NHO Service og Handel

Innhold

5 kjappe om ferie

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

Baby som svømmer

Vi har samlet det viktigste du trenger for å få kontroll på ferien

Sommeren står for døren. Her er fem kjappe om det du trenger for å få kontroll på ferien.

1) Hvor mye ferie har arbeidstakerne krav på?

Ferieloven fastsetter at alle arbeidstakere har krav på 25 virkedager ferie hvert ferieår. Ferieåret følger kalenderåret. Med virkedager menes samtlige dager i uken med unntak av søndag. Den lovfestede ferien utgjør dermed 4 uker og 1 dag. Det er viktig å merke seg at de fleste tariffavtaler og mange arbeidsavtaler gir arbeidstaker rett til fem uker ferie hvert år. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har etter ferieloven krav på ytterligere én ferieuke. Forannevnte bestemmelser om feriens lengde gjelder uavhengig av om arbeidstakeren arbeider heltid eller deltid.

2) Når skal ferie avvikles?

Tidspunktet for avvikling av ferie skal avklares mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap. Det er imidlertid viktig å merke seg at arbeidstaker kan kreve at tre ferieuker avvikles i perioden fra 1. juni til 30. september (hovedferieperioden). En arbeidstaker som startet i virksomheten etter 15. august kan kun kreve én ferieuke før 30. september. Dersom det ikke oppnås enighet om tidspunktet for ferien, kan arbeidsgiver ta avgjørelsen alene. Spørsmålet må imidlertid ha vært diskutert med arbeidstaker på forhånd, og arbeidstaker har krav på to måneders varsel før feriestart.

3) Hva inngår i feriepengegrunnlaget?

Ferieloven fastsetter at det skal beregnes feriepenger av arbeidsvederlag. Arbeidsvederlag omfatter fast lønn og variable tillegg som overtid, smusstillegg, skifttillegg, tillegg for ubekvem arbeidstid, mv. Mange arbeidsgivere trår feil når det gjelder bonus. Utgangspunktet er at bonus skal inngå i feriepengegrunnlaget. Ved tvil vil det avgjørende være om bonusutbetalingen anses for å være vederlag for arbeid. Ferieloven oppstiller også en uttømmende liste over hva som ikke skal inngå i feriepengegrunnlaget. Dette omfatter ulike poster knyttet til utgiftskompensasjon, herunder utgifter til bilhold, kost, losji, mv. Feriepenger fra fjoråret inngår heller ikke i feriepengegrunnlaget.

For arbeidstakere som følger lovens ordning med ferie i 4 uker og 1 dag beregnes feriepengene med 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Satsen økes til 12 prosent for arbeidstakere med 5 uker ferie.

4) Når skal feriepengene utbetales?

Arbeidstakerne skal som utgangspunkt motta lønn for dagene de er på arbeid og feriepenger for dagene de avvikler ferie. Ferieloven åpner for at man for enkelhetsskyld kan utbetale feriepenger samlet én gang per år, for eksempel i juni som er vanlig praksis i Norge. Feriepengene opptjenes året før de utbetales. Det er ikke anledning til å utbetale feriepenger løpende gjennom opptjeningsåret. Feriepenger kan kun utbetales i opptjeningsåret dersom arbeidsforholdet avsluttes.

5) Hva med de innleide?

Likebehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven § 14-12a fastslår at innleide arbeidstakere skal likebehandles med arbeidstakerne som er direkte ansatt hos innleiebedriften når det gjelder ferie og feriepenger. Det er viktig å være oppmerksom på at hvor kunden tilbyr egne ansatte bedre rettigheter enn det som følger av ferieloven, er bemanningsforetaket forpliktet til å tilby sine ansatte tilsvarende. Bemanningsforetaket er ansvarlig for at egne arbeidstakere får det de har krav på i denne forbindelse, og plikter således å sette seg godt inn i innleiebedriftens praksis knyttet til ferie.

Se også: Regler for overføring av ferie
Se også Arbinn: Ferie, ferieloven, feriepenger og ferieavvikling

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Fortell oss hva du leter etter og gi oss dine innspill! Hvis du oppgir e-post, kan vi kontakte deg ved behov. Vi kan dessverre ikke besvare alle henvendelser, men din tilbakemelding hjelper oss å gjøre nettstedet bedre.

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen!