Ja til forenkling, nei til ny anskaffelsesprosedyre uten troverdighet

Nyhet

Publisert

NHO Service støtter at nye anskaffelsesregler legger opp til enklere dokumentasjon, muligheter til å justere konkurransegrunnlaget, bedre avklaringsregime, samt færre obligatoriske avvisningsregler.

Regjeringen ønsker å forenkle regelverket for offentlige anskaffelser. Forslagene har vært på høring. Her er høringssvaret fra NHO Service.

- Jeg mener at utvalget har levert flere forslag til forenklinger som departementet kan bygge på når de nå skal sette sammen det nye regelverket, sier spesialrådgiver og advokatfullmektig Henrik Bjørge i NHO Service. Det er imidlertid ikke en liten detalj når forslaget også går på å eliminere dagens anskaffelsesprosedyrer og erstatte den med en prosedyre som egentlig ikke setter noen god standard for trygghet til at anskaffelsesprosessen er nøytral, sier han. Det er bekymringsverdig og det skal bli vanskelig for bedriftene å finne ut av hva som egentlig skjer ved kontraktstildelinger fremover, dersom denne delen av forslaget går igjennom, mener Bjørge.    

I høringssvaret fremkommer det at NHO Service er enig i flere av forslagene til forenklinger. NHO Service vil blant annet forenkle på følgende områder: dokumentasjonsreglene, mulighet til å justere konkurransegrunnlaget i konkurransen, avklaringsregime ved anbudsprosedyren og færre obligatoriske avvisningsregler. Endringene vil bety mye for det som man i dag opplever som vanskelig. 

NHO Service er imot at man da samtidig eliminerer dagens standardiserte og fleksible prosedyrer, da det innebærer mindre tillit til at man gjennomfører upartiske konkurranser og at leverandører må forholde seg til en mengde avvikende innkjøpsprosedyrer. Denne delen av regelverket bidrar i dag bidrar til større profesjonalitet og effektivisering gjennom en viss standardisering av anskaffelses-prosedyrer og innhold, samt omverdenens trygghet om at anskaffelsesvirksomheten er nøytral.

Videre er vi imot å redusere formålet og den samfunnsmessige verdien av regelverket til utelukkende å ha et innkjøpsperspektiv. Det er ønskelig at regelverket, som håndterer 1,6 billioner kroner av kontraktstildelinger i løpet av en stortingsperiode, fortsatt skal ha et formål om å motvirke ukulturer og kriminalitet. Det beste og raskeste "politiet" for uregelmessigheter er en opplyst konkurrent, og dette regelverket må gi leverandører nok rettigheter til å kunne fylle en slik rolle.

NHO Service er også imot å bruke anskaffelser som ukontrollerte subsidietiltak for ideelle virksomheter i deres alminnelige tjenesteytende næring. Denne delen av den udefinerte gruppen ideelle, utfører ikke veldedighet i de tjenestene regelverket omhandler.  NHO service støtter derfor utvalget i at unntaket oppheves.