundene ved valg av frisør er god hygiene hos frisør og salong, enkelhet når man skal bestille, samt at salongen er seriøs knyttet til arbeidsforhold og myndigheter.

grafikk

Omdømmeundersøkelse Hudpleie 2023:

 • 37 % er svært fornøyd med sin hudpleier og 44 % er ganske fornøyd.
 • 43 % benytter hovedsakelig samme hudpleier.
 • 15 % benytter hovedsakelig samme hudpleiesalong, men varierer hudpleier.
 • 42 % benytter ulike salonger og hudpleier.

Befolkningens oppfattelse av ulike forhold i hudpleiebransjen
Snittscore: skala 1-6, hvor 1 er svært dårlig og 6 er svært bra

Som for frisør er det forhold direkte relatert til hudpleieren som scorer høyest. Serviceinnstilling, respekt for intimsone, produktivitet og faglige kompetanse. Tilpasning til det digitale scores også høyt som i frisørbransjen.

grafikk

Befolkningens vurdering av ulike parametre for valg av hudpleier
Hvor viktig er følgende for deg ved valg av hudpleier
Snittscore: Skala 1-6, hvor 1 er svært uviktig, mens 1 er svært viktig

grafikk

God hygiene er viktigste parameter for valg av hudpleie. Det nest viktigste er enkelhet når du skal bestille tjenesten. De ansattes kompetanse og at denne blir oppdatert er også viktige parametre for valg av hudpleier.

 

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?