NHO Service og Handel

Innhold

Avtaler om arbeidstid

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Klokker i en hall med mye folk.

Vi har inngått avtaler om arbeidstid med Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Parat og Delta. Avtalen gjelder om organisering av arbeidstid og bruk av overtid under den pågående koronaepidemien.

NHO Service og Handel har inngått sentrale avtaler med Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Parat og Delta innenfor avtaleområdene; avtale nr. 481 (Pleie og omsorg), avtale nr. 453, avtale nr. 118 (Ambulanse), avtale nr. 527 (Pleie- og omsorg), avtale nr. 536 og avtale nr. 325 (ambulanse).

Vær oppmerksom på at avtalene er inngått på ulike tidspunkt, og at virkningstidspunktene for avtalene dermed ikke er sammenfallende. Se under pkt. 5 for tidspunkter for avtalenes inngåelse.

Avtalene er inngått som en konsekvens av den situasjonen koronapandemien har medført, og de er begrenset til å gjelde så lenge den ekstraordinære situasjonen foreligger.

Avtalene gjelder for alle NHOs medlemsbedrifter som er bundet av ovennevnte overenskomster. Det vil si at også bedrifter som er medlem av andre landsforeninger i NHO og som et bundet av ovennevnte tariffavtaler, omfattes av avtalen.

Avtalene gjelder for de organiserte arbeidstakere som er bundet av avtalene. Dersom et flertall av arbeidstakerne er bundet av avtalen(e) i samme bedrift, kan arbeidsgiver gjøre avtalenes bestemmelser gjeldende for øvrige arbeidstakere som utfører arbeid av den art avtalene omfatter, jf. arbeidsmiljøloven § 10-12 (5). Dette fordrer at de individuelle arbeidsavtalene til de uorganiserte ikke er til hinder for dette. Arbeidsavtalen til de uorganiserte vil oftest inneholde en forutsetning om – direkte eller indirekte – at bedriftens tariffavtale også skal gjelde dem. Med mindre det eksplisitt fremgår noe annet, vil slike avtaler derfor kunne gjøres gjeldende for disse. Hvis ikke flertallskravet er oppfylt, ber vi dere ta kontakt til deres landsforening.

Avtalene gir anledning til å utvide rammene for overtidsarbeid, innføre gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, samt at arbeidsgiver kan endre avtalt arbeidstid med kortere varsel enn normalt. Dette for å sikre tilstrekkelig personell og forsvarlige tjenester under den pågående koronaepidemien.

Partene understreker at det er viktig at arbeidsgiver og tillitsvalgte har gode og åpne prosesser rundt dette lokalt, og at man sammen søker å finne løsninger som kan ivareta både arbeidsgivers behov og arbeidstakers behov for forutsigbarhet.

Overtid (avtalenes pkt. 2)

Punktene om utvidelse av rammene for overtid forenkler prosessene lokalt fordi arbeidsgiver ikke trenger å inngå særskilte avtaler med tillitsvalgte etter arbeidsmiljøloven § 10-6. Avtalene gir arbeidsgiver åpning for å benytte de rammer som kunne ha vært avtalt med de tillitsvalgte. For samlet overtid innenfor en periode på 26 uker og 52 uker fra 1. januar 2020 er rammene utvidet utover det som det er anledning til å avtale med tillitsvalgte.

De nærmere forutsetninger for bruk av overtid er regulert i avtalenes pkt. 2.1.

Det er inntatt nytt pkt. i 2.1.7 der det fremgår at arbeidstidsordningen må være forsvarlig og at arbeidsgiver må ta hensyn til ansatte som trenger særlige tilpasninger mv. jf. arbeidsmiljøloven § 10-6 (10)

Rammene for bruk av overtid er regulert i avtalenes pkt. 2.2.

Ved bruk av gjennomsnittsberegning (se nedenfor) kan arbeidstakere jobbe inntil 69 timer samlet arbeidstid en enkelt uke. Dette skal drøftes særskilt med tillitsvalgte, ref. pkt. 2.3.

