NHO Service og Handel

Innhold

Rapport, Sikkerhetsbransjen, Skadesanering

Publisert

Veileder i kriseberedskap

En ny veileder til bruk i kriseberedskap er utviklet i et samarbeid mellom NHO Service, KS, DSB og KLP.

Krisesituasjoner som brann eller flom har i økende grad skapt behov for samarbeid mellom kommuner, skadesanerings- og sikkerhetsbransjen. Under håndtering av kriser vil det ofte oppstå en rekke utfordringer knyttet til prioriteringer av ressursinnsats fra de aktuelle bransjene. Viktige punkter er varsling, kommandostruktur og rekvisisjoner. Det gjøres prioriteringer som kan få stor samfunnsøkonomisk betydning. Imidlertid har det aldri vært utarbeidet noen form for anbefalinger om hvordan samarbeidet kan og bør organiseres mellom de aktuelle bransjene og den enkelte kommune. 

Dokumentet søker å rette på dette, og er ment som et underlag som bedrifter og kommuner kan støtte seg til i forbindelse med planlegging av beredskap. Dokumentet er blitt til etter initiativ fra NHO Service høsten 2015 og er utarbeidet i samarbeid med skadesanerings- og sikkerhetsbransjen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk Naturskadepool. 

Målet med dokumentet er å bidra til en mer enhetlig form, økt kvalitet, beredskap, ressursutnyttelse og ikke minst bedre samfunnsmessig og samfunnsøkonomisk innretning av de samlede ressurser. Det er videre ment som et hjelpemiddel for å avklare og konkretisere samarbeidsarenaer mellom private og offentlige aktører, og søker å gi nyttige innspill til den enkelte kommunes beredskapsplanlegging.
Dokumentet gjennomgår overordnede spørsmål knyttet til lovverk, samhandlingsformer møteplasser og informasjonsdeling. Dette er særlig rettet mot ansvarlige ledere i kommuner og næringslivet. 

Prosedyrer og rutiner knyttet til praktiske problemstillinger for operative enheter beskrives, samt anbefalinger og innspill for øvelser, ledelse, rekvisisjoner og bransjenes mulige involvering i kommunenes beredskapsplanlegging. Målgruppen er beredskapskoordinatorer, virksomhets- og beredskapsledelse i de enkelte kommuner, samt ledere i de enkelte bransjer og operative enheter.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!