Samfunnsøkonomisk analyse av bemanningsbransjen

Rapport (50 sider) er skrevet av Ny Analyse på oppdrag fra NHO Service og Handel. Publisert i 2019. Kartlegger samfunnsnytten til bemanningsbransjen i Norge.

 
Hovedpunkter:

• Virksomheter innen bemanningsbransjen og de ansatte tilfører norsk økonomi store verdier. Verdiskapingen utgjorde hele 15,2 mrd. kroner i 2017. Omsetningen var på 18,6 mrd. kroner.
• Bemanningsbransjen står for et direkte skattebidrag på rundt 7,6 mrd. kroner. Dette kan finansiere over to tredjedel av budsjettet til Klima- og miljødepartementet. Alternativt kan det finansiere årsverk for ca 12.000 lærere, 15.000 politibetjenter, eller 16.500 sykepleiere.
• Samlet sett har bransjen, inkludert egne ansatte og utleid arbeidskraft, rundt 70.000 sysselsatte.
Bemanningsbransjen skaper ringvirkninger i økonomien gjennom innkjøp av varer og tjenester fra underleverandører. Vi finner at:
• Vare- og tjenestekjøp i Norge utgjør drøyt 2,7 mrd. kroner. Ifølge vår WEI-modell betyr dette at bemanningsbransjen sikrer 1900 årsverk i andre næringer.
Hvilke næringer har størst nytteverdi fra bemanningsbransjen?
• Fordelingen av 47 millioner timer med utleie av ansatte totalt i 2017, tilsier at «bygg og anlegg» er størst med rundt 1/3 av timene, så følger «lager, logistikk og transport» med 14 pst. andel, og deretter «industri og produksjon» med 10 pst.
• En illustrasjon av beregnet verdiskaping (bruttoprodukt) viser at innleide i bygg og anlegg står for ca. 8 milliarder i verdiskaping.
• Bemanningsbransjen er til stor nytte i disse bransjene, fordi de hjelper til med å levere store prosjekter, opprettholde frister, samt konkurrere med utlandet.
Helsebidraget fra innleie av arbeidskraft:
• Det er viktig å påpeke at offentlig helsevesen også har stor positiv nytte av bemanningsbransjen. Tall fra helseforetakene viser at det leies inn for 940 millioner kroner fra bemannings- og vikarbyråer i 2017, som er en klar økning fra 2016. Kommunene leide inn personell innen helse- og sosial for drøyt 1 milliard kroner.
• Tall fra NHO Service og Handel viser at mellom 2.000 og 3.000 årsverk innen helse tilføres gjennom bemanningsbransjen.
• Det er ca. 1 pst. av årsverkene innen helse og velferd som leveres av bemanningsbransjen, og andelen er stabil de siste 5-6 årene. 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!