NHO Service og Handel

Innhold

Vedtekter for Handel

Disse vedtektene ble etablert i 2012 for NHO Handel og sist revidert på Generalforsamlingen 14. juni 2017. Revisjon vil normalt skje etter behov i forbindelse med generalforsamlingen.

§ 1 - Navn og formål

Foreningens navn er NHO Handel. NHO Handel er en samlende forening for handelsnæringen og skal arbeide for at medlemmene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker handelsnæringens konkurransedyktighet og lønnsomhet. Foreningen skal blant annet:

 • påvirke politiske rammebetingelser og synliggjøre handelsnæringen
 • påvirke lønns- og arbeidsvilkår, tariff og helse- miljø og sikkerhetsforhold (HMS)
 • arbeide for kompetansetiltak i handelsnæringen, herunder for å sørge for god fagopplæring og rekruttering
 • yte service og gi rådgivning til medlemmene

Foreningen er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.  

§ 2 - Medlemmer

Bedrifter med virksomhet innen i varehandel, håndverksproduksjon og personlig tjenesteyting i Norge kan være medlemmer i foreningen. Bedrifter som er medlemmer i foreningen må også være medlem av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), med mindre NHOs vedtekter bestemmer noe annet. Styret i foreningen avgjør søknader om medlemskap. Kompetansen kan delegeres til administrasjonen. Medlemmer er forpliktet til å overholde foreningens vedtekter og beslutninger som i henhold til vedtektene blir truffet av foreningens organer. 

§ 3 - Forholdet til NHO

Foreningen er tilsluttet NHO. Foreningen og medlemmene er forpliktet til å overholde de til enhver tid gjeldende vedtekter for NHO.  Bedrifter som har tariffavtale eller som får krav om slik avtale, plikter å være med i NHOs forpliktende tariffellesskap. Bedrift som ikke har tariffavtale og heller ikke har mottatt krav om slik avtale, kan velge ikke å være med i det forpliktende tariff-fellesskap. Slike bedrifter betaler ikke kontingent til NHOs konfliktfond og er ikke bundet av NHOs tariffmessige beslutninger. 

§ 4 – Fellesregler for generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet.
Generalforsamlingen treffer beslutning med flertall blant de fremmøtte stemmer, med mindre vedtektene fastsetter noe annet. Ved valg anses den eller de valgt som får flest stemmer.
Generalforsamlingen kan ikke avgjøre andre saker enn de som er omfattet av innkallingen. Styrets leder eller den styret utpeker, åpner generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger deretter møteleder. Møteleder skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. I protokollen skal generalforsamlingens beslutninger inntas, med angivelse av utfallet av avstemningene. Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person valgt av generalforsamlingen. 

§ 5 – Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Medlemmene skal varsles om datoen for generalforsamlingen minst seks uker i forveien. Medlemmer som ønsker saker behandlet på generalforsamlingen, må sende disse til styret senest fire uker før generalforsamlingen. Senest to uker på forhånd skal innkalling med dagsorden og saksdokumenter, herunder årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og innstilling fra valgkomiteen, sendes ut til medlemmene.

Ordinær generalforsamling skal behandle og avgjøre følgende saker:

 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen
 2. Fastsettelse av kontingent
 3. Valg av styremedlemmer (herunder styreleder og nestleder), varamedlemmer og revisor
 4. Valg av medlemmer til valgkomiteen, herunder leder
 5. Fastsettelse av eventuelt honorar til styremedlemmer
 6. Andre saker som etter vedtektene hører under generalforsamlingen 
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling  

Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles når styret finner det nødvendig eller når det kreves av minst en tredjedel av medlemmene. Innkalling skjer med minst åtte dagers varsel. 

§ 7 – Stemmerett på generalforsamlingen
§ 7.1. Antall stemmer  

Hvert medlem har stemmer avhengig av antall årsverk etter følgende modell:

 • Inntil 99 årsverk: Én stemme pr. årsverk
 • 100-199 årsverk: 100 stemmer
 • 200-499 årsverk: 200 stemmer
 • 500-999 årsverk: 500 stemmer
 • over 1000 årsverk: 1000 stemmer       

Med medlem menes bedrift som er etablert som selvstendig geografisk enhet. Dette innebærer at dersom det i en juridisk person er flere geografiske enheter, vil hver enhet ble bli regnet som en bedrift.

§ 7.2 Fullmakt

Det er anledning til å møte og stemme ved fullmektig med skriftlig fullmakt, som registreres før generalforsamlingen begynner. Er det tvil om en fullmakt skal godkjennes, treffes beslutningen om dette av generalforsamlingen

§ 7.3 Stemmerett i tariffsaker

Kun medlemmer som er med i det forpliktende tariffellesskap har stemmerett i tariffsaker. 

§ 8 – Styret

Forvaltningen av foreningen og tilsyn med foreningens virksomhet hører under styret, som også skal sørge for en forsvarlig organisering av foreningen.

