Bedriftsansvars- kriminalitets- og profesjonsansvarsforsikring

NHO Service og Handel har tegnet kollektiv bedriftsansvars- kriminalitets- og profesjonsansvarsforsikring for våre medlemmer. Premiene er dekket gjennom kontingenten.

NHO Service og Handel har et kollektive ansvarsforsikringsprogram. Avtalen er meglet gjennom forsikringsmeglerforetaket Willis Towers Watson AS. Informasjon under gir et kort utdrag av forsikringsavtalen. Det henvises til forsikringsbeviset og vilkår med sikkerhetsforskrifter og dekningsbegrensninger.

Hvem er med
Alle medlemsbedrifter innen bemanninng registrert i NHO-Service Handels medlemsregister.

Forutsetninger / hva slags virksomhet er dekket
Den kollektive forsikringsavtalen er tegnet i henhold til de alminnelige rettsregler som gjelder for området.

Det er virksomheten som bemannings- og rekrutteringsbedrift som er forsikret , og som dekkes ihht. punktene nedenfor. Forsikringen omfatter altså ikke ansvar for selvstendige entrepriser eller selvstendige tjenesteleveranser i egenskap av ingeniører, konsulenter, revisorer, regnskapsførere, entreprenører, rørleggere, elektrikere eller produksjonsbedrifter.

Dersom et medlem har virksomhet som går ut over utleie av arbeidskraft og rekruttering, vil man måtte tegne egen ansvarsforsikring for denne delen av virksomheten.  

I henhold til vilkårenes punkt 5.3 så dekkes ikke ansvar som sikrede har påtatt seg å bære og som går ut over det som følger av alminnelige rettsregler, det vil si ethvert ansvar som alene bygger på garanti, kontrakt, løfte, tilsagn eller annen avtale inngått før eller etter at skaden er konstatert. Forsikringen omfatter likevel sikredes ansvar for skade påført tredjemann i henhold til bestemmelser om regulering av erstatningsansvar i standardkontrakt for bransjen.

Det anbefales at man benytter standardavtalen til NHO-Service og Handel;  Alminnelige kontraktsbestemmelser om leie av arbeidskraft.

Du kan kontakte Willis Towers Watson for få en vurdering av andre kontrakter, utvidelser av forsikringen eller andre spørsmål om avtalen.  

Alminnelig ansvarsforsikring (bedrifts- og produktansvar)

Egenandel: 50 000,-

Forsikringen omfatter det rettslige erstatningsansvar medlemsbedriften kan komme i som følge av fysisk skade på annen person og annen persons eiendom i egenskap av bemannings og rekrutteringsbedrift.

Bedriftsansvar:  Forsikringssummen er begrenset til NOK  150 G pr. skadetilfelle og samlet NOK 50 000 000 totalt i forsikringsperioden.

Produktansvar:  Forsikringssummen er begrenset til 150 G per skadetilfelle og samlet for forsikringsperioden.

Willis Towers Watson AS.
Telefon: 23 29 60 00
E-post:
www.willistowerswatson.com

Formueskadeforsikring

Egenandel: 50 000

Forsikringssum: NOK 5 000 000 pr. skadetilfelle og NOK 10 000 000 pr. forsikringsår.

Ansvarsforsikringen omfatter ansvar for økonomisk tap påført oppdragsgiver/tredjeperson som følge av feilskrift, feilhørsel, feilregning, forglemmelse, feilprogrammering og andre ubevisste feil fra sikrede eller noen i dennes tjeneste.

Kriminalitetsforsikring

Egenandel: 50 000,-

Forsikringssum: NOK 5 000 000 pr. skade og NOK 10 000 000 totalt i forsikringsåret.

Kriminalitetsforsikringen omfatter vikarer utleid av firmaet samt personer som er selvstendig næringsdrivende eller ansatt hos andre, men som utfører faste oppdrag for byrået.

Forsikringen omfatter også straffbare handlinger hvor sikredes datasystemer eller datamaskiner er benyttet for forøvelsen av den straffbare handlingen.

Kriminalitetsforsikringen skal omfatte tap påført sikredes kunder/klienter. Forsikringen omfatter kun handlinger utført av den enkelte vikar i den perioden vedkommende er innleid hos bemanningsfirmaets kunde.

Forsikringsgiver:  
If Skadeforsikring NUF,  
Pb. 240, 1326 Lysaker Telefon: 02400 www.if.no

Ved skade kontakt: If Skadeforsikring
E-post: , Telefon 02400
Oppgi avtalenummer LP 42026

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?