NHO Service og Handel

Innhold

Vi svarer på Klimakur 2030

Nyhet, Næringspolitikk, Drift og Service

Publisert

vindmøller

Klimatiltakene må berede grunnen for morgendagens arbeidsplasser og velferd.

Klimakur 2030 er en analyse fra en rekke statlige organer av hva som skal til for å redusere CO2-utslippene med 50% innen 2030. Det er beskrevet 63 tiltak i flere sektorer som kan bidra til at Norge når mål om 50 prosent kutt i CO2-utslippene i ikke-kvotepliktig sektor. Disse er i hovedsak innenfor områdene transport, landbruk, oppvarming i bygg og avfall.

Mari Sundli Tveit, direktør NHO

Mari Sundli Tveit, direktør i NHO,

NHO har nå gitt innspill til analysen og tiltakene. Skal vi innfri klimaambisjonene for 2030, må en tiltakspakke på nivå med forslaget fra Klimakur 2030 gjennomføres, ifølge NHO. Hvis noen tiltak er urealistiske, må de suppleres med andre for å nå klimamålene.

NHOs høringssvar til Klimakur 2030 understreker at bedriftene er helt sentrale i arbeidet med å nå de klimaambisjonene som er satt og at de er beredt til å gjøre sitt bidrag for å realisere dem.

- Etter at engasjementet for å løse klimautfordringene nådde nye høyder i fjor, er nå mye snudd på hodet i år, som følge av koronaviruset, sier direktør i NHO, Mari Sundli Tveit.

- En viktig vekststrategi ut av krisen må fremme bærekraftige løsninger forenlig med klimamålene for 2030 og 2050. Klimatiltakene må berede grunnen for morgendagens arbeidsplasser og velferd.

Etablerer bærekraftforum

Bransjedirektør Jorulf Brøvig Silde

Bransjeforeningen Drift og Service i NHO Service og Handel har etablert et Bærekraft-nettverk av bedrifter som vil bidra til å gjennomføre de nødvendige endringer også på klimaområdet. "Dette er bedrifter som både ser at endringer er nødvendig av hensyn til miljø samfunn og framtidig økonomi, som selv vil være en del av løsningen, sier bransjedirektør Jorulf Brøvig Silde.

En av bedriftene som er med her er Recover Nordic.  Vegar Kristoffersen, CEO mener at mange av tiltakene som beskrives er gode – og nødvendige.

tre personer foran recovers logo

Vegar Kristoffersen, CEO i Recover Nordic

 "Jeg synes NHOs høringssvar representerer vår bransje skadesanering og drift og servicebransjene på en god måte. Vi ønsker å være en del av løsningen og en pådriver for bærekraftige løsninger både overfor våre kunder og overfor våre leverandører."

"Recover har mer enn 60 avdelinger i hele Norge, og har over 800 biler på veiene.  Gode og forutsigbare virkemidler for elektrifisering av bilparken og utbygging av ladeinfrastrukturen viktig."

"Den største kilden til klimagasser i vår bransje, er materialer i forbindelse med gjenoppbygging etter skader. Vi støtter derfor NHOs ønske om å forsterke fokus på sirkulære verdikjeder og at det må stilles strengere krav til produsentene om dokumentasjon av produktenes klimapåvirkning. Dette vil bidra til at vi som bransje kan gjøre mer bevisste valg av materialer, og dermed bidra til å flytte volumene over på de mest klimavennlige løsningene. Recover har også stor fokus på digitalisering, som vi tror vil være helt avgjørende for å tilrettelegge for effektive og bærekraftige løsninger i bransjen.»

«Som en stor innkjøper av tjenester, mener jeg også det er helt avgjørende at grønne løsninger må prioriteres høyt ved innkjøp fra det offentlige. Vi ser allerede at mange kommuner har fokus på dette, men jeg tror helt nødvendig for å få tilstrekkelig tempo i omstillingen, at arbeidet på dette området forsterkes ytterligere. Vi ønsker tydelige krav til klimavennlige løsninger og at dette gis betydelig vekt ved valg av leverandør.»

#205

Henrik Fohnan er leder av Bærekraft og HMS i Coor,

Henrik Fonahn er leder for Bærekraft og HMS i Coor, en av Nordens ledende Facility Management-leverandører, som tilbyr samtlige servicetjenester som kreves for at et næringsbygg eller kontor skal fungere godt og effektivt. Han framhever NHOs innspill knyttet til offentlige anskaffelser der det kreves at Leverandørutviklingsprogrammets arbeid styrkes når det gjelder å gjennomføre flere klimavennlige innovative anskaffelser, utvikle en nasjonal kompetansestrategi for offentlige anskaffelser, etablere sertifiseringsordninger og pålegge statlige virksomheter å legge vekt på miljøkrav i anskaffelsene.

"Det er behov for tydeligere krav og at kompetansen knyttet til å evaluere disse kravene videreutvikles slik at det er de faktiske miljø- og klimaeffektene som blir utslagsgivende, og ikke bare formelle dokumentasjonskrav", uttaler Fonahn.

"Coor tar også ansvar for de tjenestene som selskapet utfører ved hjelp av underleverandører. Vi stiller høye krav til våre leverandører i forbindelse med inngåelse av leverandøravtaler. Det foretas leverandørvurdering hvor vi måler leverandørens tekniske, økonomiske og organisatoriske styrke og dens totale leveranseevne. Miljø og klima inngår i dette, og vi vil kunne stille enda bedre og tydeligere krav dersom kravene i de offentlige anskaffelsene er mer differensierende. Vi støtter derfor NHOs krav til at dette i større grad må bli utslagsgivende ved evaluering og oppfølging også av tjenesteleveranser".

NHOs høringssvar tar for seg flere forutsetninger som blir avgjørende for å sikre god klimaomstilling:

 • Helhetlig klimapolitikk
 • Kostnads- og styringseffektiv klimapolitikk 
 • Næringsutvikling må stå sentralt 
 • Et sømløst virkemiddelapparat 
 • Nye verdikjeder bygget på sirkulærøkonomiske prinsipper 
 • Økt søkelys på gjennomførbarhet og skalering 

- Det er avgjørende at klimaomstillingen kombinerer tempo og forutsigbarhet, sier Mari Sundli Tveit.

I høringssvaret peker NHO på at Klimakur 2030 viser et stort gap mellom de fremskrivningene regjeringen har på utslipp (referansebanen) og de utslippskuttene som må til for at 2030-målene skal innfris.

NHO peker på økt tilgang til og økt bruk av elektrisitet, samt CCS, som våre viktigste klimatiltak, og hvor vi er godt posisjonert. Også energieffektivisering og biobaserte løsninger trekkes frem. 

Fem sentrale sektorovergripende virkemidler trekkes frem:

 • Karbonfangst og lagring (CCS) 
 • Virkemidler for grønn næringstransport (inkl. CO2-fond)
 • Sirkulære verdikjeder 
 • Grønne anskaffelser  
 • Elektrisitetsbehov og forsyningssikkerhet  

Klimakur 2030 angir kostnadsintervaller for de ulike tiltakene. NHO understreker at disse ikke er basert på bedriftsøkonomiske kost-nytte-vurderinger, og slik sett gis ikke hele bildet om hva som skal til for å realisere tiltakene. Mange av tiltakene i Klimakur 2030 vil også basere seg på forsert teknologiutvikling internasjonalt og vesentlige forbruksendringer, hvor noen har krevende implikasjoner. 

Les NHOs høringssvar til Klimakur 2030 her

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt