Kontingent

Alle medlemsbedrifter i Drift og Service får i desember 2021 en faktura på bransjekontingent for bransjeforeningen Drift og Service. Og de oppmerksomme har helt rett: dette er en ny kontingent.

For å sikre bransjeforeningens økonomi og bygge opp under de strategiske ambisjoner styret for Drift og Service har for foreningen, besluttet styret å legge fram en modell for bransjekontingent på Årsmøte Drift og Service, 19. mai 2021. Årsmøtet vedtok styrets forslag til bransjekontinget med 160 mot 3 stemmer.

Kontingentberegning

Den nye bransjekontingent for bransjeforeningen Drift og Service kommer i tillegg til ordinær kontingent for medlemskap i NHO og NHO Service og Handel. For 2022 vil denne bli fakturert sammen med øvrige medlemskapskontingent.

Omsetning

Sats

0 - 20 mill.

3 000 kr (Minstesats uten rabatt)

20 - 650 mill.

0,012 %

650 - 1 000 mill.

0,011 % 

1 000 - 2 000 mill.

0,010 % 

2 000 - 10 000 mill.

0,009 %

 

Tariffrabatt:          

Det er innført en tariffrabatt på 30% av kontingent-beløpet for tariffbundne virksomheter. Tariffrabatten trekkes fra beregnet beløp i tabellen over , se regneeksempel.

2021: halv bransjekontingent

For 2021 kreves bransjekontingent inn høsten 2021 og beregnes da for et halvt år, dvs halvparten av bransjekontingenten slik den er skissert i tabellen. Tariffrabatt gjelder.

Regneeksempler

Eksempel-bedrift

Omsetning foregående år (kroner)

Beregnet kontingent 2022 (kroner)

Beregnet kontingent 2021 (kroner)

 

Pr virksomhet

Uten tariffavtale

Med tariffavtale

2021 Uten tariffavtale

2021 Med tariffavtale

Bedrift 1

10 000 000

3 000

2 100

1500

1050

Bedrift 2

50 000 000

6 300

4 410

3150

2205

Bedrift 3

500 000 000

63 000

44 100

31 500

22 050

Bedrift 4

1 500 000 000

151 500

106 050

75 750

37850

Bedrift 5

3 000 000 000

228 000

159 600

114 000

79 800

Prinsippene for bransjekontingenten

Flere av bransjeforeningene i NHO Service og Handel har egen bransjekontingent. En gjennomgang av disse og andre modeller ble foretatt, og i dialog med styret ble det utviklet en modell med kjennetegn fra kontingenten til landsforeningen NHO Service og Handel, med noen forenklinger:

 1. Bransjekontingenten skal være proporsjonal med omsetning
 2. Det legges til grunn de samme trappetrinnene for omsetning som for kontingenten til NHO Service og Handel
 3. Hovedmodellen er en gitt promillesats av omsetningen i intervallet 20 – 650 mill.
 4. For store bedrifter avtrappes promillesatsen for hvert trappetrinn over 650 mill.
 5. Det beregnes samme promillesats for hele beløpet (ulikt landsforeningens kontingent der ny sats gjelder beløp innenfor hvert intervallene)
 6. For mindre bedrifter fastsettes et fast kronebeløp for bransjekontingent
 7. Det skal beregnes en tariffrabatt på 30% av kontingent-beløpet for tariffbundne virksomheter.
 8. Summen av innkomne bransjekontingent skal for 2022 være ca. 2 mill. og kreves inn samtidig som ordinære NHO-kontingent.
 9. For 2021 kreves bransjekontingent inn høsten 2021 beregnes da for et halvt år, dvs halvparten av bransjekontingenten slik den er skissert i tabellen. Tariffrabatt gjelder.

Grunnlaget for beregning av tariffrabatt er knyttet til NHOs oversikt over virksomheter som er tariffbundet, konkretisert ved at de er registrert i vårt CRM-system tilknyttet NHOS konfliktfond, noe som gjelder alle tariffbundne virksomheter. Virksomheter som har både tariffbunden virksomhet og virksomhet som ikke er tariffbundet vil beregnes separat, slik at det kun beregnes rabatt for den delen av virksomheten som er registrert som tariffbundet.

Vedtak og virkningstidspunkt

Årsmøtet besluttet at det skal være halv bransjekontingent i 2021, slik at det gis en opptrappingstid der en får full effekt først i 2022.

 1. Årsmøtet vedtok bransjekontingent etter beskrevet modell.
 2. Første innkreving vil være basert på innmeldt omsetning for 2020 og kreves inn i løpet av 2021.
 3. Bransjekontingent for 2021 settes til halv kontingent. For omsetning i 2021 vil det i 2022 bli fakturert ordinær bransjekontingent for Drift og Service.
Bakgrunn

Utgangspunktet for diskusjonen om bransjekontingent er regnskap 2020 og budsjett for 2021. Det var budsjettert med et negativt driftsresultat på 1,75 mill. der regnskapsført driftsresultatet ble et negativt resultat på 1,63 mill., vel 100 000 bedre enn budsjettert. Finanspostene innfridde derimot ikke budsjettmålene slik at ordinært resultat ble – 1,5 mill. mot budsjetter -1,3 mill. kr.

Inntektene for bransjeforeningen Drift og Service har vært basert på tildelte Opplysnings- og Utviklings- (OU-) midler. Dette er en ordning som Næringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge er kommet til enighet om, der både bedrifter og ansatte som kommer inn under Hovedavtalen for arbeidere mellom LO og NHO inngår i finansieringen. Beløpene reguleres av Sekretariatet i LO og NHOs styre. En kan slik si at de som er tariffbundet betaler for bransjeforeningens drift gjennom sine bidrag til OU-fondet.  

I et nøkternt budsjett for Drift og Service for 2021 er det budsjettert med et driftsresultat på -1,55 mill., som er i samme størrelsesorden som underskuddet for 2020. Styret vil sikre at aktivitetsnivået i foreningen kan holdes på minst samme nivå som i dag, og anså det ikke som realistisk å kunne reduserer kostnader uten at dette ville medføre lavere aktivitet. Styret ser på innføring av en bransjekontingent som et svar på behovet for å sikre tilstrekkelige inntekter. Styret har lagt en føring om å sikte seg inn på en totalsum for bransjekontinget på ca. 2 mill.

Styret ga flere føringer for bransjekontingent-modellen. Den skulle være enkel å forstå og effektiv å administrere. Det var også ønskelig fra styrets side å se på ordninger der de som allerede bidrar til finansieringen av bransjeforeningen gjennom å være tariffbundet og dermed betale OU-midler bør få en lavere kontingent enn de som ikke er tariffbundet, og som dermed ikke bidrar økonomisk til foreningens drift.

Støttefunksjonene i NHOs fellestjenester har bistått i utarbeidelsen av kontingentmodellen. Dette for å sikre at modellen vil fungere over tid at den er fleksibel nok til å kunne reguleres ned igjen dersom det ikke lenger er behov for bransjekontinget og er robust nok til å kunne håndtere ulike bedriftstyper. Kontingent med tariffrabatt er nybrottsarbeid og har fanget interesse langt utenfor bransjeforeningen.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt