Permittering

Slik går du frem ved permittering av ansatte.

Med permittering menes at arbeidstakeren midlertidig fritas for sin arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans. Arbeidsforholdet består fortsatt.

Permittering kan foretas når saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften, jfr. Hovedavtalen LO-NHO    § 7-1 nr. 1.

Permittering skal bare benyttes der man regner med å kunne ta inn igjen ansatte etter en viss tid. Permittering kan således ikke benyttes i stedet for oppsigelse.

Fremgangsmåte ved permittering

  • Konferer med tillitsvalgte.
  • Fra konferansen med den tillitsvalgte må det settes opp protokoll som undertegnes av begge parter.

Varslingsfrist

Alle som skal permitteres, har krav på et skriftlig permitteringsvarsel 14 dager før permitteringen trer i kraft, med mindre bedriften og tillitsvalgte er blitt enige om at dette kan gjøres ved oppslag.

Ved permittering p.g.a. uforutsette hendelser som ulykker, naturhendelser o.l. er varslingsfristen kortet ned til 2 dager, jfr. Hovedavtalen § 7-3, nr. 2.

Varselet skal angi grunnen til permitteringen og dens sannsynlige lengde. Er dette ikke mulig, skal fortsatt permittering drøftes med tillitsvalgte senest innen en måned og deretter hver måned, hvis man ikke blir enig om noe annet. Permittering utover 6 mndr. kan ikke finne sted med mindre partene mener at det fortsatt foreligger saklig grunn.

Varslingsfristen løper fra arbeidstidens slutt den dagen det gis. Det er viktig at varslingsfristen overholdes, da man må betale vanlig lønn til fristens utløp.

Hvem skal permitteres?

Under ellers like forhold skal vi permittere etter ansiennitet, dvs. at den som har kortest ansettelsestid, permitteres først. Det er dog mulig å fravike dette dersom spesielle hensyn tilsier det, f.eks. sosiale, økonomiske eller andre forhold.

Lønnsplikt ved permittering

Abeidstaker har krav på lønn og annet arbeidsvederlag fra arbeidsgiver i en arbeidsgiverperiode den første tiden etter at permittering er satt i verk. Arbeidsgiverperioden løper fra og med den første arbeidsdag permitteringen omfatter. Arbeidsgiverperioden er 10 dager for både deltids-og heltidspermittering.

Dagpenger under permittering kan innenfor en tidsperiode på 18 måneder gis i maksimalt 30 uker for permitteringer som iverksettes etter 1. juli 2015.

Oppsigelse under permittering

En arbeidstaker som er permittert uten lønn i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, kan gå til oppsigelse med en oppsigelsesfrist på 14 dager regnet fra den dagen oppsigelsen blir mottatt av arbeidsgiver, jfr. arbeidsmiljøloven § 15-3 (9).

Meldeplikt

Ved permittering av over 10 arbeidstakere i løpet av 30 dager har arbeidsgiver ifølge arbeidsmarkedslovens § 8 plikt til å varsle arbeids- og velferdsetaten (NAV) om dette.

Bestill et møte med oss

Bestill et møte med oss

Er du medlem og ønsker bedre kontakt, eller vil du høre mer om fordelene ved å være medlem?