Styret i foreningen skal bestå av syv til ni medlemmer, inkludert leder og nestleder. Det kan velges like mange varamedlemmer som det er styremedlemmer (herunder eventuelt personlige varamedlemmer). Tjenestetiden er to år. Styreleder og nestleder samt inntil halvparten av de øvrige styremedlemmer og varamedlemmer velges i hvert sitt år. Et medlem av styret kan ikke inneha samme verv sammenhengende i mer enn fire år. Valgbarheten gjenoppstår etter to år.

Styret behandler saker på den måten styreleder finner betryggende. Styremedlemmer og administrerende direktør kan kreve at saker behandles i et styremøte. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene deltar i behandlingen. Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, med mindre annet er bestemt av styret i den enkelte sak. En beslutning av styret krever at flertallet av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder (alternativt nestleder) har stemt for.  Ved forfall fra styrets leder og nestleder, velger styret en møteleder, som i tilfelle har slik dobbeltstemme.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen, som minst skal angi styrets beslutninger. Styremedlem eller administrerende direktør som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen.

Et styremedlem (eller administrerende direktør) må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av et spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende eller økonomisk særinteresse i saken. Styret kan nedsette tariffutvalg innen de enkelte tariffområder. Styret kan delegere myndighet til tariffutvalgene til å treffe beslutninger i tariffspørsmål, inkludert bruk av lock-out. Ved valg av styret på generalforsamling i 2014, kan tjenestetiden for styremedlemmer (med varaer) settes lengre enn to år. Generalforsamlingen kan da også bestemme at valgte styremedlemmer kan tre ut av styret og utpeke sine etterfølgere (med varaer) for resten av tjenestetiden.  

§ 9 – Valgkomité

Foreningen skal ha en valgkomité. Den skal innstille personer på valg til styret og valgkomiteen samt revisor overfor generalforsamlingen. Valgkomiteen består av tre til fem medlemmer, hvorav én leder, valgt av generalforsamlingen. Det kan velges varamedlemmer. Tjenestetiden er to år. Sammenhengende tjenestetid kan ikke overskride fire år. Valgkomiteens retningslinjer fastsettes av generalforsamlingen. 

§ 10 – Administrerende direktør

Styret ansetter foreningens administrerende direktør. Administrerende direktør har ansvar for den daglige ledelse av foreningen og leder foreningens tarifforhandlinger. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter foreningens forhold er av uvanlig art eller av stor betydning. Administrerende direktør er sekretær for valgkomiteen.

§ 11 – Bransjeforeninger

 Det kan opprettes egne bransjeforeninger innenfor NHO Handel. Bransjeforeningene har egne vedtekter, som ikke må stride mot NHO Handels vedtekter. NHO Handels styre skal godkjenne opprettelsen av nye bransjeforeninger og bransjeforeningenes vedtekter. NHO Handel kan lage retningslinjer for bransjeforeningene. 

§ 12 – Kontingent  

Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen forskuddsvis for ett år av gangen. Medlemmene plikter å gi foreningen de nødvendige opplysninger for å beregne kontingenten. Grunnlaget for kontingenten er det beløp som er innberettet som arbeidslønn og andre avgiftspliktige ytelser ifølge årsoppgave for arbeidsgiveravgift, herunder daglig leder og eier(e), det kalenderår som ligger forut for kontingentåret.

For nyetablerte virksomheter kan administrasjonen fastsette skjønnsmessig kontingent for det første året etter antall sysselsatte arbeidstakere eller den i innmeldingsåret utbetalte arbeidslønn.

Medlemsforetak som i ett år ikke har betalt skyldig kontingent, kan av styret ekskluderes.

Medlemmer som er skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter. Ekskluderes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

Av forfalt, men ikke betalt kontingent, svares vanlig morarente.

§ 13 - Bedrifter med tariffavtale

Medlemmene i NHO Handel er ved innmelding forpliktet til å orientere om tariffavtaler som de er part i, og å overlate til NHO å representere medlemmene tariffmessig. For virksomheter som deltar i tariffsamarbeidet vises det til de aktuelle bestemmelser i NHOs vedtekter. 

§ 14 - Utmelding og eksklusjon

Utmelding må skje skriftlig og med minst seks måneders varsel. Fristen begynner å løpe fra den første dag i den påfølgende måned etter utmeldingen. Medlemmer er likevel forpliktet etter evt. tariffavtaler de er bundet av ut tariffperioden. edlemmer som ikke oppfyller sine forpliktelser etter disse vedtekter eller evt. gjeldende tariffavtaler eller opptrer illojalt ovenfor foreningen, kan ekskluderes av styret.

§ 15 - Vedtektsendringer

 Generalforsamlingen kan endre vedtektene med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer.

 

§ 16 - Oppløsning

Generalforsamlingen kan vedta oppløsning av foreningen med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer. Innkalling til slik generalforsamling må sendes med minimum seks ukers varsel.