NHO Service og Handel

Innhold

Høring, Næringspolitikk, Nyhet

Publisert

Ny barnevernslov

NHO Service har i dag avgitt Høringssvar til NOU 2016:16 Ny barnevernslov.

Høringssvaret er utarbeidet i samråd med bransjeutvalget Barn og unge. I vårt høringssvar heter det blant annet:

"NHO Service Barn og unge vil særlig påpeke at rettighetsfesting av barnevernsloven er svært positiv for barns muligheter og rettsvern. Vi støtter dette forslaget som vi mener klart innebærer et «løft» i forhold til en bevisstgjøring av alle involverte parter til å behandle barn under loven som individer som har rett til faglig god omsorg og beskyttelse, og ikke bare som noen som trenger hjelp og hvor barnevernet har en plikt til å hjelpe".