Vedtekter for Handel

Publisert

#205

Vedtektene ble etablert i 2012 som følge av etableringen av NHO Handel, revidert i juni 2018 som følge av fusjon med NHO Service og Handel. Vedtektene er sist oppdatert ved årsmøtet 23. september 2022.

 

§ 1 Formål

Bransjeforeningen Handel er en bransjeforening for handelsnæringen. Bransjeforeningen har som formål å organisere virksomheter innen hele verdikjeden tilknyttet handel.

Bransjeforeningen Handel skal:

 1. Bidra til bærekraftig verdiskapning og konkurransekraft for næringen og medlemsbedriftene.
 2. Arbeide for å påvirke politiske rammebetingelser for næringen med særlig vekt på et seriøst arbeidsliv.
 3. Arbeide for kompetansetiltak i næringen, herunder å sørge for god fagopplæring og rekruttering.
 4. Fungere som arena for faglig, nærings- og samfunnspolitisk utveksling mellom medlemsbedriftene, samarbeide med eksterne parter til beste for næringen og samfunnet og delta i bransjerettede tiltak i regi av myndighetene.
 5. Yte service og gi rådgivning til medlemmene i tråd med punkt 1 – 4.

 

§ 2 – Forholdet til NHO og NHO Service og Handel

Medlemmene i bransjeforeningen Handel må også være medlemmer av landsforeningen NHO Service og Handel og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Det tilstrebes gjennom gjensidig medlemskap at organisasjonene utfyller hverandre i gjøremål og organisering. Bransjeforeningen Handel er økonomisk og juridisk underlagt NHO Service og Handel.

Foreningen og medlemmene er forpliktet til å overholde de til enhver tid gjeldende vedtekter for NHO Service og Handel og NHO.

Bedrifter som har tariffavtale eller som får krav om slik avtale, plikter å være med i NHOs forpliktende tariffellesskap. Slike bedrifter betaler kontingent til NHOs konfliktfond.

 

 

§ 3 Bransjeforeningen Handel

Bransjeforeningen Handel har et eget styre som velges ved bransjeforeningens årsmøte. Bransjeforeningen Handel har egne vedtekter. Vedtektene kan ikke være i strid med NHOs eller NHO Service og Handels vedtekter.  Bransjeforeningen fører eget budsjett og regnskap som godkjennes på årsmøtet i foreningen.

 

§ 4 - Medlemmer

Bedrifter med virksomhet innen handel i Norge kan være medlemmer i foreningen. Alle medlemmer i landsforeningen definert innenfor handel, skal være medlem i bransjeforeningen Handel. Administrasjonen i foreningen avgjør søknader om medlemskap. Ved tvilstiltilfeller avgjør styret om en virksomhet kan bli medlem i foreningen.

 

Medlemmer er forpliktet til å overholde foreningens vedtekter og beslutninger som i henhold til vedtektene blir truffet av foreningens organer.

For å kunne opptas som medlem må bedriften kunne dokumentere registrering i foretaksregisteret, samt oppfylle de til enhver tid gjeldende krav fastsatt av styret. Videre må medlemmets daglige leder og styremedlemmer ikke ha gjort seg skyldig i straffbare forhold i sin næringsvirksomhet.

 

 

§ 5 - Bedrifter med tariffavtale

Medlemmene i Bransjeforeningen Handel er ved innmelding forpliktet til å orientere om tariffavtaler som de er part i, og å overlate til NHO å representere medlemmene tariffmessig. For virksomheter som deltar i tariffsamarbeidet vises det til de aktuelle bestemmelser i NHOs vedtekter.

 

 

§ 6 – Årsmøte

Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av november måned og senest 6 uker før NHO Service og Handels generalforsamling.

 

Medlemmene skal varsles om datoen for årsmøte minst seks - 6 - uker i forveien. Medlemmer som ønsker saker behandlet på årsmøtet, må sende disse til styret senest fire - 4 - uker før årsmøtet. Senest to – 2 - uker på forhånd skal innkalling med dagsorden og saksdokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmene.

 

Årsmøtet skal behandle og avgjøre følgende saker:

 • Registrering av fremmøtte og antall stemmer
 • Godkjenning av innkallingen
 • Godkjennelse av årsregnskapet
 • Godkjenning av foreningens planer for neste år med budsjett og kontingent
 • Valg av styret med styreleder, nestleder, styremedlemmer og to varamedlemmer
 • Valg av valgkomite med leder og to medlemmer
 • Vedtektsendringer

 

Årsmøtet treffer beslutning med flertall blant de fremmøtte stemmer. Ved valg anses den eller de valgt som får flest stemmer.

 

Årsmøtet kan ikke avgjøre andre saker enn de som er omfattet av innkallingen.

 

Styrets leder eller den styret utpeker, åpner årsmøtet. Årsmøtet velger deretter møteleder. Møteleder skal sørge for at det føres protokoll for årsmøtet. I protokollen skal årsmøtets beslutninger inntas. Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person valgt av årsmøtet.