'Samlet arbeidstid' er i denne situasjonen alminnelig arbeidstid på 54 timer og 15 timer overtid.

Etter særskilte drøftinger med tillitsvalgte, vil det være mulighet for å utvide samlet overtidsarbeid til inntil 25 timer i løpet av sju dager, ref. pkt. 2.3.

Endring av arbeidsplan (avtalenes pkt. 3)

Bruken av overtid vil kunne reduseres dersom arbeidsgiver kan gjøre endringer i arbeidsplaner og omdisponere ansatte på kortere varsel enn hva som følger av arbeidsmiljøloven § 10-3.

Det er derfor også inngått avtale om at kan gjøre endringer i arbeidsplaner og omdisponere ansatte på kortere varsel enn hva som følger av arbeidsmiljøloven § 10-3.

Dette medfører at arbeidsgiver, etter drøftinger med tillitsvalgte, gis mulighet til å endre arbeidsplaner med en frist på 3 dager. Arbeidsgiver må ta særlig hensyn til ansatte med omsorg for barn og som av praktiske årsaker kan trenge en lengre varslingsfrist eller særlige tilpasninger.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstiden (avtalenes pkt. 4)

Partene er enige om at arbeidsgiver kan fastsette arbeidstidsordninger som innebærer gjennomsnittsberegning av (i) arbeidstiden innenfor rammene av arbeidsmiljøloven § 10-5 (2), (ii) hviletid i henhold til arbeidsmiljøloven § 10-8 (3) og (iii) søn- og helgedager etter arbeidsmiljøloven § 10-8 (4). Arbeidsgiver skal drøfte behovet med tillitsvalgte. 

Arbeidsgiver kan bare ensidig fastsette en alminnelig arbeidstid på 12,5 timer i løpet av 24 timer, jf. arbeidsmiljøloven § 10-5 (2), der dette allerede er etablert innenfor dagens arbeidstidsordninger, det innføres for å redusere bruk av overtid og/eller av smittevernhensyn for å redusere antall skift mv.

Kompensasjon/ etteroppgjør for endringer i arbeidsplan (avtalenes pkt. 5)

Ved førstegangsendring av en arbeidsplan, etter at sentrale avtale er inngått, vil reglene om overenskomstenes godtgjøring for forskjøvet arbeidstid gjelde de første 14 dager fra varslingen er gitt.

Avtalen med Fagforbundet ble inngått 20. mars, avtalen med Delta ble inngått 27. mars og avtalene med NSF og Delta ble inngått 31. mars.

Ved etterfølgende endringer av en arbeidsplan gjelder godgjøring for forskjøvet arbeidstid for vakter som i arbeidsplanene endres med mindre enn 3 dagers varsel. Resterende vakter (4.-13. dag) skal da kun kompenseres med de ubekvemstillegg som følger av overenskomstene.

Partene er enige om at det skal tilstrebes mest mulig forutsigbarhet i arbeidstidsordningene, og at arbeidsgiver forsøker å foreta en planlegging frem i tid så langt det lar seg gjøre.

Dersom en arbeidstaker får færre F3-dager enn det som er planlagt på tidspunktet for inngåelse av denne avtalen, vil arbeidstaker for arbeid på slike dager har rett til ordinær overtidsbetaling, dvs. timelønn og overtidstillegg etter overenskomstene.

Registrering (avtalenes pkt. 6)

Alle avvik og endringer skal dokumenteres. Tillitsvalgte skal jevnlig forelegges oversikt over alle medlemmers samlede arbeidstid og eventuelle brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Ettervirkning og varighet (avtalenes pkt. 7)

Overtid kan ikke pålegges i medhold av avtalen når den ekstraordinære situasjonen knyttet til koronaviruset ikke lenger foreligger.

Videre gjelder avtalene i 26 uker fra avtaleinngåelse med mulighet for oppsigelse med 2 måneder fra én av partene.

Avtale med Delta
Avtale med Parat
Avtale med Fagforbundet
Avtale med NSF

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt