Oversikt over retten til å bruke egenmelding ved sykdom

Publisert

Kaffekopp

Kaffekopp på sengekanten.

Egenmelding betyr at du melder fra til arbeidsgiveren om at du ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring.

Egenmelding

Med egenmelding menes at arbeidstaker melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. Du kan bare bruke egenmelding i arbeidsgiverperioden, det vil si de første 16 kalenderdagene av et sykefravær. Du må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder for å få rett til å bruke egenmelding. Hvis du har fravær utover 3 kalenderdager kan arbeidsgiveren kreve sykmelding. Egenmeldte fraværsdager forut for sykmelding fra lege, regnes som brukte egenmeldingsdager. Egenmelding kan ikke kombineres med gradert sykmelding. Arbeidsgiveren kan bestemme at du ikke skal få bruke egenmelding hvis:  a) du har brukt egenmelding fire ganger i løpet av en 12-måneders periode, b) arbeidsgiveren har rimelig grunn til å anta at fraværet ditt ikke skyldes sykdom. 

NAV har mer

Arbeidstakers rett til å benytte seg av egenmelding er regulert i Lov om folketrygd av 28.02.97 paragrafene 8-23 til 8-27.  Loven er en minimumslov, d.v.s. at arbeidsgiver ikke kan gi arbeidstakeren dårligere rettigheter enn det loven foreskriver.  Derimot kan arbeidstakerne gis bedre rettigheter, jfr. for eksempel avtalen om inkluderende arbeidsliv hvor arbeidstakerne gis en utvidet adgang til bruk av egenmelding.  Denne fremstillingen vil ikke ta nærmere for seg avtalen om inkluderende arbeidsliv.

Hva er en egenmelding?

Egenmelding vil si at arbeidstakeren melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet p.g.a. sykdom eller skade uten å legge fram en legeerklæring.  Egenmelding må ikke forveksles med egenerklæring.  Egenerklæring er en skriftlig bekreftelse av en muntlig egenmelding.  Arbeidsgiveren kan kreve at arbeidstakeren leverer en egenerklæring etter at han/hun har gjenopptatt arbeidet.  Blir ikke en skriftlig egenerklæring lagt fram, kan arbeidsgiver bestemme at retten til sykepenger skal falle bort.

Formkrav?

Egenmeldingen kan være skriftlig eller muntlig over telefon.  Arbeidstakeren har ansvaret for at egenmeldingen kommer frem til rette person.  Arbeidsgiveren bør i ansettelseskontrakten eller arbeidsreglementet bestemme hvem meldingen skal gis til.

Hvem kan benytte seg av egenmelding?

For å få rett til å nytte egenmelding må arbeidstakeren ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder før arbeidsuførheten oppstod. Retten til sykepenger fra arbeidsgiver oppstår etter at arbeidstakeren har vært ansatt i 4 uker.  Egenmelding som dokumentasjon for fraværet kan imidlertid først benyttes etter 2 måneders ansettelse.

Avbrytes arbeidsforholdet i mer enn fjorten dager, ansees arbeidsforholdet som opphørt i forhold til retten til sykepenger.  Egenmelding kan da først benyttes etter at arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i minst to måneder.  Skyldes avbruddet i arbeidsforholdet permittering eller lovbestemt permisjon, kan egenmelding likevel nyttes etter at arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i 4 uker, forutsatt at arbeidstakeren forut for avbruddet hadde vært ansatt hos arbeidsgiver i minst to måneder. 

Hvilke sykedager kan dokumenteres med egenmelding?

Egenmelding kan nyttes for opptil tre kalenderdager om gangen regnet fra første hele fraværsdag.  Blir arbeidstaker syk og må forlate jobben, er derfor ikke denne dagen å anse som en egenmeldingsdag i folketrygdlovens forstand.  Om arbeidstakeren skal få lønn for den dagen vedkommende må forlate jobben, beror på avtale.  I NHO Service overenskomster er det tatt inn et bilag om korte velferdspermisjoner som bl.a. regulerer retten til lønn den dagen man må gå hjem fra jobb som følge av sykdom/skade. 

Folketrygdloven bruker begrepet kalenderdager som innebærer at også arbeidsfrie dager skal regnes med.  Er en arbeidstaker for eksempel fraværende fra jobben en fredag og han/hun fortsatt er syk på mandag, blir i tillegg til fredag både lørdag og søndag regnet som egenmeldingdager selv om vedkommende da hadde fri fra arbeidet.  Sykefraværet på mandagen må da som utgangspunkt dokumenteres med legeerklæring.  Dette som følge av at arbeidsgiver kan kreve legeerklæring når arbeidsuførheten varer utover de tre kalenderdagene som kan dokumenteres med egenmelding.  Skulle arbeidstakeren ikke legge frem legeerklæring fjerde dag, faller retten til sykepenger bort for egenmeldingsperioden.

En arbeidsgiver kan gi arbeidstakerne rett til å benytte egenmelding utover tre kalenderdager, men ikke utover arbeidsgiverperioden. En egnemelding kan ikke etterfølge eller forlenge en sykemelding.

Det skal gå 16 dager mellom hver egenmeldingsperiode . D.v.s. at en arbeidstaker som har dekket et sykefravær på 3 dager med egenmelding, ikke på nytt kan bruke egenmelding før han/hun igjen har vært arbeidsfør i 16 dager.  Blir arbeidstaker syk igjen før det er gått 16 dager må vedkommende kontakte lege fra første fraværsdag.

Egenmeldinger med mindre enn 16 dagers mellomrom skal legges sammen. Regelen innebærer at hvis en arbeidstaker er fraværende p.g.a. sykdom 1 dag og dokumenterer fraværet med egenmelding, så kan vedkommende hvis han/hun igjen skulle bli syk innen 16 dager dokumentere de to første sykedagene med egnemelding.  Sykdomsperioden regnes da som en egenmeldingsperiode på 3 kalenderdager, men arbeidstakeren har allikevel brukt to egenmeldinger.

Når må egenmeldingen gis?

Egenmelding om sykdom må komme fram til arbeidsgiver/den personen arbeidsgiver bestemmer første fraværsdag.  Dersom melding om sykefraværet ikke blir gitt første fraværsdag faller retten til sykepenger fra arbeidsgiveren bort og inntrer først fra den dagen melding er gitt.  Retten til sykepenger faller ikke bort dersom det foreligger særlige grunner til at arbeidstakeren ikke har gitt melding i rett tid og det er på det rene at arbeidsuførheten har inntrådt på et bestemt tidligere tidspunkt.  Det kan være seg at arbeidstakeren befinner seg et sted langt fra folk uten mobildekning, eks. på en fiske bu til fjells, og av den grunn ikke kan gi arbeidsgiver beskjed om inntruffet sykdom.

Hvor mange egenmeldinger kan en arbeidstaker bruke?

Arbeidstakeren har en selvstendig egenmeldingsrett overfor hver arbeidsgiver.  Det fremgår forutsetningsvis av loven at arbeidstakeren kan benytte seg av 4 egenmeldinger i løpet av 12 måneder (ikke i løpet av et kalenderår). Retten til å bruke egenmeldinger kan fratas arbeidstakeren dersom vedkommende i løpet av en 12 måneder periode har hatt 4 egenmeldinger uten å legge frem legeerklæring, eller dersom arbeidsgiver har mistanke om at fraværet ikke skyldes sykdom.

Nav om engenmelding

Arbinn om egenmelding 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!