 

 

§ 7 - Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte sammenkalles når styret finner det nødvendig eller når det kreves av minst en tredjedel av medlemmene. Innkalling skjer med minst åtte - 8 - dagers varsel.

 

 

§ 8 – Stemmerett på årsmøte

 

På årsmøte har medlemmene stemmerett etter samme skala som ved NHO Service og Handels generalforsamling, se NHO Service og Handels vedtekter.

 

Det er anledning til å møte og stemme ved fullmektig med skriftlig fullmakt, som registreres før årsmøtet begynner. Er det tvil om en fullmakt skal godkjennes, treffes beslutningen om dette av styret.

 

Kun medlemmer som er med i det forpliktende tariffellesskap har stemmerett i tariffsaker.

 

 

§ 9 Valgkomite

Årsmøtet velger en valgkomité bestående av leder og to personer, samt to vararepresentanter.

 

Valgkomitéen velges på årsmøtet etter innstilling fra styret. Valgkomitéens medlemmer oppnevnes for to år av gangen, men ved etablering av valgkomitéen vil ett medlem oppnevnes kun for ett år, slik at en tredjedel av medlemmene byttes ut hvert år.

 

Valgkomitéen er beslutningsdyktig når to medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Valgkomitéens oppgaver er å finne representanter til styret, som skal velges på årsmøtet. Disse bør fortrinnsvis være valgbare for inntil to år.

 

Valgkomitéen skal legge til grunn for sitt arbeid de kandidatene som medlemmene har spilt inn til dem. Valgkomitéen skal motta disse forslagene til kandidater til de plassene i styret som er på valg senest to måneder før årsmøtet finner sted det året. Valgkomitéen samarbeider med bransjedirektør. Valgkomitéen fremmer sin innstilling senest fire uker før årsmøtet. Innstillingen tilgjengeliggjøres til alle medlemmer sammen med saksdokumenter til årsmøtet.

 

 

§ 10 – Valg av styremedlemmer

Styremedlemmene velges for to år av gangen. Dersom det er flere kandidater til styret enn det er plasser på valg, stemmes det samlet over alle kandidater som stiller.

 

De kandidater som får flest stemmer fyller opp de plassene som er på valg. Ved stemmelikhet skal det tas omvalg. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Det stemmes særskilt over leder og nestledervervet. Ved forslag om motkandidat(er) stemmes det over samtlige kandidater som stiller til valg for ledervervet. Den som får flest stemmer er valgt. Samme prosedyre følges for nestledervervet som for ledervervet.

 

Styreleder og nestleder velges for 2 år av gangen, og er fortrinnsvis ikke på valg samme år. Det velges på årsmøtet inntil 2 varamedlemmer i prioritert rekkefølge.

 

 

§ 11 – Styret

Forvaltningen av foreningen og tilsyn med foreningens virksomhet hører under styret, som også skal sørge for en forsvarlig organisering av foreningen.

Styret i foreningen skal bestå av fem til ni medlemmer, inkludert leder og nestleder.

 

Det velges et styre bestående av 1 leder, 3 – 8 styremedlemmer og minst 2 vararepresentanter.

Tjenestetiden er to - 2 - år. Styreleder og nestleder samt inntil halvparten av de øvrige styremedlemmer og varamedlemmer tilstrebes å bli valgt i hvert sitt år. Et medlem av styret kan ikke inneha samme verv sammenhengende i mer enn fire år. Valgbarheten gjenoppstår deretter igjen etter to år.

 

Styrevervet er personlig. Dersom et styremedlem slutter før endt periode rykker varamedlem opp på fast plass i prioritert rekkefølge. Hvis styreleder slutter før endt valgperiode rykker nestleder inn i styreleders sted. Denne perioden regnes ikke inn i de 2 sammenhengende periodene som styreleder kan sitte.

 

Styret behandler saker på den måten styreleder finner betryggende. Styremedlemmer og bransjedirektør kan kreve at saker behandles i et styremøte.

 

Bransjedirektør har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak. En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder (alternativt nestleder) har stemt for. Ved forfall fra styrets leder og nestleder, velger styret en møteleder, som i tilfelle har slik dobbeltstemme.  

 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene deltar i behandlingen.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen, som minst skal angi styrets beslutninger. Styremedlem eller bransjedirektør som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.

 

Et styremedlem (eller bransjedirektør) må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av et spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende eller økonomisk særinteresse i saken.

 

 

§ 12 – Bransjedirektør og sekretariat

Bransjedirektør har ansvar for den daglige ledelse av foreningen og er sekretariat samt koordinator overfor landsforeningen og NHOs ressurser innenfor politikk, kommunikasjon, salg/marked, arbeidsgiverservice, tariff m.m. Bransjedirektør ansettes av adm. dir. i NHO Service og Handel i konsultasjon med styret i bransjeforeningen.

 

 

§ 13 - Utmelding og eksklusjon

Utmelding og eksklusjon skjer i henhold til vedtektene til NHO Service og Handel, samt NHO.

 

 

§  14 - Oppløsning

Årsmøtet kan vedta oppløsning av foreningen med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer.

 

             

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!