#205

Tall og Trender 2023: Sikkerhet og Beredskap

Her er de viktigste tall og trender innen sikkerhet og beredskap.

Her er Tall og Trender 2023 for Sikkerhet og beredskap i NHO Service og Handel. De fleste av markedstallene er hentet fra Sikkerhet og beredskaps kvartalsvise bransjestatistikk.

1. Innledning

Arne Stadheim, direktør Sikkerhet og Beredskap epost: mobil: 97 56 38 65. Foto: Moment Studio

Bransjeforeningen Sikkerhet og Beredskap i NHO Service og Handel omfatter selskaper som driver med vakthold og sikring innen både manuelle og tekniske områder, sikkerhetsmessig konsulentvirksomhet, rådgivning, undervisning, alarm og responstjenester, samt virksomhet innenfor trafikksikkerhet og trafikkdirigering. Selskapene er lokalisert over hele landet, noen som landsdekkende aktører, andre som enkeltstående selskaper med lokal tilknytting.  

Nesten 90 prosent av selskapene innen manuell sikkerhet i Norge er organisert gjennom NHO Service og Handel.  

2. Næringspolitikk

Bransjeforeningen Sikkerhet og beredskap jobber med en rekke næringspolitiske saker på vegne av medlemmene. Hensikten er å sikre stabile og forutsigbare rammevilkår for den private sikkerhetsnæringen.

Noen av sakene bransjeforeningen jobber med er:

  • Jobbe for at vekteryrket skal få en høyere anseelse i samfunnet.
  • Bidra til at sikkerhetsbransjen skal bli en anerkjent samarbeidspartner for offentlige myndigheter, og å legge til rette for samtrening mellom nødetater og sikkerhetsbransjen.
  • Synliggjøre en komplementær kapasitet, som kan bidra til at offentlige aktører blir avlastet oppgaver i en samfunnsmessig krise.
  • Jobbe for at politiske miljø forstår sammenhengen mellom praktisk innkjøpspolitikk og et seriøst arbeidsliv.
  • Sikre et særlig vern i straffeloven for sikkerhetspersonell som blir utsatt for vold og trusler i jobbsammenheng.
  • Bidra med kompetanseutvikling innenfor alle områdene i Sikkerhet og Beredskap.

3. Markedet for sikkerhet og beredskap

Bransjens hovedoppgave er å forebygge uønskede hendelser. Gjennom oppdrag for private- og offentlige virksomheter er sikkerhetsbransjen en vesentlig bidragsyter til samfunnssikkerheten og beredskapen i Norge.

NHO Service og Handel og bransjeforening Sikkerhet og Beredskap representerer tilnærmet hele bransjen innenfor de fleste segment. Den kvartalsvise bransjestatistikken basert på medlemmenes innrapportering vil dermed være representativ for totalmarkedet og tallene i publikasjonen er basert på bransjestatistikken.

Trafikkdirigering
ligger utenfor bransjestatistikken, men omtales i eget avsnitt.

Bransjeforening Sikkerhet og Beredskap består av følgende segmenter:

grafikk

3.1 Bolig- og bedriftsalarm

Dette segmentet omfatter både alarm til boliger og bedriftsalarmer. Omsetningen som rapporteres på bolig- og bedriftsalarm er slått sammen, da noe av informasjonen kan være konkurransesensitiv.

Alarmselskapene behandlet ca 3,4 millioner alarmer fra privatboliger, noe som er en nedgang på 3,4 prosent. Utrykninger innenfor boligalarm gikk ned også i 2023 med 16,6 prosent fra 2022. Antall skarpe oppdrag økte i 2023 med 5,3% til 2 012 i 2023.

Behandlede alarmer for bedriftsmarkedet økte i 2023 med 10,8 prosent. Volumet passerte 20 millioner for første gang og endte på 21,9 millioner i 2023 opp fra 19,8 millioner i 2022. Utrykninger falt med hele 27,4 prosent i 2023, mens skarpe oppdrag økte med 2,8 prosent.

grafikk

Utvikling nøkkeltall
Omsetningsutvikling (MNOK) alarm (bolig og bedrift samlet)

Behandlede alarmer

grafikk

Utrykninger

grafikk

Reelle/skarpe utrykninger

grafikk

3.2 Teknikk: Tekniske sikkerhetsløsninger

Markedet for teknikk og tekniske sikkerhetsløsninger har vokst mye de seneste årene, men veksten som flatet ut i 2020 faller i 2021 med 8,0 prosent. I denne kategorien ligger alt som involverer teknisk utstyr og som ikke er bolig- og bedriftsalarm, som adgangskontroll og kameraovervåkning.

Det finnes etter hvert svært mye teknisk sikkerhetsutstyr som leveres av aktører som tradisjonelt ikke har tilhørt sikkerhet- og beredskapsbransjen, som for eksempel tech-giganter som Google. Mye teknisk utstyr, som for eksempel sikkerhetskamera, kan kjøpes i butikker med hjemmeelektronikk, bredt vareutvalg eller diverse nettbutikker. Omsetningen for markedet i dette segmentet ble tidligere inkludert i tillegg til det som rapporteres fra sikkerhetsbransjen til NHO SHs bransjestatistikk, men er ikke lengre med i tallgrunnlaget.   

Adgangskontroll hjelper bedriftene å sortere hvem som skal ha adgang inn i et bygg og i hvilke deler av bygget de enkelte personene skal ha tilgang til. Gjennom individuelle nøkkelkort med kode, vil adgang inn til og til ulike soner av bygget kunne detaljstyres på personnivå.

Kameraovervåkning tilpasses med type kamera etter behov og innenfor rammen av lover og regler for kameraovervåkning.  

Droneteknologi med løsninger for å fange opp ulovlige droner tilbys av noen aktører.

Smarte låser blir stadig mer utbredt. Disse kan brukes av både bedrifter og privatpersoner. Smarte låser fjerner behov for nøkler og gir brukeren mulighet til å se hvem som kommer og går, samt å kunne sjekke om døren er låst og kunne åpne den uten å være til stede.

Fremfor at bedrifter kjøper inn eget sikkerhetsutstyr finnes også mulighet til å kjøpe sikkerhetstjenester som inkluderer nødvendig utstyr, gjennom et månedlig abonnement.  

3.3 Vakthold

Vakthold omfatter fire hovedtjenester:

Stasjonær vakt er vakthold knyttet til en bestemt kunde, der vekter oppholder seg hele tjenesteperioden. Eksempel er resepsjonstjeneste, vakt i døren og vakthold på byggeprosjekter.

Mobilt vakthold er vektertjeneste hvor vekteren ivaretar sikkerhetsbehovene til flere kunder i et større område. Tjenesten foregår i hovedsak på natt og i helger.

Publikumsrettet vakthold er vektertjeneste der hovedoppgaven er å forholde seg til oppdragsgiverens kunder. Eksempel er vakthold på kjøpesenter, butikker og områdevakthold i by- og bomiljø. Dette omfatter også arrangementsvakthold og vakthold på utesteder og skjenkesteder. Denne delen av vakthold er spesielt rammet av koronakrisen, som følge av avlyste arrangementer og redusert aktivitet på utesteder og skjenkesteder.

Svinnkontroll er tjenester som er knyttet til svinnreduserende tiltak ute hos kunde, f.eks. avdekke underslag internt hos kunden, stanse/forebygge butikktyveri etc. Dette utføres i hovedsak i sivilt.

grafikk

 

Total omsetning for vakthold falt med 0,4 prosent fra 2022 til nesten 2,9 mrd i 2023.
Vektere redder liv og gir førstehjelp, i tillegg til å gi trygghetsassistanse og det har vært en økning i disse aktivitetene etter en stor nedgang i i pandemiårene.
- For trygghetsassistanse var det et fall på 2,6 prosent fra 2022, men en økning på 8,6% mot 2020
- Vektere ga førstehjelp til 1 862 personer i 2023, en økning på 7,9 prosent fra 2022
- Vektere reddet 251 liv i 2023, noe som er en økning på 53,0 prosent fra 2022

Livreddende innsats på offentlige steder er en stor oppgave. Vektere har tatt ledelse og bistått i situasjoner som har spent fra blokkerte luftveier til hjertestans og overdosetilfeller. Ifølge bransjestatistikken har de reddet nesten 1 700 liv i perioden 2016 -2023.
I alt anmeldte vektere 13 292 tilfeller på vegne av kunder i 2023, en økning på 14,0 prosent fra 2022. Dette gjelder i stor grad hærverk og innbrudd. Vektere selv leverte 276 anmeldelser og det var kun 17 tilfelle av anmeldelse av vekter for mulige klandreverdige forhold i 2023.

Utvikling omsetning (MNOK) vakthold

grafikk

3.4 Transport

Segmentet transport omfatter:
Vektertjenester knyttet til vakthold og sikring av havn og skipsanløp, heliport og flyplass.
Vektertjeneste, adgangskontroll og ordensvakthold om bord i skip.
Billettkontroll og vakthold på kollektivtransport.

Omsetningsutvikling (MNOK) transport

grafikk

Omsetningen falt betraktelig under pandemien på grunn av fall i reiseaktivitet. Etter at restriksjonene ble fjernet har passasjerantallet økt og i kollektivtransporten samlet er passasjertallet nå over nivået fra før pandemien. Antall flypassasjerer er også på vei tilbake, men foreløpig er nivået under 2019 målt i antall passasjerer. Økt mobilitet gir seg utslag i omsetningen til bransjen i transportsegmentet og omsetningen økte med hele 19,1% i 2023.

 

3.5 Verdihåndtering

Verdihåndtering består av verditransport (f.eks. kontanter, kunst, gull etc.) og arbeid som foregår på tellesentral med telling og kontroll. Utvikling i denne bransjen preges av en lavere kontantandel i samfunnet og dermed et mindre behov for transport og telling av kontanter. Verditransport faller, mens telling er økende etter en bunn i 2021. I 2023 økte omsetningen med 6,8 prosent utelukkende drevet av telling/kontroll.

Utvikling omsetning (MNOK) verdihåndtering

grafikk

3.6 Trafikk og beredskap

Trafikkdirigering brukes for å avvikle trafikken på en smidig måte ved veiarbeid. Trafikkdirigering omfatter blant annet manuell trafikkdirigering, kjøring av ledebil, varsling og skilting av arbeidsområdet.

Nettverket for Trafikk og Beredskap skal særlig arbeide med oppfølging og utvikling av et eget regelverk knyttet til trafikkdirigering, standardisert opplæring, det jobbes også med revidert utkast av en bransjegodkjenningsordning.

4. Om yrkesgruppen vektere og sikkerhetsmedarbeidere

- 9 802 personer oppga å ha vekter som yrke, per 4. kvartal 2023
- Andel kvinner var 25 prosent, mot 47 prosent totalt i alle yrker
- 9 prosent var ikke-vestlige innvandrere, mot 13 prosent totalt alle yrker (for sikkerhetsarbeider, som også inkluderer fengselsbetjenter og brannkonstabler. Tall for kun vektere ikke tilgjengelig)
- 70 prosent var under 40 år, mot snitt 47 prosent for alle yrker.

grafikk

Vekteryrket skiller seg fra gjennomsnittet ved å ha en høy andel yngre arbeidstakere, samt en lavere kvinneandel enn gjennomsnittet og en lavere andel ikke vestlige innvandrere (SSB tabell 11658 og 12554).

5. Sikkerhet og Beredskap i NHO Service og Handel

Bransjeforening Sikkerhet og Beredskap består av 289 virksomheter i 58 konsern med 10,2 mrd i omsetning og 8 685 årsverk samlet sett:

grafikk sikkerhetsbransjen

Samlet sett har medlemsbedriftene i Sikkerhet og Beredskap i NHO Service og Handel en økning i omsetningen på 0,5% fra 2022 til 2023.

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?